1113/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Förordning om ändring av köpvittnesförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § 2 mom. köpvittnesförordningen av den 28 december 1979 (1080/79) samt

fogas till förordningen en ny 1 a § som följer:

1 §

Ett utdrag ur den förteckning som nämns i 1 mom. skall vara framlagt i domsagans och rådstuvurättens kansli. I utdraget antecknas i förteckningen ingående uppgifter om tjänstgörande köpvittnen. Ändringar i de uppgifter som ingår i förteckningen skall omedelbart meddelas justitieministeriets dataförvaltningsbyrå.


1 a §

Justitieministeriets dataförvaltningsbyrå för ett köpvittnesregister. I registret skall införas uppgifterna ur de meddelanden som nämns i 1 § 2 mom.

Uppgifterna i köpvittnesregistret är offentliga. Var och en har rätt att få intyg över uppgifter i registret. Dataförvaltningsbyrån kan ge tillstånd till att uppgifter lämnas ut ur registret genom teknisk anslutning eller någon annan form av massutlämnande som avses i personregisterlagen (471/87). Tillstånd kan ges en sökande som i sin verksamhet fortgående behöver uppgifter ur registret för handhavande av fastighetsaffärer eller annat motsvarande godtagbart ändamål.

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om hur registret skall föras.


Denna förordning träder i kraft den 22 december 1989.

Efter att förordningen trätt i kraft, publiceras inte längre förteckningen över offentliga köpvittnen i officiella tidningen.

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.