1103/1989

i Helsingfors den 8 december 1989

Förordning om ändring av 2 och 5 §§ förordningen om avgifter för socialservice

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 2 december 1983 om avgifter för socialservice (887/83) 2 § 1 mom. och 5 § sådana de lyder 2 § 1 mom. i förordning av den 18 december 1987 (1046/87), och 5 § i förordning av den 9 december 1988 (1075/88), som följer:

2 §
Hemservice

För i 9 § 1 mom. 1 punkten socialvårdsförordningen (607/83) nämnd hemservice, som ges av hemvårdare eller hemhjälpare, uppbärs hos andra än mindre bemedlade servicemottagare en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan. Avgiften uppbärs enligt en ersättningsklass varom kommunen eller kommunalförbundet beslutar. Avgiften är i första ersättningsklassen 3,00, i andra 5,90, i tredje 9,60, i fjärde 13,10, i femte 17,70 och i sjätte 22,00 mark per timme. Avgift uppbärs likväl för högst 6 timmar per dygn och 90 timmar per kalendermånad.


5 §
Anstaltsvård

För kontinuerlig anstaltsvård dygnet runt i åldringshem eller andra vårdanstalter uppbärs hos vårdtagaren en avgift som bestäms enligt betalningsförmågan och som utgör beloppet av hans per månad beräknade inkomster, likväl högst 4 993 mark per kalendermånad.

Hos den som erhåller vård dygnet runt under en kortvarig rehabiliteringsperiod uppbärs likväl 80 mark i dygnet och hos personer i dagvård 40 mark per dag samt hos personer i nattvård 40 mark per natt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

i Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.