1064/1989

Given i Helsingfors den 30 november 1989

Lag om Helsingfors universitetscentralsjukhus

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Helsingfors universitetscentralsjukhus skall vara ett i lagen om specialiserad sjukvård (1062/89) nämnt universitetssjukhus i enlighet med denna lag.

2 §
Sjukhusets uppgifter

Till uppgifterna för Helsingfors universitetscentralsjukhus hör att

1) tillhandahålla sådana tjänster inom den specialiserade sjukvården för vilka Helsingfors sjukvårdsdistrikt och Nylands sjukvårdsdistrikt bär ansvaret, men som det inte är ändamålsenligt att nämnda sjukvårdsdistrikt skall producera med beaktande av totalbehovet av specialiserad sjukvård i Nylands län

2) inom sitt specialansvarsområde tillhandahålla sådana tjänster inom den högspecialiserade sjukvården som fastställs enligt 9 och 11 §§ lagen om specialiserad sjukvård samt att

3) vara ett i 6 kap. lagen om specialiserad sjukvård nämnt universitetssjukhus.

Helsingfors universitetscentralsjukhus skall ingå ett särskilt avtal med Helsingfors sjukvårdsdistrikt och Nylands sjukvårdsdistrikt om att producera tjänster som avses i 1 mom. 1 punkten. Kan ett avtal inte nås, får statsrådet avgöra avtalstvisten och med opartiskt beaktande av sjukvårdsdistriktens och universitetets intressen meddela behövliga föreskrifter om tillhandahållande av tjänsterna.

Kommunalförbundet för Helsingfors universitetscentralsjukhus kan med huvudmannen för landskapet Ålands centralsjukhus avtala om att specialiserad sjukvård enligt denna lag skall beredas.

Närmare anvisningar om sjukhusets uppgifter enligt 1 mom. 1-3 punkten meddelas i den riksomfattande plan som avses i 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82).

3 §
Ägande och förvaltning

Helsingfors universitetscentralsjukhus ägs och förvaltas av ett kommunalförbund som består av de kommuner som hör till Nylands sjukvårdsdistrikt samt av Helsingfors stad.

4 §
Kommunalförbundets förbundsfullmäktige

Beslutanderätten i kommunalförbundet utövas av förbundsfullmäktige, vars medlemmar och suppleanter utses av medlemskommunernas fullmäktige i enlighet med 16 § lagen om specialiserad sjukvård.

Medlemmarnas röstetal i förbundsfullmäktige bestäms enligt 17 § lagen om specialiserad sjukvård. Den begränsning som gäller högsta tillåtna röstetal skall dock inte tillämpas.

Helsingfors universitet har rätt att utse två medlemmar i förbundsfullmäktige samt en personlig suppleant för vardera. Röstetalet för universitetets representanter i förbundsfullmäktige skall motsvara 10 procent av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar som kommunerna har valt i fullmäktige. De av universitetet utsedda medlemmarna i förbundsfullmäktige har inte rösträtt vid val av förbundsstyrelse.

5 §
Kommunalförbundets förbundsstyrelse

Kommunalförbundets förvaltning sköts av förbundsstyrelsen.

Helsingfors universitet har rätt att utse två medlemmar i förbundsstyrelsen. På dessa medlemmar tillämpas inte 122 § 4 mom. och 123 § kommunallagen.

Förbundsstyrelsen skall ha en svenskspråkig sektion för behandling av ärenden som gäller den specialiserade sjukvård och den utbildning av hälsovårdspersonalen som ordnas på svenska. Beträffande sektionens sammansättning och uppgifter gäller i tillämpliga delar 21 § 3 mom. lagen om specialiserad sjukvård.

6 §
Hänvisningsstadgande

På kommunalförbundet tillämpas utöver 1, 4 och 5 §§ lagen om specialiserad sjukvård de stadganden i nämnda lag och lagen om införande av lagen om specialiserad sjukvård (1063/89) som anges nedan.

På kommunalförbundet tillämpas kommunallagen med de undantag som nämns i denna lag.

Kommunalförbundet skall ha en i 23 § lagen om specialiserad sjukvård nämnd instruktion. På kommunalförbundet tillämpas dessutom stadgandet i 23 § 3 mom. lagen om specialiserad sjukvård om den ledningsgrupp som är underställd förbundsstyrelsen.

