1120/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om accis på fosforgödselmedel

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För gödselmedel som innehåller minst 2 viktprocent fosfor skall till staten betalas accis på fosforgödselmedel i enlighet med denna lag.

2 §

Med gödselmedel avses ämnen och preparat som nämns i 2 § 1 punkten gödselmedelslagen (377/86) och som är avsedda för försäljning samt vilkas typbenämningar fastställs enligt 3 § gödselmedelsförordningen (383/86).

3 §

Skyldig att betala accis på fosforgödselmedel är den som i förvärvssyfte tillverkar eller importerar i denna lag nämnda gödselmedel.

Accisskyldig är även den till vilken gödselmedel har levererats accisfritt med stöd av denna lag, om gödselmedlet inte har använts för något accisfritt ändamål.

Grunder för bestämmande av accis
4 §

Accisen på fosforgödselmedel per kilogram fosfor som ett gödselmedel innehåller är 0,50 mark från och med den 1 januari och 1,00 mark från och med den 16 juni 1990.

Accisfrihet
5 §

Accisfria är

1) i landet tillverkade gödselmedel som exporteras eller överförs till ett friområde eller tullager,

2) importerade gödselmedel, om de vid införseln är tullfria med stöd av någon annan författning än tulltarifflagen (660/87) eller något annat avtal än ett internationellt avtal om tullar, såvida inte något annat stadgas eller bestäms i den författning eller det avtal som avses,

3) gödselmedel som används såsom råvara eller biämne vid industriell produktion eller förbrukas direkt vid första användningen när en vara tillverkas, samt

4) gödselmedel som används vid sådan rening av avfallsvatten som bygger på en biologisk process.

6 §

Överförs i landet tillverkade gödselmedel från ett friområde eller tullager till konsumtion här, gäller om accis på fosforgödselmedel, accisfrihet och återbäring av accis vad som stadgas eller bestäms om importerade gödselmedel.

7 §

Har i landet tillverkade gödselmedel, för vilka accis på fosforgödselmedel har betalts, exporterats eller överförts till ett friområde eller tullager, har den som exporterat eller överfört gödselmedlen rätt att på ansökan få en återbäring som motsvarar den accis på fosforgödselmedel som gällde den dag då gödselmedlet exporterades eller överfördes.

Återbäring skall sökas hos distriktstullkammaren inom tre månader från utgången av det år under vilket gödselmedlen exporterades eller överfördes till en plats som avses i 1 mom.

8 §

En inhemsk tillverkare har rätt att från den accis på fosforgödselmedel som skall betalas för skatteperioden dra av ett belopp som motsvarar accisen för de accisbelagda gödselmedel som under samma skatteperiod har returnerats till tillverkningsplatsen eller förstörts under tullövervakning.

Särskilda stadganden
9 §

Har till riksdagen avlåtits en proposition om ändring av denna lag, har statsrådet rätt att bestämma att accis på produkterna skall uppbäras enligt propositionen.

Är den accis som har betalts enligt 1 mom. högre än den som senare fastställs, skall ett belopp som motsvarar skillnaden på ansökan återbäras till den accisskyldige.

10 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, gäller om bestämmande, betalning och debitering av accis på fosforgödselmedel samt om sökande av ändring och även i övrigt vad som stadgas eller bestäms i lagen om påförande av accis (558/74) eller med stöd av den.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och gäller till och med den 31 december 1990.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 125/89
Statsutsk. bet. 65/89
Stora utsk. bet. 164/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.