1102/1989

Given i Helsingfors den 1102 december 1989

Förordning om ändring av 17 a § förordningen angående verkställighet av lagen om skada, ådragen i militärtjänst

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 28 maj 1948 angående verkställighet av lagen om skada, ådragen i militärtjänst 17 a § sådan den lyder i förordning av den 29 juni 1978 (519/78), som följer:

17 a §

Om ersättande av redskap, anordningar och ändringsarbeten, som avses i 6 § 3 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst, skall på förhand ansökas skriftligen hos olycksfallsverket. Behovet av och ändamålsenligheten hos redskap, anordning eller ändringsarbete, som föranleder avsevärda kostnader, skall utredas genom undersökning, som verkställs av kommunal bostadsinspektionsmyndighet eller av annan sakkunnig, vilken godkänts av olycksfallsverket. Eljest iakttas vid ersättandet av nämnda redskap, anordningar och ändringsarbeten i tillämpliga delar vad som är stadgat om ändringsarbeten i bostaden samt om anskaffning av redskap och anordningar i bostaden med stöd av 9 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/87).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Helsingfors den 1102 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.