1111/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1981 om regionalt stödjande av transporter (954/81) 1 §, 2 § 1 mom. 3 punkten, 4 § 2 punkten, 6 §, 7 § 2 och 3 mom., 12 § 2 mom., 14 § 1 mom., 15 § 2 mom., 16 § 2 mom. och 20 § 2 mom.,

av dessa lagrum 4 § 2 punkten sådan den lyder i lag av den 21 december 1984 (901/84), samt

fogas till 2 § 1 mom. en ny 3 a-punkt, till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, nya 3 och 4 mom. och till 16 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §

För varutransporter i Finland, vilka börjar inom utvecklingsområdet respektive den fjärde baszonens stödområde enligt lagen om regionalpolitik (1168/88), betalas av statens medel transportstöd i enlighet med denna lag.

2 §

Transportstöd betalas:


3) för sådana minst 266 kilometer långa lastbilstransporter om vilka nedan stadgas särskilt;

3 a) för minst 266 kilometer långa exporttransporter som börjar på Nordkalotten i Finland och går till Nordkalotten i ett annat land eller via detta område för vidarebefordran, så som närmare stadgas i 10 § 3 och 4 mom.; samt


4 §

För andra än i 3 § avsedda lastbilstransporter betalas transportstöd, om det är fråga om:


2) transporter av sändningar om högst 8 000 kilogram eller högst 27 kubikmeter;


6 §

Transportstöd betalas till en inhemsk sammanslutning eller stiftelse eller till en i Finland bosatt person som i egenskap av avsändare av en vara har betalt transportavgiften. Av särskilda skäl kan transportstöd även betalas till varumottagaren, om han har betalt transportavgiften. För fartygstransporter betalas transportstödet alltid till avsändaren.

7 §

Transportstöd betalas, om transportavgiften har varit minst 80 mark per sändning och om transportavgifternas sammanlagda belopp under ett halvt år uppgår till minst 6 000 mark. Handels- och industriministeriet har rätt att höja beloppen så att förhöjningen motsvarar stegringen i fraktnivån för Statsjärnvägarnas godstrafik.

Transportstöd utbetalas halvårsvis i efterskott.

10 §

Då den minimisträcka uträknas som förutsätts i fråga om transportstöd för exporttransporter som börjar på Nordkalotten i Finland, inberäknas även en transport som sker någon annanstans än på Nordkalotten i Finland. Om transporten på finskt område understiger 266 kilometer, bestäms stödprocenten enligt sträckan 266 kilometer.

Med Nordkalotten avses i denna lag de län eller motsvarande administrativa områden i Finland, Norge och Sverige som helt eller delvis ligger norr om polcirkeln. Som motsvarande område i Sovjetunionen anses Murmanskområdet.

12 §

När transportstöd för fartygstransporter beräknas, anses 300 kilogram som lägsta vikt per kubikmeter, om sändningens vikt per kubikmeter understiger denna vikt. Handels- och industriministeriet har rätt att höja det stöd som skall betalas för fartygstransporter så att förhöjningen motsvarar den genomsnittliga stegringen i fraktnivån för Statsjärnvägarnas godstrafik.

14 §

Transportstöd skall sökas hos handels- och industriministeriet särskilt för varje halvårsperiod och senast två månader från periodens slut.


15 §

Ett skriftligt förhandsbesked är bindande för staten under två år från det beslutet gavs, om grunderna för betalningen av transportstödet inte har ändrats under nämnda tid. Beslutet gäller dock högst till utgången av 1993.

16 §

Handels- och industriministeriet skall bestämma att bidraget helt eller delvis skall återbetalas, om den som har fått stödet

1) i samband med sin ansökan har gett oriktiga upplysningar på någon väsentlig punkt,

2) har förtigit omständigheter av väsentlig vikt för beviljandet av stödet,

3) har vägrat ge upplysningar, handlingar eller annat material som behövs för övervakningen av stödet eller vägrat att i behövlig omfattning bistå vid granskningen, eller

4) har använt stödet för något annat än vad det har beviljats för.

På stöd som skall återbetalas skall från utbetalningsdagen erläggas en årlig ränta på 16 procent till återbetalningsdagen.

20 §

Denna lag tillämpas på transporter som sker 1982-1993.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Den tillämpas på transporter som börjar den 1 januari 1990 eller därefter.

Regeringens proposition 153/89
Trafikutsk. bet. 10/89
Stora utsk. bet. 187/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.