1069/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Förordning om övervakning av Finlands territorium och tryggande av dess territoriella integritet

På föredragning av försvarsministern stadgas med stöd av 2 a § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten, sådant detta lagrum lyder i lag av den 17 juni 1988 (572/88):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Syftet med förordningen

Syftet med övervakningen av Finlands territorium och tryggandet av dess territoriella integritet är att förhindra kränkningar av rikets territoriella integritet.

Den territoriella integriteten övervakas och tryggas vid behov med kraftåtgärder på det sätt som stadgas i denna förordning och bestäms med stöd av den.

Angående självförsvar och övriga åtgärder inom internationella vattenområden och i luftrummet över sådana områden gäller även vad som stadgas i denna förordning och bestäms med stöd av den.

2 §
Tillämpningsområdet och föremålen för övervakningen

Denna förordning tillämpas på utländska militärpersoner och militära avdelningar samt på utländska militärfordon, statsfartyg och statsluftfartyg.

Förordningen tillämpas även på andra utlänningar samt på utländska fartyg och luftfartyg på det sätt som anges nedan.

3 §
Allmänna begränsningar

Utlänningar får inte inom finskt territorium föranstalta militärövningar eller bedriva militär underrättelseverksamhet.

Utlänningar får inte inom finskt territorium utan tillstånd av förvarsministeriet

1) utföra kartläggning eller företa lodning för sjömätning,

2) utföra flygfotografering från statsluftfartyg eller annan avbildning av i militärt hänseende viktiga objekt,

3) bedriva undersökningsverksamhet inom i militärt hänseende viktiga områden eller

4) utföra undersökningar eller arbeten under vattnet.

Tillstånd enligt 2 mom. kan beviljas, om detta inte förorsakar olägenhet för övervakningen av den territoriella integriteten eller för rikets säkerhet.

4 §
Skyddsområden

För att den territoriella integriteten skall kunna övervakas effektivare kan statsrådet förordna att områden som är viktiga med hänsyn till rikets säkerhet skall vara särskilda skyddsområden samt utfärda föreskrifter om utlänningars samt utländska fartygs och luftfartygs rätt att färdas och uppehålla sig inom dem.

5 §
Begrepp och definitioner

I denna förordning och i de föreskrifter som utfärdas med stöd av den avses

1) med finskt territorium land- och vattenområdena innanför rikets land- och havsgränser samt territorialhavets yttre gräns liksom även luftrummet över dem,

2) med övervakning av den territoriella integriteten den verksamhet som övervakningsmyndigheterna bedriver främst vid rikets gränser i syfte att förebygga, uppdaga och klarlägga kränkningar av den territoriella integriteten,

3) med tryggande av den territoriella integriteten sådana kraft- eller andra åtgärder som främst försvarsmakten måste vidta för att förhindra eller avvärja territoriekränkningar i de fall då åtgärderna för övervakning av den territoriella integriteten inte är tillräckliga,

4) med fientlig verksamhet väpnad verksamhet, landstigning eller luftlandsättning, avfyrande av robot som kränker finskt luftrum, ubåts ankomst utan tillstånd till Finlands territorialvatten i annat än övervattensläge samt rekognosering och elektronisk störning av militärt viktiga objekt, om verksamheten sker inom finskt territorium eller riktar sig mot finskt territorium och äventyrar rikets säkerhet, liksom även utnyttjande av finskt territorium för sådan verksamhet mot en tredje stat,

5) med kränkning av den territoriella integriteten territoriekränkning och territorieförseelse,

6) med territoriekränkning en militärpersons, militär avdelnings eller ett militärt fordons eller ett statsfartygs eller statsluftfartygs ankomst till finskt territorium i strid med inresebestämmelserna, eller fientlig verksamhet som en militärperson, militär avdelning eller ett militärt fordon eller ett statsfartyg eller statsluftfartyg riktar mot finskt territorium eller utövar inom finskt territorium,

7) med territorieförseelse av en militärperson, militär avdelning eller ett militärt fordon eller ett statsfartyg eller statsluftfartyg utövad verksamhet av annat slag än territoriekränkning, då verksamheten strider mot stadgandena och bestämmelserna om territorieövervakning, liksom även sådan verksamhet som i strid med 3 och 4 §§ utövas av någon annan utlänning och som har militär betydelse,

