1124/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om Statens spannmålsförråd

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Administrativ ställning

Statens spannmålsförråd är en statlig inrättning inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

2 §
Verksamhetsområde och uppgifter

Statens spannmålsförråd är verksamt inom spannmålshandeln och spannmålsförsörjningen samt idkar utrikeshandel med spannmål.

Statens spannmålsförråd sörjer för balanseringen av utbudet och efterfrågan på inhemsk spannmål, upprätthållandet av stabila priser, styrningen av utsädesproduktionen, placeringen av spannmålsöverskotten i enlighet med de föreskrifter som statsrådet meddelar för varje skördeår samt för säkerhetsupplagringen av de produkter som nämns i 9 §. Genom förordning kan Statens spannmålsförråd även anförtros andra lämpliga uppgifter.

2 kap.

Statens spannmålsförråds ekonomiska verksamhetsprinciper

3 §
Affärsprincipen

Statens spannmålsförråd skall i sin verksamhet iaktta allmänna affärsprinciper, om inte annat följer av denna lag eller någon annan lag eller av stadganden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem.

I statsbudgeten kan tas in ett anslag av vilket Statens spannmålsförråd beviljas ersättning för en uppgift som ålagts förrådet. Statens spannmålsförråd skall sköta uppgiften inom gränserna för den beviljade ersättningen och de inkomster som fås av uppdraget.

4 §
Import och export

Statsrådet kan besluta att spannmål och spannmålsprodukter samt vallväxtfrö får importeras och spannmål och spannmålsprodukter exporteras endast av Statens spannmålsförråd eller med förrådets tillstånd och på villkor som det ställer.

Ett beslut enligt 1 mom. skall utan dröjsmål meddelas riksdagens talman som omedelbart eller, om riksdagen inte är samlad, så snart den har sammanträtt skall delge riksdagen beslutet. Detta skall upphävas om riksdagen så beslutar.

Direktionen för Statens spannmålsförråd kan inom gränserna för ett anslag som har anvisats i statsbudgeten besluta om export av en spannmålsmängd om högst 100 000 ton. Direktionen kan även besluta om en årlig import av en spannmålsmängd om högst 50 000 ton. I övrigt sköter Statens spannmålsförråd importen och exporten av spannmål enligt de export- och importplaner som statsrådet fastställer.

5 §
Fastställande av priser

På basis av de anvisningar för prissättning av spannmål som har meddelats av förvaltningsrådet för Statens spannmålsförråd beslutar direktionen om de priser till vilka Statens spannmålsförråd köper och säljer spannmål.

För att levnadskostnaderna skall hållas rimliga, verkningarna av skördeskador mildras eller något annat särskilt syfte uppnås kan statsrådet fastställa försäljningspriset för utländsk brödsäd. Priset får dock inte fastställas till ett lägre belopp än självkostnadspriset, om inte ett anslag anvisas i statsbudgeten för ersättande av den förlust som härigenom åsamkas Statens spannmålsförråd.

6 §
Finansiering

För finansiering av sin verksamhet har Statens spannmålsförråd i sin förvaltning en spannmålsförrådsfond utanför statsbudgeten.

7 §
Upplåning

Visar det sig att spannmålsförrådsfondens medel är otillräckliga för finansiering av de uppgifter som hör till Statens spannmålsförråd, kan förrådet med statsrådets tillstånd och på de villkor som statsrådet godkänner ta upp lån för sin verksamhet. Det totala lånebeloppet får inte överstiga 2 000 miljoner mark åt gången. Statens spannmålsförråd kan ersättas för räntor på lånen och övriga lånekostnader inom gränserna för ett anslag som tas upp i statsbudgeten och på de grunder som närmare föreskrivs av statsrådet.

8 §
Fast egendom

Överlåtelse av fast egendom i Statens spannmålsförråds ägo sker i enlighet med vad som stadgas särskilt om överlåtelse av statens jordegendom.

3 kap.

Säkerhetsupplagring

9 §
Säkerhetsupplagsmängder

För säkerställande av landets spannmåls- och utsädesförsörjning samt tillgången på vallväxtfrö skall Statens spannmålsförråd äga ett säkerhetsupplag som omfattar 400 000 ton brödsäd, 200 000 ton fodersäd, 100 000 ton utsädesspannmål och 1 200 ton vallväxtfrö.

Statens spannmålsförråd kan överenskomma om att det säkerhetsupplag som förrådet äger placeras även i andra lagerutrymmen än dess egna.

Statsrådet kan i en situation där det är nödvändigt för att trygga befolkningens utkomst och landets näringsliv minska säkerhetsupplaget. Statsrådet kan minska upplaget av utsädesspannmål även om den producerade mängden utsädesspannmål på grund av exceptionella förhållanden inte räcker till för sådden under följande skördeperiod. Säkerhetsupplaget skall så snart som möjligt återställas till den nivå som stadgas i 1 mom.