7 §
Planering och statsandel

Förbundsfullmäktige skall årligen utarbeta en i 7 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården nämnd realiseringsplan för den verksamhet som avses i denna lag.

För kostnaderna för ordnande av verksamheten enligt den fastställda realiseringsplanen betalas till kommunalförbundet statsandel enligt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården samt 47 § 1 och 3 mom. lagen om specialiserad sjukvård.

Har kommunalförbundet inte i sin realiseringsplan intagit de uppgifter som det har enligt 2 §, kan realiseringsplanen lämnas helt och hållet utan fastställelse.

Kommunalförbundet för sjukhuset Barnets Borg, som utgör ett särskilt kommunalförbund, uppgör för egen del en i 1 mom. angiven realiseringsplan som underställs länsstyrelsen såsom en del av den i 1 mom. avsedda realiseringsplanen för Helsingfors universitetscentralsjukhus. Statsandel betalas till kommunalförbundet i enlighet med 2 mom.

8 §
Beredande av sjukvård

Verksamhetsenheterna vid Helsingfors universitetscentralsjukhus används i första hand för tillhandahållande av sådana sjukvårdstjänster som de uppgifter som anges i 2 § kräver.

Den som tas in på sjukhuset för sjukvård skall ha en på läkarundersökning grundad remiss, om inte något annat stadgas genom förordning. Nylands sjukvårdsdistrikt och Helsingfors sjukvårdsdistrikt meddelar vid behov för sin befolkning allmänna anvisningar om godkännande av en läkarremiss som grund för intagning på sjukhuset.

Den som är i brådskande behov av sjukvård skall likväl utan hinder av 1 och 2 mom. alltid beredas sjukvård, om inte något annat med beaktande av patientens hälsotillstånd följer av det avtal som nämns i 2 § 2 mom.

Beträffande ledningen och övervakningen av vården på sjukhuset, inledande och avslutande av sjukvård, vården av en patient samt anordnandet av bekämpning av smittsamma sjukdomar och mentalvårdsarbete gäller i tillämpliga delar 32 §, 33 § 1 och 2 mom. och 34 § lagen om specialiserad sjukvård.

På sjukhuset skall en patient tillförsäkras sjukvård på sitt modersmål, finska eller svenska.

Om en patients sjukdom kräver det, skall sjukhuset sköta transporten av patienten för vård eller åtgärder till ett sjukhus eller en verksamhetsenhet i Helsingfors eller Nylands sjukvårdsdistrikt eller till en hälsovårdscentral inom dessas område.

9 §
Avgifter

Om avgifterna för de tjänster inom den specialiserade sjukvården som avses i denna lag gäller 8 kap. lagen om specialiserad sjukvård. Förbundsstyrelsen beslutar dock om de avgifter som avses i lagens 39 §, om inte uppgiften i instruktionen har överförts på en tjänsteinnehavare som är underställd förbundsstyrelsen.

10 §
Ersättningar

När kommunalförbundet bereder en patient som inte är från Nylands eller Helsingfors sjukvårdsdistrikt specialiserad sjukvård, skall ersättning betalas i enlighet med 9 kap. lagen om specialiserad sjukvård.

11 §
Ordnande av undervisning och forskning

När det gäller att ordna undervisning och forskning skall 10 kap. lagen om specialiserad sjukvård iakttas i tillämpliga delar.

12 §
Överläkarkommissionen

Vid kommunalförbundet skall finnas en överläkarkommission. Kommissionen består av chefläkaren som ordförande, hans ställföreträdare som vice ordförande och 7-15 överläkare enligt förbundsfullmäktiges beslut. De sistnämnda väljs av förbundsfullmäktige för dess mandatperiod på förslag av förbundsstyrelsen sedan den har hört universitetet. Minst hälften av medlemmarna i överläkarkommissionen skall vara innehavare av tjänster vid universitetet.

Överläkarkommissionen har till uppgift att anställa läkarna och forskningspersonalen vid sjukhuset, om inte uppgiften i instruktionen har överförts på en tjänsteinnehavare. Förvaltningsöverläkaren anställs dock av förbundsstyrelsen. Om den verksamhet som tjänstemän vid universitetet utövar såsom tjänsteinnehavare vid sjukhuset stadgas i 13 §.

