1131/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om vissa avgifter, ersättningar och arvoden vid sjukvårdsinrättningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1 § 1 mom., 1 a § 1 mom. och 5 § 1 mom. förordningen den 30 mars 1961 om vissa avgifter, ersättningar och arvoden vid sjukvårdsinrättningar (178/61), dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. och 5 § 1 mom. i förordning av den 11 november 1988 (933/88) samt 1 a § 1 mom. i förordning av den 23 december 1988 (1187/88), som följer:

1 §

Hos patienter som vårdas på central-, krets- och lokala sjukhus samt på andra kommunala sjukhus uppbärs följande dagavgifter:

i I klass för vårdplats i rum för en person på centralsjukhus 300 mark samt på kretssjukhus och på lokala sjukhus 235 mark,

i II klass för vårdplats i rum för två personer på centralsjukhus 180 mark samt på kretssjukhus och på lokala sjukhus 150 mark samt

i III klass för vårdplats i rum för flera än två personer på centralsjukhus samt på kretssjukhus och på lokala sjukhus 80 mark.


1 a §

Hos en patient i långvarig anstaltsvård som vårdas på central-, krets- eller lokalt sjukhus eller på annat kommunalt sjukhus uppbärs, i stället för den avgift som stadgas i 1 §, såsom avgift enligt 24 § 2 mom. och 32 § 2 mom. lagen om kommunala allmänna sjukhus en avgift som bestäms enligt patientens betalningsförmåga och som uppgår till beloppet av hans beräknade inkomster per månad, dock högst till 4 993 mark per kalendermånad. Då avgiften bestäms, skall i tillämpliga delar iakttas vad som i förordningen om avgifter för socialservice (887/83) stadgas om avgifter för anstaltsvård. Yrkande på att ett avgiftsbeslut, som fattats av en tjänsteinnehavare, som är underställd kommunalförbundets förbundsstyrelse eller kommunstyrelsen, skall hänskjutas till förbundets eller kommunstyrelsens prövning skall framställas skriftligen hos denna.


5 §

Hos en patient som undersöks eller vårdas på sjukhusets poliklinik uppbärs en avgift om 60 mark per gång.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.