10 §
Finansiering av säkerhetsupplaget

För de räntekostnader som Statens spannmålsförråd åsamkas genom anskaffning av säkerhetsupplaget får förrådet årligen ersättning av ett anslag i statsbudgeten.

11 §
Säkerhetsupplagsersättningar

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer säkerhetsupplagsersättningarna i fråga om Statens spannmålsförråds, gårdsbruksenheternas, handelsrörelsernas och industriföretagens lagerutrymmen.

Ersättningarna enligt 1 mom. betalas av ett årligt anslag i statsbudgeten.

4 kap.

Statens spannmålsförråds förvaltning

12 §
Förvaltningsrådet

Medlemmarna i förvaltningsrådet för Statens spannmålsförråd förordnas av statsrådet för högst tre år i sänder. Ordförande är jord- och skogsbruksministern. Närmare stadganden om förvaltningsrådets sammansättning, om hur det tillsätts och om dess uppgifter utfärdas genom förordning.

Statsrådet kan entlediga förvaltningsrådet eller en medlem av detta.

13 §
Direktionen

Medlemmarna i direktionen för Statens spannmålsförråd förordnas av förvaltningsrådet för högst tre år i sänder. Närmare stadganden om direktionens sammansättning, om hur det tillsätts och om dess uppgifter utfärdas genom förordning.

Förvaltningsrådet kan entlediga direktionen eller en medlem av detta.

14 §
Verkställande direktören

Statens spannmålsförråds verksamhet leds och utvecklas av en verkställande direktör, som även skall se till att förvaltningsrådets och direktionens beslut verkställs.

Verkställande direktören skall iaktta förvaltningsrådets och direktionens föreskrifter samt underrätta dem om åtgärder och händelser som är viktiga med hänsyn till Statens spannmålsförråds verksamhet.

Statsrådet anställer verkställande direktören i arbetsavtalsförhållande, sedan förvaltningsrådet har avgett utlåtande, samt bestämmer hans avlöning.

15 §
Personalen

Om anställning och uppsägning av Statens spannmålsförråds personal i arbetsavtalsförhållande stadgas närmare genom förordning.

5 kap.

Statens spannmålsförråds penningrörelse och bokslut

16 §
Penningrörelse och bokföring

Statens spannmålsförråd har egen penningrörelse.

Förrådets bokföring skall skötas i enlighet med bokföringslagen (655/73).

17 §
Revision

Statsrådet tillsätter varje år fyra revisorer för att granska Statens spannmålsförråds förvaltning, ekonomi och räkenskaper.

18 §
Fastställande av bokslut

Statsrådet fastställer bokslutet för Statens spannmålsförråd.

6 kap.

Särskilda stadganden

19 §
Pensioner

Pensioner till dem som varit anställda hos Statens spannmålsförråd och familjepensioner efter dem betalas av spannmålsförrådsfondens medel.

20 §
Partshabilitet

Statens spannmålsförråd får kära och svara inför domstol samt även i övrigt föra talan i angelägenheter som gäller förrådet.

21 §
Återkrav av stöd

Har statsrådet eller jord- och skogsbruksministeriet ålagt Statens spannmålsförråd att bevilja prisnedsättning, understöd, ersättning eller något annat stöd och har sökanden fått stöd utan fog eller till ett högre belopp än vad som hade kunnat beviljas honom, kan Statens spannmålsförråd besluta om återkrav av det som har beviljats utan fog eller till för stort belopp. Om sökanden i samband med sin ansökan har gett oriktiga uppgifter på någon väsentlig punkt eller förtigit omständigheter som i väsentlig grad skulle ha inverkat på beviljandet eller utbetalningen av stödet, eller om stödet har använts för något annat ändamål än det som det har beviljats för, skall på det belopp som återkrävs påföras en årlig ränta om 16 procent, räknat från den dag då stödet utbetalades. Har sökanden uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnat en oriktig uppgift eller förtigit omständigheter, kan Statens spannmålsförråd avbryta utbetalningen av stödet för viss tid eller tills vidare.

Ett belopp som avses i 1 mom. får återkrävas i enlighet med vad som stadgas om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. Beloppet kan även återkrävas genom att det dras av från stöd som utbetalas senare.

22 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

24 §
Stadganden som upphävs

Genom denna lag upphävs lagen den 30 december 1980 om statens spannmålsförråd (1036/80) jämte senare ändringar.

25 §
Övergångsstadganden

Statsrådet kan fastställa säkerhetsupplaget för brödsäd, fodersäd och utsädesspannmål samt vallväxtfrö före 1993 till mängder som är mindre än de som nämns i 9 §.

Med avvikelse från vad 10 § stadgar om ersättning för räntekostnader i samband med anskaffning av säkerhetsupplag ersätts 36 000 000 mark av de räntekostnader för säkerhetsupplag som uppkommer 1990.

De arbetsavtal som verkställande direktören och de övriga anställda vid Statens spannmålsförråd har ingått fortgår, om de inte har sagts upp förrän denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 170/89
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 13/89
Stora utsk. bet. 182/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.