1132/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om avgifter som uppbärs för sinnessjukvård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 2 § 1 och 2 mom. samt 2 a § 1 mom., förordningen den 30 december 1977 om avgifter som uppbärs för sinnessjukvård (1094/77) >dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 och 2 mom. i förordning av den 11 november 1988 (934/88) samt 2 a § 1 mom. i förordning av den 23 december 1988 (1188/88), som följer:

2 §

För fullt uppehälle på en mentalvårdsbyrå eller en sådan vårdanstalt för sinnessjuka som avses i 1 § eller i familjevård eller internat är avgiften 80 mark per vårddag.

Då uppehälle har ordnats delvis på en mentalvårdsbyrå eller vårdanstalt för sinnessjuka eller i samband med vård som har ordnats utanför dessa, är avgiften 40 mark per vårddag.


2 a §

Hos en patient i långvarig anstaltsvård som vårdas på en i 1 § nämnd kommunal vårdanstalt för sinnessjuka uppbärs, i stället för den avgift som stadgas i 2 §, såsom avgift enligt 18 § 3 mom. sinnessjuklagen en avgift som bestäms enligt patientens betalningsförmåga och som uppgår till beloppet av hans beräknade inkomster per månad, dock högst till 4 993 mark per kalendermånad. Då avgiften bestäms, skall i tillämpliga delar iakttas vad som i förordningen om avgifter för socialservice (887/83) stadgas om avgifter för anstaltsvård. Yrkande på att ett avgiftsbeslut som fattats av en tjänsteinnehavare som är underställd kommunstyrelsen skall hänskjutas till dess prövning skall framställas skriftligen hos kommunstyrelsen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.