1123/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om temporär ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut ändras temporärt i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon 5 § 1 mom., 6 § 1 punkten, 10 § 1 mom. och 16 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. ändrat genom lagar av den 13 december 1985 och den 18 november 1988 (947/85 och 961/88), 6 § 1 punkten i lag av den 26 juni 1981 (486/81), 10 § 1 mom. i lag av den 20 november 1987 (859/87) och 16 § 1 mom. i nämnda lag av den 13 december 1985, som följer:

5 §

Den egentliga fordonsskatten är för motorfordon som skall drivas med dieselolja, motorpetroleum eller elektricitet, eller som drivs med flytgas följande:

1) för personbil, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 87 mark, och för paketbil, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 27 mark,

2) för annan last- och specialbil med dubbla axlar än sådan som avses i 3 punkten intill en totalvikt av 14 000 kilogram, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 27 mark och för varje överstigande 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 54 mark,

3) för lastbil med dubbla axlar vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 51 mark, och för lastbil med dubbla axlar vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 54 mark,

4) för last- eller specialbil med boggikonstruktion som inte avses i 5 punkten samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 36 mark och för varje överstigande 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 63 mark,

5) för lastbil med boggikonstruktion vilken har godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 48 mark, och för lastbil med boggikonstruktion samt för lastbil med tre eller flera axlar vilken har godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100-tal kilogram eller del därav av totalvikten 54 mark.


6 §

Befriade från egentlig fordonsskatt är:

1) motorfordon som ägs och används av staten eller en statlig inrättning, med undantag av motorfordon som ägs av affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87);


10 §

Egentlig fordonsskatt skall betalas vid skatteuppbörden. Om skatten uppgår till minst 1 800 mark verkställs uppbörden i två rater, och om skattebeloppet uppgår till minst 3 600 mark i fyra rater. Fordonsskatten eller en förfallen skatterat skall betalas innan motorfordonet under året i fråga tas i bruk, om inte registermyndigheten i ett enskilt fall bestämmer något annat.


16 §

Tilläggsskatten utgör för de motorfordon för vilka egentlig fordonsskatt skall betalas eller för vilka skatten kan räknas ut med hänsyn till fordonets art, varvid skatten för fordon som är avsett att drivas med bensin skall beräknas enligt de grunder som anges i 5 §, det tjugofaldiga beloppet av fordonsskatten, likväl minst 5 000 mark. För övriga motorfordon är tilläggsskatten 5 000 mark. Tilläggsskatten för buss utgör 60 000 mark.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och gäller till utgången av 1990. Egentlig fordonsskatt kan debiteras enligt denna lag redan före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 129/89
Statsutsk. bet. 62 och 62 a/89
Stora utsk. bet. 154/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.