1119/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om temporär ändring av lagen om bränsleaccis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 17 december 1982 om bränsleaccis (948/82) 2 § 1 punkten, 4 § 1 mom. samt 6 § 6 punkten,

av dessa lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 14 juli 1989 (656/89) och 6 § 6 punkten sådan den lyder i lag av den 11 juli 1986 (548/86), samt

fogas temporärt till 3 § en ny 7 punkt, till 5 § en ny 4 punkt och som bilaga till lagen en ny accistabell som följer:

2 §

I denna lag avses

1) med bränsle produkter som nämns i bifogade accistabell;


3 §

Skyldig att erlägga bränsleaccis är


7) producent av elektricitet och fjärrvärme eller industriidkare för den fräsbränntorv som han använt, om användningen överstiger 50 000 MWh per kalenderår.

4 §

Bränsleaccis skall betalas enligt den bifogade accistabellen.


5 §

Accisen bestäms


4) i de fall som avses i 3 § 7 punkten enligt de stadganden som gäller den dag fräsbränntorven har använts för det ändamål som avses i lagrummet.

6 §

Accisfritt är


6) bränsle som används såsom råämne eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller så att det förbrukas direkt vid första användningen då en vara tillverkas; samtDenna lag träder i kraft den 1 januari 1990 och gäller till utgången av 1990.

Lagen tillämpas på bränsle, som den dag som nämns i 1 mom. eller senare bortförs från tillverkningsplatsen eller från lagerhållarens lager för obeskattat bränsle eller ur ett statligt säkerhetsupplag eller som utlämnas från tullkontroll.

Dessutom tillämpas lagen på sådant bränsle som inte avses i 2 mom. och som efter ikraftträdandet bortförs från ett upplag som avses i 2 § 6 punkten lagen om säkerhetsupplagsavgift (1105/83).

Lagen tillämpas även på annat bränsle än sådant som avses i 2 mom. och som hänför sig till produktgrupperna 1 och 8, om det tas i bruk efter ikraftträdandet vid produktion av el och fjärrvärme eller vid industriell produktionsverksamhet. Skattskyldig är den som använder bränslet, och skatten skall betalas enligt 5 § 4 punkten.

Regeringens proposition 122/89
Statsutsk. bet. 67/89
Stora utsk. bet. 165/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

ACCISTABELL

Position i tulltariffen Produkt Produktgrupp Grundaccis Tilläggsaccis
27.01 och 27.02 Stenkol; stenkolsbriketter och liknande fasta bränslen framställda av stenkol; brunkol 1. - 16,0 mk/t
ur 27.03 Fräsbränntorv 2. - 2,00 mk/MWh
27.10 Blyfri motorbensin 3. 128 p/l -
ur 27.10 Blandning av motorbensin 4. 128 p/l 13,5 p/l
ur 27.10 Annan motorbensin 5. 128 p/l 27,0 p/l
ur 27.10 Dieselolja 6. 73 p/l 27,0 p/l
ur 27.10 Lätt brännolja 7. - 2,0 p/l
ur 27.10 Tung brännolja 8. - 2,0 p/kg
ur 27.11 Naturgas, i gasform 9. - 1,0 p/m3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.