1071/1989

Utfärdat i Helsingfors den 30 november 1989

Statsrådets beslut om begränsning av användningen av PCB och PCT

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 22 § lagen den 31 augusti 1978 om avfallshantering, sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 januari 1989 (48/89), beslutat:

1 §
Definitioner

I detta beslut avses

1) med PCB polyklorbifenyler och preparat som innehåller mer än 50 mg/kg polyklorbifenyler samt

2) med PCT polyklorterfenyler och preparat som innehåller mer än 50 mg/kg polyklorterfenyler.

2 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller inte användning av PCB eller PCT för forskning eller transport av PCB eller PCT eller en produkt som innehåller dessa ämnen genom finskt territorium. Beslutet gäller inte heller PCB- eller PCT-avfall.

3 §
Begränsningar

Det är förbjudet att framställa, föra in i landet, sälja eller överlåta PCB, PCT och produkter som innehåller dessa ämnen.

Transformatorer samt kondensatorer med en reaktiv effekt av minst 1 kvar vilka innehåller PCB eller PCT och är i bruk då beslutet träder i kraft skall tas ur bruk senast den 31 december 1994.

4 §
Märkning

Transformatorer och kondensatorer som avses i 3 § 2 mom. skall förses med påskriften "Sisältää PCB:tä (PCT:tä) - Innehåller PCB (PCT)".

Om en apparat har försetts med någon annan påskrift som till sitt innehåll och informationsvärde motsvarar en påskrift enligt detta beslut, behöver en ny påskrift inte göras.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990. De påskrifter som avses i beslutets 4 § skall göras senast den 30 juni 1990.

Helsingfors den 30 november 1989

Miljöminister
Kaj Bärlund

Överinspektör
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.