1126/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 januari 1985 om avbytarservice för lantbruksföretagare (2/85) 16 § samt

ändras 13, 14 och 39 §§ som följer:

13 §

En kommun skall ha en semesternämnd för skötseln av uppgifter enligt denna lag. Kommunfullmäktige kan besluta att de uppgifter som avses i denna lag skall skötas av någon annan nämnd eller av kommunstyrelsen. Vad denna lag stadgar om semesternämnd har härvid motsvarande tillämpning på den andra nämnden eller på kommunstyrelsen.

14 §

En kommun skall ha en tjänst för skötsel av förvaltningsuppgifterna enligt denna lag. Tjänsten kan även vara en bitjänst eller vara kombinerad med någon annan tjänst i kommunen. Uppgifterna kan även, utan att en tjänst inrättas, anslutas till någon annan kommunal tjänsteinnehavares åligganden. Tjänsten kan även vara gemensam för två eller flera kommuner.

Om behörighetsvillkoren för tjänsten stadgas genom förordning.

39 §

Uppgifter som hör till semesternämnden kan genom instruktionen överföras på den tjänsteinnehavare som nämns i 14 §. I brådskande fall har tjänsteinnehavaren rätt att i enlighet med anvisningar och grunder som fastställts av nämnden besluta om beviljande av vikariehjälp och veckoledighet.

Ändring i beslut av en i 1 mom. angiven tjänsteinnehavare får inte sökas genom besvär. Är den som saken gäller missnöjd med ett beslut som nämns i 1 mom., har han rätt att få beslutet behandlat i semesternämnden, om han kräver detta inom fjorton dagar efter det han fick del av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 102/89
Socialutsk. bet. 19/89
Stora utsk. bet. 130/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.