1125/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av alkohollagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i alkohollagen av den 26 juli 1968 (459/68) 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 17 §, 37 § 1 och 2 mom., 38 § 1 mom., 56 § 1 mom. och 70 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. 2 och 3 punkten och 70 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 6 mars 1987 (252/87), samt

fogas till 48 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

I denna lag avses med


2) svag alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller högst 22 volymprocent etylalkohol,

3) stark alkoholdryck en alkoholdryck som innehåller över 22 volymprocent etylalkohol,


17 §

De arvoden, som ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet ävensom revisorerna och deras suppleanter samt social- och hälsovårdsministeriets och finansministeriets representanter skall få, fastställs av social- och hälsovårdsministeriet och betalas av alkoholbolaget.

37 §

Då särskilda skäl kräver det får social- och hälsovårdsministeriet temporärt i hela landet eller på en viss ort helt eller delvis förbjuda utminutering av alkoholdrycker eller begränsa antalet försäljningsdagar.

Social- och hälsovårdsministeriet kan förbjuda eller begränsa utminutering av alkoholdrycker till dem som fullgör värnplikt i aktiv trupp.


38 §

En kommission som består av den kommunala alkoholinspektören, en medlem av kommunens nykterhetsnämnd eller något annat motsvarande kommunalt organ samt av platsföreståndaren för utminuteringen kan genom ett enhälligt beslut, på det sätt som stadgas närmare genom förordning, för en viss tid, minst tre månader och högst tre år, förbjuda utminutering av alkoholdrycker till den som är dömd för brott mot alkohollagstiftningen eller som annars uppenbart missbrukar alkoholdrycker eller andra berusningsmedel.


48 §

Utskänkningsanordningar som placeras i resanderum och från vilka kunden får alkoholdrycker genom självbetjäning kan användas för utskänkning på de villkor och med de begränsningar som bestäms av alkoholbolagets förvaltningsråd.

56 §

Vad 37 § stadgar om social- och hälsovårdsministeriets, länsstyrelsens och förvaltningsrådets rätt att förbjuda eller begränsa utminutering av alkoholdrycker gäller på motsvarande sätt även utskänkning.


70 §

Den omedelbara övervakningen av tillverkning, införsel, utförsel, försäljning, användning, upplagring, innehav och transport av samt reklam för alkoholdryck ävensom av iakttagandet av förbudet mot reklam och mot annan säljfrämjande verksamhet sköts av alkoholbolaget, i enlighet med förordning. Övervakningen av ovan i 27 § 2 mom. nämnd införsel och upplagring samt försäljning av alkoholdrycker som har införts av skeppshandlare sköts av tullverket. Tillsynen över försäljning och reklam samt över iakttagandet av förbudet mot reklam och mot annan säljfrämjande verksamhet på finskt fartyg och tåg i trafik mellan Finland och utlandet utövas av social- och hälsovårdsministeriet så som närmare stadgas genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 98/89
Ekonomiutsk. bet. 8/89
Stora utsk. bet. 146/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.