1100/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Förordning om avgifter för besiktning av radiostationer på fartyg

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 5 § lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §

Teleförvaltningscentralen uppbär följande besiktningsavgiften för besiktning av radioanläggningar på fartyg som avses i förordningen om besiktning av fartyg (748/83):

Fartyg
inom Finland mk utomlands mk
Grundbesiktning:
Station som endast har en radiotelefonanläggning 3 100 5 600
Station som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 3 900 6 400
Periodisk besiktning:
Station som endast har en radiotelefonanläggning 2 500 5 000
Station som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 3 000 5 500
Extra besiktning och besiktning av att en vid besiktning konstaterad brist har avhjälpts:
Station som endast har en radiotelefonanläggning 1 550 2 800
Station som har radiotelefon- eller radiotelegrafanläggningar eller motsvarande 1 850 3 200

Vad Teleförvaltningscentralen har betalt för tjänster som köpts av andra och som hänför sig till besiktningen samt för anskaffningar och resor utomlands på grund av besiktningen ersätts, utöver de i 1 mom. nämnda avgifterna, särskilt till fullt belopp.

Kan besiktningen inte utföras på avtalad tid och beror detta på redaren eller fartygsbefälhavaren, uppbärs halva avgiften enligt 1 mom. samt full ersättning för de i 2 mom. nämnda resekostnaderna.

2 §

Betalningstiden för avgifterna enligt denna förordning är 14 dagar. Har avgiften inte erlagts inom denna tid, har Teleförvaltningscentralen rätt att utöver det utestående beloppet uppbära en årlig dröjsmålsränta om 16 procent på det försenade beloppet.

Dröjsmålsränta behöver inte bäras upp om den är mindre än 20 mark.

3 §

Avgifterna enligt denna förordning jämte dröjsmålsränta får sökas ut utan dom eller utslag i enlighet med lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

4 §

Närmare föreskrifter om uppbörden av de avgifter som nämns i denna förordning meddelas vid behov av Teleförvaltningscentralen.

5 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av trafikministeriet.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. På avgifter för besiktningar som har beställts före ikraftträdandet tillämpas likväl de stadganden som gäller då förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 december

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.