8) med kraftåtgärd en åtgärd med vilken övervakningsmyndigheten i syfte att förhindra en gärning som äventyrar rikets territoriella integritet och säkerhet, med anlitande av fysisk kraft, vapen, spärranordning, sprängmedel eller annat dylikt tvingar den som kränker finskt territorium eller någon annan som begår en förseelse att iaktta en anvisning, order eller ett förbud som meddelats denne,

9) med självförsvar anlitande av kraftåtgärder i situationer då övervakningsmyndigheten inom finskt territorium eller internationellt vatten eller i luftrummet över sådant område skyddar sig själv eller ett finskt objekt mot påbörjad väpnad eller annan motsvarande verksamhet,

10) med erinran en åtgärd, vars syfte är att fästa en persons, en trupps, ett fordons eller ett fartygs eller luftfartygs uppmärksamhet vid en förseelse som vederbörande gör eller har gjort sig skyldig till samt vid en anvisning, en order eller ett förbud som ingår i erinran,

11) med varning ett av övervakningsmyndigheten muntligen, skriftligen, medelst signalmedel, internationella tecken eller varningseld till den som kränker den territoriella integriteten framställt krav att denne omedelbart skall iaktta en anvisning, en order eller ett förbud,

12) med varningseld avlossande av varningsskott med projektil- eller handeldvapen eller fällande eller avlossande av en sprängladdning från ett fartyg eller luftfartyg som varning för eller förstärkande av en varning att kraftåtgärder kommer att anlitas, om en anvisning, order eller ett förbud inte iakttas omedelbart,

13) med militärperson sådana beväpnade eller obeväpnade personer i militär uniform som hör till en krigsmakt,

14) med militär avdelning två eller flera beväpnade eller obeväpnade militärpersoner som står under gemensam ledning,

15) med militärfordon sådana med militära kännetecken försedda eller annars tydligt för militärt ändamål tillverkade fordon som tillhör en krigsmakt,

16) med statsfartyg örlogs-, gränsbevaknings-, tull- och polisfartyg samt fartyg som huvudsakligen för statligt ändamål nyttjas för sjömätning, havsforskning, sjöfartsutbildning, inspektion av sjöfart och fiske, lotsning, kabelläggning, sjöräddning, miljövård eller motsvarande verksamhet av offentlig natur som bedrivs i annat än kommersiellt syfte,

17) med örlogsfartyg sådana i förteckningen över örlogsflottan införda fartyg vilkas befälhavare är en militärperson och vilkas personal är underkastad militär ordning och som har rätt att föra örlogsflagga,

18) med handelsfartyg andra fartyg än fritidsfartyg och fartyg som avses i 16 och 17 punkten,

19) med statsluftfartyg militärens, gränsbevakningens, polisens och tullens luftfartyg och luftfartyg som för statligt ändamål utför transport-, kurir- eller kartläggningsflygningar eller andra motsvarande flygningar, samt luftfartyg vilkas personal utgörs av militärpersoner,

20) med militärt luftfartyg sådana i förteckningen över krigsmakten införda luftfartyg som är försedda med militära nationalitetsbeteckningar, samt

21) med civilt luftfartyg andra än i 19 och 20 punkten nämnda luftfartyg.

2 kap.

Övervakningsmyndigheterna och deras uppgifter

6 §
Övervakningsmyndigheter. Ledning och koordinering av verksamheten

Övervakningsmyndigheter är militär-, gränsbevaknings-, polis-, tull-, sjöfarts- och luftfartsmyndigheterna.

I frågor som regleras i denna förordning ankommer ledningen och koordineringen av övervakningsmyndigheternas verksamhet på försvarsministeriet, om inte annat följer av de befogenheter som gäller försvarsmaktens högsta befäl.

7 §
Övervakningsmyndigheternas uppgifter

Övervakningsmyndigheterna skall sörja för övervakningen och tryggandet av rikets territoriella integritet på det sätt som stadgas i denna förordning eller bestäms med stöd av den.

Militärmyndigheterna skall sörja för att övervakningen och tryggandet av rikets territoriella integritet verkställs och för samarbetet med andra övervakningsmyndigheter.

Gränsbevakningsmyndigheterna skall i samband med sina uppgifter som hänför sig till bevakningen och övervakningen av landets gränser sörja för övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten på gräns- och havsområdena.

De andra övervakningsmyndigheterna deltar i övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten inom sitt eget verksamhetsområde.

