1116/1989

Utfärdat i Helsingfors den 14 december 1989

Statsrådets beslut om understöd för sänkande av räntekostnaderna för småtonnage

Statsrådet har vid föredragning från trafikministeriet beslutat:

1 §

Sedan riksdagen beviljat ett anslag om 1 100 000 mark på moment 31.32.41 i den andra tilläggsbudgeten för år 1989 för sänkande av räntekostnaderna för småtonnage, kan trafikministeriet bevilja understöd som avses i detta beslut på det sätt som föreskrivs nedan. De villkor och förutsättningar för samt bestämmelser om erhållande av understöd som följer av detta beslut skall ingå i beslutet om beviljande av understöd.

2 §

Understöd kan beviljas finländska rederier för sänkande av räntekostnaderna för de lån som har upptagits för anskaffning av småfartyg under år 1989 vilka skall användas för sjötransporter inom Finlands utrikeshandel, dock under den förutsättningen att räntestöd inte har beviljats för samma ändamål ur momentet 31.32.40 eller 32.09.40.

År 1989 får för understöd godkännas lån till ett belopp av högst 370 000 000 mark, vari ingår ett befullmäktigande angående 150 000 000 mark, som godkänts i 1989 års ordinarie budget.

Med småtonnage avses i detta beslut för utrikestrafik registrerade lastfartyg, vilkas bruttodräktighetstal är högst 2 000.

3 §

Understödet kan uppgå till högst 90 procent av det godtagbara beloppet av räntan på lån som upptagits för anskaffning av fartyg som avses i 2 §.

Då understöd beviljas beaktas som faktor som minskar understödets belopp det räntestöd som beställaren för detta projekt har fått från utlandet. Understöd betalas högst under de tio första låneåren.

4 §

Då understöd beviljas skall särskild vikt fästas vid att det anslag som står till förfogande inriktas på en sänkning av räntekostnaderna för sådana fartyg som i fråga om ålder, teknisk utrustningsnivå, lastkapacitet och isgångsegenskaper eller av annat motsvarande skäl kan betraktas som ändamålsenliga med tanke på transporterna inom Finlands utrikeshandel.

5 §

Understödet beviljas under förutsättning att bemanningskostnaderna och andra driftskostnader för ifrågavarande fartyg uppskattas bli sådana att de inte utgör hinder för fartygets lönsamma verksamhet på lång sikt.

6 §

Ansökan om understöd skall tillställas trafikministeriet.

Av ansökan skall framgå det ansökta markbeloppet samt om sökanden fått annat offentligt stöd för detta eller annat ändamål.

Till ansökan skall fogas:

1) en utredning av sökanden,

2) en utredning av de krediter som har upptagits och de räntor som skall betalas för anskaffningen av fartyget,

3) fartygets registreringsuppgifter och en utredning av dess användningsändamål,

4) en utredning av fartygets bemanning och bemanningskostnader,

5) en utredning av fartygets övriga kostnader,

6) en utredning av befraktningsavtal som träffats för fartygets del,

7) en uppskattning av fartygets framtida verksamhet och dess lönsamhet, och

8) en utredning av andra eventuella omständigheter som är erforderliga för handläggningen av ansökan.

7 §

Sökanden är skyldig att tillställa trafikministeriet även andra eventuella uppgifter i anslutning till ärendet, om trafikministeriet kräver det.

8 §

Understödstagaren skall förbinda sig att fortsätta småtonnageverksamheten under finsk flagg med ifrågavarande fartyg eller med ett motsvarande fartyg som anskaffats i stället för detta fartyg för en tid av minst tre år från den tidpunkt då det sista understödet betalades. Ifall användningsändamålet för ett dylikt fartyg under denna tid ändras, eller egendom överlåts eller på annat sätt övergår i annans ägo eller besittning, eller ifall understödstagaren upphör med sin verksamhet eller en del av den eller ändrar den i väsentlig grad, skall understödet återbetalas till staten inom tre månader från den tidpunkt då förhållandena ändrades på det nämnda sättet, om inte trafikministeriet, på ansökan av understödstagaren, av särskilda skäl beslutar annorlunda. På motsvarande sätt skall förfaras när ett försäkrat fartyg skadas.

För understödsrat som skall återbetalas, skall från det datum då understödet utbetalades erläggas en ränta, som motsvarar Finlands Banks grundränta vid tidpunkten, ökad med fyra procentenheter. Om det belopp som skall återbetalas inte erläggs på förfallodagen, skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta på 16 procent från förfallodagen, dock så att om understödstagaren inte har gjort den anmälan som avses i 9 § 2 mom. skall dröjsmålsräntan erläggs från den tidpunkt då förhållandena ändrades eller skadan skedde.

9 §

Understödstagaren skall vid utgången av det år då understödet betalats till trafikministeriet lämna en utredning över användningen av understödet samt för vartdera av de tre följande åren en utredning över verksamheten och vid behov reservera ett tillfälle till granskning av samtliga medel understödstagaren har använt för att uppfyllandet av understödsvillkoren skall kunna utredas och de uppgifter som har framförts som motivering till understödet skall kunna kontrolleras. Understödstagaren är också skyldig att förete alla handlingar och annat material som behövs vid granskningen samt också annars bistå när granskningen verkställs.

Understödstagaren skall till trafikministeriet anmäla de ovan i 8 § 1 mom. avsedda ändringarna i förhållandena och skada på egendom som var föremål för understödet omedelbart då de har inträffat, dock senast inom en månad.

10 §

Trafikministeriet skall bestämma att hela understödet eller en vederbörlig del av det skall återbetalas, om understödstagaren har:

1) lämnat en oriktig uppgift på någon väsentlig punkt i samband med ansökan,

2) förtigit faktorer som väsentligt skulle ha inverkat på beviljandet av understödet,

3) vägrat lämna uppgifter, handlingar eller annat material som behövs för utbetalning eller övervakning av understödet, eller

4) använt understödet för annat ändamål än det beviljades för.

På det understöd som skall återbetalas skall från det datum då understödet utbetalades erläggas en ränta som motsvarar Finlands Banks grundränta vid tidpunkten, ökad med fyra procentenheter. Om det belopp som skall återbetalas inte erläggs på förfallodagen, skall på beloppet betalas en årlig dröjsmålsränta på 16 procent.

11 §

Om inte annat föranleds av detta beslut, skall i fråga om understödet dessutom iakttas vad i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65) stadgas.

Närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut utfärdas vid behov av trafikministeriet.

12 §

Om hemlighållande vid handläggning av uppgifter som krävs i ansökan om understöd gäller vad om hemlighållande av affärs- och yrkeshemligheter är särskilt stadgat.

13 §

Detta beslut träder i kraft den 20 december 1989.

Helsingfors den 14 december 1989

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Överinspektör
Harry Favorin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.