1133/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om avgifter som skall uppbäras till hälsovårdscentral för företagshälsovård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1 § 1 mom. 1 och 3 punkten förordningen den 15 december 1978 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras till hälsovårdscentral för företagshälsovård (984/78),

dessa lagrum sådana de lyder i förordningen av den 18 december 1987 (1041/87), som följer:

1 §

För sådan i 14 § 1 mom. 7 punkten och 14 a § 1 mom. 2 punkten folkhälsolagen avsedd företagshälsovård som tillhandahålls av en hälsovårdscentral är en arbetsgivare skyldig att till hälsovårdscentralen erlägga följande avgifter och ersättningar:

1) för åtgärder per besök

på läkares mottagning 115 mk
på mottagning hos hälsovårdare eller annan yrkesutbildad person inom hälsovården 58 mk
för specialundersökningar föreskrivna av läkare och utförda av person som erhållit vederbörlig utbildning 97 mk

3) de faktiska resekostnaderna föranledda av besök som hälsovårdscentralens personal gjort på arbetsplatsen och av rådgivnings-, handlednings- och upplysningsverksamhet som bedrivits av personal vid hälsovårdscentralen samt ersättning, med beaktande av den för resorna använda tiden, för varje påbörjad halvtimme

för läkare 173 mk
för andra personer 86 mk


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.