Övervakningsmyndigheterna är skyldiga att till respektive militär- eller gränsbevakningsmyndighet rapportera om kränkningar av den territoriella integriteten eller om hot om kränkningar samt att med till buds stående medel vidta åtgärder i syfte att förhindra och klarlägga kränkningar.

3 kap.

Militärpersoner och militärfordon

8 §
Inresa och uppehållstillstånd

Utöver vad som annars stadgas eller bestäms om inresa till landet och vistelse inom finskt territorium får militärpersoner, militära avdelningar och militärfordon från en främmande stat inresa till och vistas i landet endast med stöd av överenskommelse eller tillstånd.

Militära avdelningar och militärfordon beviljas tillstånd av försvarsministeriet sedan ministeriet vid behov hört berörda myndigheter. Ansökan skall på diplomatisk väg inlämnas till utrikesministeriet i god tid och senast sex arbetsdagar före den planerade ankomsten till finskt territorium. I ansökan skall uppges namnen på dem som hör till den militära avdelningens befäl samt deras militära grad, underbefälets och manskapets numerär, fordonens art och antal, avsikten med och platserna för besöket samt den planerade tidpunkten för ankomsten och avresan.

Militärpersoner beviljas tillstånd av huvudstaben. Ansökan kan härvid göras även genom förmedling av en militärattaché.

Noggrann tidpunkt och plats för ankomsten till landet skall uppges senast en arbetsdag före ankomsten till finskt territorium.

4 kap.

Statsfartyg

9 §
Anmälan om fredlig genomfart

Om fredlig genomfart på Finlands territorialhav skall för statsfartyg på diplomatisk väg göras anmälan till utrikesministeriet i god tid och senast två arbetsdagar före fartygets planerade ankomst till finskt territorium. I anmälan skall uppges fartygets namn, art, radioanrop och andra kännetecken, färdled samt platsen och tiden för ankomsten till och avgången från Finlands territorialhav.

10 §
Tillstånd för statsfartyg att komma in på samt uppehålla sig på det inre territorialvattnet

Statsfartyg får endast med stöd av överenskommelse eller tillstånd komma in på Finlands inre territorialvatten och uppehålla sig där.

Tillstånd beviljas av försvarsministeriet, som vid behov först skall höra berörda myndigheter. Ansökan skall på diplomatisk väg inlämnas till utrikesministeriet i god tid och senast sex arbetsdagar före fartygets planerade ankomst till finskt territorium. En ansökan som gjorts senare kan bifallas endast om särskilt vägande skäl kräver det.

I ansökan skall utöver de uppgifter som nämns i 9 § ingå uppgifter om fartygets destinationsort och om luftfartyg, undervattensfarkoster och undersöknings- eller forskningsapparatur som finns ombord på fartyget samt, i fråga om örlogsfartyg, befälhavarens namn och militära grad samt personalens numerär.

Tillstånd till samtidigt uppehåll på Finlands inre territorialvatten beviljas inte utan särskilda skäl flera än tre örlogsfartyg av samma nationalitet och inte heller för längre tid än sex dygn åt gången.

Ett fartyg som erhållit tillstånd skall då det närmar sig Finlands territorialvatten meddela övervakningsmyndigheten platsen och tiden för överskridandet av territorialvattengränsen.

11 §
Undantag från tillståndsförfarandet

Tillstånd fordras inte för statsfartyg, på vilket befinner sig en främmande stats statsöverhuvud som anländer till Finland på officiellt besök. Om besöket skall dock på diplomatisk väg göras anmälan till utrikesministeriet i god tid och senast två arbetsdagar före fartygets planerade ankomst till finskt territorium. I anmälan skall ingå de uppgifter som nämns i 9 §.

Tillstånd fordras inte heller för en isbrytare, som på begäran av en behörig finsk myndighet kommer för att assistera vintersjöfarten, eller för ett statsfartyg, som av en i 6 § 1 mom. nämnd övervakningsmyndighet har ombetts att utföra brådskande efterspanings-, hjälp- eller räddningsuppdrag på Finlands territorialvatten. Respektive militärmyndighet skall omedelbart underrättas om en sådan begäran.

Fartyg som avses i 1 och 2 mom. skall dock då de närmar sig Finlands territorialvatten meddela respektive övervakningsmyndighet platsen och tiden för överskridandet av territorialvattengränsen.