Överläkarkommissionen behandlar ärenden som gäller sjukvården, undervisningen och forskningen vid Helsingfors universitetscentralsjukhus.

Förbundsstyrelsen har rätt att överföra ett ärende som överläkarkommissionen har avgjort till förbundsstyrelsen. Styrelsen kan härvid upphäva kommissionens beslut eller ändra det eller visa ärendet åter för ny behandling.

På överläkarkommissionen tillämpas i övrigt vad kommunallagen stadgar om nämnder.

13 §
Lärare såsom tjänsteinnehavare vid kommunalförbundet

En professor vid Helsingfors universitets medicinska fakultet som tjänstgör vid Helsingfors universitetscentralsjukhus kan, sedan han givit kommunalförbundet sitt samtycke, samtidigt inneha en bitjänst eller bibefattning som överläkare vid sjukhuset. Andra lärare vid universitetet kan, efter att ha givit kommunalförbundet sitt samtycke, samtidigt inneha en läkartjänst eller någon annan bitjänst vid sjukhuset, i enlighet med vad förbundsstyrelsen på framställning av överläkarkommissionen närmare bestämmer.

Står en professor inte till förfogande för skötseln av en överläkares uppgifter eller anser förbundsstyrelsen att det finns särskilda skäl, kan styrelsen för högst fem år i sänder till överläkare i stället för en professor förordna en biträdande professor vid universitetet eller en tjänsteinnehavare vid sjukhuset som har minst docentkompetens. Även någon annan av förbundsstyrelsen vald överläkare än en tjänsteman vid universitetet kan vara överläkare vid sjukhuset.

Vad 1 mom. stadgar om andra lärare vid universitetet gäller i tillämpliga delar innehav av bitjänster vid sjukhuset när det gäller professorer och andra lärare vid någon annan högskola.

14 §
Avtal om lärarnas verksamhet i tjänster hos kommunalförbundet

Om den verksamhet som professorer och andra lärare vid Helsingfors universitets medicinska fakultet utövar såsom läkare eller andra tjänsteinnehavare vid sjukhuset skall ett särskilt avtal ingås mellan kommunalförbundet och Helsingfors universitet. Likaså skall ett särskilt avtal ingås om den verksamhet som professorer och andra lärare vid någon annan högskola utövar såsom tjänsteinnehavare vid sjukhuset.

Kan avtalsparterna inte nå överenskommelse i de frågor som avses i 1 mom., avgörs saken av statsrådet.

15 §
Kommunernas betalningsandelar, andelar i kommunalförbundets tillgångar och ansvar för dess skulder

Kommunernas betalningsandelar i fråga om kommunalförbundets utgifter samt deras ansvar för dess tillgångar och skulder bestäms enligt vad 50-54 §§ lagen om specialiserad sjukvård stadgar om andelarna och ansvaret för medlemskommunerna i ett kommunalförbund för sjukvårdsdistrikt.

16 §
Delegationen

För det avtalsförfarande som avses i 2 § 2 mom. skall Nylands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors sjukvårdsdistrikt, det kommunalförbund som svarar för Helsingfors universitetscentralsjukhus och Helsingfors universitet grunda en särskild delegation.

17 §
Kommunalförbundets fortsatta verksamhet

Helsingfors universitetscentralsjukhusförbund ombildas till det kommunalförbund som avses i denna lag då lagen träder i kraft. Samtidigt övergår Helsingfors universitetscentralsjukhus i kommunalförbundets ägo och besittning.

18 §
Avskaffande av den kommunbestämda fördelningen av bäddplatser

Den kommunbestämda fördelningen av bäddplatser som grund för kommunernas andelar i det sjukhus som avses i denna lag upphör då lagen träder i kraft.

I fråga om kommunalförbundets skyldighet att betala ersättning till kommunerna för de anläggningstillgångar som övertas av kommunalförbundet iakttas i tillämpliga delar 12-17 §§ lagen om införande av lagen om specialiserad sjukvård.

19 §
Särskilda stadganden

Stadgandena i 56-58 §§ lagen om specialiserad sjukvård samt i 22 och 23 §§ lagen om införande av lagen om specialiserad sjukvård skall i tillämpliga delar iakttas när det gäller den verksamhet som avses i denna lag.

20 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

21 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 94/88
Ekonomiutsk. bet. 4/89
Stora utsk. bet. 111/89

Helsingfors den 30 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.