1109/1989

Given i Helsingfors den 15 december 1989

Lag om ombildning av en hypoteksbank till affärsbank och fusion mellan en hypoteks- och en affärsbank

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

En hypoteksbank kan ombildas till affärsbank eller fusioneras med en affärsbank i den ordning som stadgas i denna lag.

2 §

Beslutet om ombildning av en hypoteksbank till affärsbank skall fattas så som i lag stadgas om ändring av bolagsordningen för en hypoteksbank och så som föreskrivs i bolagsordningen för hypoteksbanken. I beslutet skall en bolagsordning som har uppgjorts enligt lagen om affärsbanker (540/69) godkännas för affärsbanken.

Vid den bolagsstämma som beslutar om ombildning till affärsbank skall därefter väljas medlemmar i affärsbankens förvaltningsråd samt revisorer och revisorssuppleanter enligt lagen om affärsbanker och bolagsordningen för den affärsbank som bildas.

3 §

Tillstånd till ombildning av en hypoteksbank till affärsbank skall sökas hos finansministeriet. Tillståndet motsvarar koncessionen för en affärsbank. Fastställelse av affärsbankens bolagsordning skall sökas hos finansministeriet.

Finansministeriet kan meddela närmare föreskrifter om hur ombildningen av en hypoteksbank till affärsbank i varje särskilt fall skall genomföras.

4 §

Den direktion som har valts för affärsbanken skall anmäla ombildningen till handelsregistret. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om anmälan om ändring av en affärsbanks bolagsordning.

En hypoteksbank blir affärsbank då ombildningen antecknas i handelsregistret.

Sedan ändringen har införts i handelsregistret skall affärsbanken utan dröjsmål tillställa bankinspektionen den utredning som avses i 11 § lagen om affärsbanker.

5 §

En medlem av förvaltningsrådet eller direktionen eller verkställande direktören i en affärsbank, en tjänsteman i banken och en kontrollant vid ett filialkontor kan utan hinder av 14 § 4 mom. lagen om affärsbanker vara medlem eller suppleant i förvaltningsrådet eller direktionen i en affärsbank som har bildats med stöd av denna lag och hör till den koncern som den förstnämnda affärsbanken hör till, eller vara tjänsteman i den nya banken.

6 §

En affärsbank som har bildats av en hypoteksbank skall inom tre månader efter ombildningen se till att dess kassareserv stämmer överens med stadgandena om affärsbankers kassareserv. Bankinspektionen kan av särskilda skäl bevilja förlängning av denna tid.

7 §

Till fusion av en hypoteksbank med en affärsbank skall sökas finansministeriets tillstånd.

Finansministeriet kan meddela närmare föreskrifter om hur fusionen av en hypoteksbank med en affärsbank i varje särskilt fall skall verkställas.

Stadgandena i 14 kap. 4 § och 5 § 1 mom. lagen om aktiebolag gäller inte fusion av en hypoteksbank med en affärsbank.

8 §

Affärsbanken och hypoteksbanken skall anmäla finansministeriets fusionstillstånd till handelsregistret inom fyra månader efter att tillståndet beviljades. Vad 14 kap. 5 § 2 och 3 mom. samt 6 § lagen om aktiebolag stadgar om registrering av domstolens tillstånd, om skifte av vederlaget och om slutredovisning gäller i tillämpliga delar om registrering av finansministeriets tillstånd samt om skifte av vederlaget och slutredovisning vid fusion av en hypoteksbank med en affärsbank.

9 §

När en hypoteksbank har ombildats till affärsbank eller fusionerats med en affärsbank svarar affärsbanken, utan hinder av 39 § lagen om affärsbanker, för de obligationslån som hypoteksbanken har emitterat. I fråga om obligationslånen skall alltjämt iakttas 35-37 §§ lagen om hypoteksbanker.

10 §

Denna lag träder i kraft den 20 december 1989.

Regeringens proposition 198/89
Bankutsk. bet. 5/89
Stora utsk. bet. 214/89

Helsingfors den 15 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.