12 §
Särskilda begränsningar som gäller örlogsfartyg

Utan försvarsministeriets tillstånd får luftfartyg, undervattensfarkoster eller undersöknings- eller forskningsapparatur som finns ombord på örlogsfartyg inte användas inom finskt territorium, och båtar eller andra transportmedel som är bestyckade eller på vilka befinner sig beväpnade militärpersoner får inte heller sjösättas från örlogsfartyg inom Finlands territorialvatten. Utan här nämnt tillstånd får beväpnade militärpersoner inte landsättas från fartyg.

13 §
Ubåtar

Ubåtar skall inom finskt territorium vara i övervattensläge.

5 kap.

Statsluftfartyg

14 §
Tillstånd för statsluftfartyg att överskrida gränsen till samt uppehålla sig inom finskt territorium

Statsluftfartyg får endast med stöd av överenskommelse eller tillstånd överskrida gränsen till finskt territorium och uppehålla sig där.

Flyg- och landningstillstånd beviljas av försvarsministeriet, som vid behov först skall höra berörda myndigheter. Ansökan skall på diplomatisk väg inlämnas till utrikesministeriet i god tid och senast sex arbetsdagar före luftfartygets planerade ankomst till finskt territorium. En ansökan som gjorts senare kan bifallas endast om särskilt vägande skäl kräver det.

I ansökan skall uppges avsikten med flygningen, antalet luftfartyg som deltar i flygningen, deras art, typ- och andra kännetecken, navigerings- och radioutrustning samt radioanrop, flygrutt, landningsfältet, tiden för ankomsten till och avgången från Finlands flyginformationsregion, befälhavarens namn och personalens numerär samt frakt- och specialutrustning och i fråga om militärt luftfartyg dessutom dess beväpning.

Tillstånd till samtidigt uppehåll inom finskt territorium beviljas inte utan särskilda skäl flera än tre militära luftfartyg av samma nationalitet och inte heller för längre tid än sex dygn åt gången.

Grundar sig flygningen på överenskommelse eller tillstånd, skall respektive finska distriktsflygledning före ankomsten till finskt territorium tillställas en färdplan, som uppgjorts i enlighet med de internationella flygbestämmelserna.

15 §
Undantag från tillståndsförfarandet

Tillstånd fordras inte för statsluftfartyg, på vilket befinner sig en främmande stats statsöverhuvud som anländer till Finland på officiellt besök. Om besöket skall dock på diplomatisk väg göras anmälan till utrikesministeriet i god tid och senast två arbetsdagar före luftfartygets ankomst till finskt territorium. I anmälan skall ingå de uppgifter som nämns i 14 §.

Tillstånd fordras inte heller för statsluftfartyg, som av en i 6 § 1 mom. nämnd övervakningsmyndighet har ombetts att utföra brådskande efterspanings-, hjälp- eller räddningsuppdrag. Repektive militär- och gränsbevakningsmyndighet skall omedelbart underrättas om en sådan begäran. Respektive distriktsflygledning skall tillställas en färdplan över flygningen.

Det luftfartyg som utför uppdraget skall stå under ett finskt ledningsorgans ledning, iaktta eventuell landningsorder och då uppdraget slutförts avlägsna sig från finskt territorium längs den flygled som anvisats av flygledningen. Uppdraget anses vara slutfört då en finsk myndighet meddelar att behov av bistånd inte längre finns.

16 §
Särskilda begränsningar

Statsluftfartyg får inte utan försvarsministeriets tillstånd inom finskt territorium ha ammunition eller andra sprängämnen ombord.

Med undantag av luftfartyg som utför i 15 § 2 mom. nämnda uppdrag får statsluftfartyg inte utan försvarsministeriets tillstånd inom finskt territorium ha ombord apparatur för militär spaning.

Från statsluftfartyg får inte utan försvarsministeriets tillstånd under flygning fällas föremål eller ämnen eller utföras fallskärmshopp. Tillstånd fordras dock inte för åtgärder som hänför sig till i 15 § nämnda efterspanings-, hjälp- eller räddningsuppdrag.

Förevisning av statsluftfartyg och för militära ändamål planerade luftfartyg samt flyguppvisning med dem får äga rum endast med tillstånd som försvarsministeriet beviljar särskilt i varje enskilt fall och under finska myndigheters uppsikt.

6 kap.

Övervakning och säkerhetsåtgärder

17 §
Iakttagande av bestämmelser

Utlänningar skall iaktta de bestämmelser, order och förbud som övervakningsmyndigheterna inom ramen för sina befogenheter utfärdar för att denna förordning och bestämmelser som utfärdats med stöd av den skall följas.

