1130/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras i förordningen den 10 mars 1972 om avgifter och ersättningar som skall uppbäras vid hälsovårdscentral (206/72) 3 § 1 mom., 3 a § 1 mom., 4 § 1-3 mom., 4 a § 1 mom. samt 5 § 1, 2 och 4 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. i förordning av den 18 december 1987 (1044/87), 3 a § 1 mom. i förordning av den 29 december 1983 (1151/83), 4 § 1-3 mom. i förordning av den 11 november 1988 (935/88), 4 a § 1 mom. i förordning av den 23 december 1988 (1189/88) samt 5 § 1 mom. i förordning av den 17 juni 1983 (518/83), 2 mom. ändrat genom sistnämnda förordning och förordning av den 24 januari 1986 (79/86) och 4 mom. i ovan nämnda förordning av den 11 november 1988, som följer:

3 §

För sjuktransport med en hälsovårdscentrals sjuktransportfordon uppbärs hos patienten 30 mark för enkelriktad resa.


3 a §

För individuell fysikalisk behandling samt för kontinuerlig dialysvård i hälsovårdscentral uppbärs hos patienten 10 mark per gång.

4 §

Hos en patient som sköts på en bäddplats vid en hälsovårdscentral uppbärs i ersättning för uppehälle 80 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient som i hälsovårdscentralen har införts i bäddavdelningens böcker endast antingen om dagen (dagsjukvård) eller om natten (nattsjukvård) sköts på en bäddplats vid hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för upphälle 40 mark per dygn.

Är det från sjukvårdssynpunkt ändamålsenligt att en patient som i hälsovårdscentralen införts i den övervakade hemsjukvårdens böcker om dagen vårdas på hälsovårdscentralen, uppbärs hos honom i ersättning för uppehälle 40 mark per dygn.


4 a §

Hos en patient i långvarig anstaltsvård som sköts på en bäddplats vid en hälsovårdscentral uppbärs, i stället för den avgift som stadgas i 4 § 1 mom., såsom i 21 a § 1 mom. folkhälsolagen avsedd avgift en avgift som bestäms enligt patientens betalningsförmåga och som uppgår till beloppet av hans beräknade inkomster per månad, dock högst till 4 993 mark per kalendermånad. Då avgiften bestäms, skall i tillämpliga delar iakttas vad som i förordningen om avgifter för socialservice (887/83) stadgas om avgifter för anstaltsvård. Yrkande på att ett avgiftsbeslut, som fattats av tjänsteinnehavare, som är underställd hälsovårdsnämnden skall hänskjutas till nämndens behandling skall framställas skriftligen hos hälsovårdsnämnden.


5 §

För mun- och tandvård utförd vid en hälsovårdscentral uppbärs hos patienten en grundavgift om 15 mark per besök.

Förutom den i 1 mom. nämnda grundavgiften uppbärs hos patienten för undersöknings- och behandlingsåtgärder följande avgifter:

1) Undersökning, profylaktisk behandling och grundvård av stödjevävnader
Undersökning av tuggorganet, regelbunden kontroll, efterkontroll, undersökning av patient som behöver akut vård 15,-
Bakterie-, blod- och salivprov eller biopsi 15,-
Röntgenundersökning per bild 10,-
Röntgenfotografering av käkarna eller hela tandgården 30,-
Grundvård av tänder och stödjevävnader, per besök begränsad vård 20,-
omfattande vård 40,-
2) Tandfyllning och rotbehandling
Fyllning på en eller två tandytor 45,-
Fyllning på tre tandytor 60,-
Större fyllningsarbete än de föregående, per tand 75,-
Rotbehandling per tand 80,-
3) Övrig behandling av sjukdomar
Tanduttagning med bedövning en tand 40,-
varje ytterligare tand vid samma behandlingstillfälle 20,-
Åtgärder som ingår i K- och I-gruppen i den gällande sjukförsäkringstaxans bilaga E, per besök 15,-
Kirurgiska och ortodontiska åtgärder som ingår i II-IV grupperna i den gällande sjukförsäkringstaxans bilaga E, per besök 30,-
Åtgärder som ingår i V-XII grupperna i den för tillfället gällande sjukförsäkringstaxans bilaga E, per besök 60,-
4) Protetisk behandling
Kronor och bryggor per tand 325,-
Plattproteser
plattans grundpris 120,-
tillägg per tand och klammer 15,-
tillägg för metallstommen 90,-
Protesreparationer
protesreparation som förutsätter avtryckstagning 65,-
annan protesreparation 40,-

I denna paragraf avsedda avgifter uppbärs inte hos patienter under 17 år. I 1 mom. och 2 mom. 1 punkten avsedda avgifter uppbärs ej heller hos patienter som är födda år 1956 eller därefter, om de avser undersökning av tandgården och profylaktisk vård. Av ovan i 2 mom. 2-4 punkterna avsedda avgifter uppbärs hos 17 år fyllda patienter födda år 1956 och därefter 60 procent.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990 dock så att 5 § 4 mom. träder i kraft den 1 juli 1990.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.