1091/1989

Given i Helsingfors den 8 december 1989

Förordning om ändring av förordningen om besiktning av fordon

På föredragning av trafikministern

ändras 6 § 4 mom., 17 § 2 mom. e punkten och 3 mom. c punkten samt 24 § 3 mom. förordningen den 22 september 1989 om besiktning av fordon (843/89) och

fogas till förordningen en ny 20 a § som följer:

6 §
Förrättare av typbesiktning och fordon som skall typbesiktas

4. Som samma typ anses fordon vilkas konstruktion, axelavstånd och typbeteckning överensstämmer med varandra. Bilregistercentralen kan bestämma att typbesiktningsskyldighet bestäms på grund av fordonets mera exakta egenskaper i fråga om mått, konstruktion eller utrustning, då orsak härtill föreligger genom ändringar i fordonsbestämmelserna.


17 §
Registreringsbesiktningsskyldighet

2. Till registreringsbesiktning behöver inte, om inte bilregistercentralen bestämmer annat, företes en till typbesiktad typ hänförlig


e) annan traktor än sådan som registreras som trafiktraktor, ej heller


3. Registreringsbesiktning krävs inte heller då ett avregistrerat fordon på nytt tas i normalt bruk och anmäls för registrering


c) om det är fråga om annan traktor än sådan som registreras som trafiktraktor eller om motorredskap.


20 a §
Koppling av utländsk påhängsvagn

Utomlands eller i landskapet Åland registrerad påhängsvagn får kopplas till en i Finland registrerad, för korskoppling godkänd dragbil på det villkor att påhängsvagnen lämpar sig för korskoppling samt att påhängsvagnens och fordonskombinationens huvudmått eller vikter inte överskrider de värden som är tillåtna i Finland.

24 §
Årsbesiktningsskyldighet

3. En släpvagn som är utrustad med påskjutsbroms och kan kopplas till en bil vars totalvikt är högst 3 500 kg, skall besiktas första gången under det andra året som följer på ibruktagningsåret och därefter vartannat år. En lätt släpvagn behöver dock inte föras till årsbesiktning.Denna förordning träder i kraft den 15 december 1989.

Helsingfors den 8 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.