18 §
Övervakningsmyndigheternas åtgärder

Om utlänningar eller utländska fordon, fartyg eller luftfartyg inte iakttar denna förordning eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan övervakningsmyndigheten på det sätt som med stöd av denna förordning därom särskilt bestäms

1) ge en anmärkning om saken samt kräva att stadgandena och bestämmelserna iakttas,

2) på finskt territorium stoppa fordonet eller fartyget för kontroll eller undersökning, kräva att luftfartyget skall landa eller gripa utlänningen,

3) kräva att vederbörande avlägsnar sig från finskt territorium eller från ett särskilt restriktionsområde, samt

4) vid behov vidta de kraftåtgärder som nämns i 20 §.

19 §
Undersökning

Ärenden som gäller kränkning av den territoriella integriteten undersöks av gränsbevakningsväsendet eller polisen på det sätt som därom stadgas särskilt.

20 §
Kraftåtgärder

Finlands territoriella integritet skall i sista hand tryggas med kraftåtgärder på det sätt som bestäms närmare genom beslut av försvarsministeriet.

En övervakningsmyndighet, som vid utförande av uppgifter som hör till övervakning och tryggande av den territoriella integriteten möter motstånd, har rätt att vidta sådana kraftåtgärder som med hänsyn till uppgiftens art och motståndets farlighet och med beaktande av situationen i övrigt kan anses försvarliga.

Om fientlig verksamhet medför omedelbar fara för rikets säkerhet, skall övervakningsmyndigheterna omedelbart vidta nödvändiga åtgärder och vid behov vidta nödvändiga kraftåtgärder eller överföra saken på en sådan övervakningsmyndighet som kan vidta åtgärderna. Övervakningsmyndigheterna har rätt att vidta kraftåtgärder även i självförsvarssyfte.

Angående den rätt som gränsbevaknings-, polis- och tullmännen samt tjänstemännen vid sjöfartsväsendet och luftfartsförvaltningen har att vidta kraftåtgärder gäller dessutom vad som särskilt stadgas eller bestäms därom.

7 kap.

Särskilda stadganden

21 §
Andra särskilda stadganden och bestämmelser

Angående utlänningars samt utländska fordons, fartygs och luftfartygs inresa till landet och uppehåll inom finskt territorium gäller, utöver vad som stadgas i denna förordning, vad som är särskilt stadgat därom eller överenskommet med främmande stater.

22 §
Användning av nationalitetsflagga och nationalitetsbeteckning

Inom finskt territorium skall utländska fartyg alltid använda nationalitetsflagga under tiden mellan soluppgång och solnedgång samt alltid under färd.

Inom finskt territorium skall utländska luftfartyg alltid ha en behörig nationalitetsbeteckning.

23 §
Anmälningsplikt i vissa fall

En militärperson eller militär avdelning eller ett statsfartyg eller statsluftfartyg som i nöd eller annars utan tillstånd oavsiktligt kommit in på finskt territorium skall med anlitande av snabbast möjliga signalmedel göra en anmälan därom till en sådan övervakningsmyndighet som nämns i 6 § 1 mom.

24 §
Straff

Den som bryter mot denna förordning eller med stöd av den utfärdade föreskrifter skall, om inte strängare straff för brottet stadgas någon annanstans, för brott mot stadgandena om territorieövervakning dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

25 §
Temporära föreskrifter

Statsrådet kan i enskilda brådskande fall utfärda temporära föreskrifter som avviker från andra stadganden i denna förordning än 24 §, om detta är nödvändigt med tanke på rikets säkerhet.

26 §
Neutralitetsbestämmelser

Angående de neutralitetsbestämmelser som skall tillämpas på främmande stater mellan vilka det råder krig stadgas särskilt.

27 §
Närmare föreskrifter

Försvarsministeriet utfärdar, efter att ha hört utrikesministeriet och andra berörda ministerier, närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna förordning.

28 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Genom förordningen upphävs förordningen den 18 april 1963 om övervakning av rikets land- och vattenområden samt luftrum (185/63) jämte senare ändringar.

Till dess att de beslut av statsrådet och försvarsministeriet som åsyftas i denna förordning har utfärdats och trätt i kraft skall beslut som utfärdats med stöd av den upphävda förordningen iakttas, om de inte står i konflikt med denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.