1114/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om statens upphandlingscentral

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde

upphävs 10 § förordningen den 20 september 1974 om statens upphandlingscentral (741/74) samt

ändras 6-8 §§, av dessa lagrum 6 § sådan den lyder i förordning av den 25 februari 1983 (205/83), som följer:

6 §

Vid upphandlingscentralen finns en direktion, en överdirektör med avtalslön som är chef för upphandlingscentralen och en direktör med avtalslön som är suppleant för överdirektören.

Om upphandlingscentralens uppdelning i avdelningar och andra verksamhetsenheter bestäms i arbetsordningen.

Upphandlingscentralens personal står, med undantag av överdirektören och direktören, i ett privaträttsligt arbetsförhållande till staten.

7 §

Till upphandlingscentralens direktion hör en ordförande, en viceordförande och högst fyra andra medlemmar, som statsrådet utser för högst fyra år i sänder. Dessutom hör upphandlingscentralens överdirektör samt en av personalen bland sig utsedd representant till direktionen.

Handels- och industriministeriet fastställer arvodena för direktionens medlemmar.

8 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden.

Direktionen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Då rösterna faller lika blir den åsikt som sammanträdets ordförande omfattade beslut i ärendet.


Denna förordning träder i kraft den 20 december 1989.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.