1040/1989

Given i Helsingfors den 1 december 1989

Lag om ändring av lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 23 december 1977 om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel 1 § 2 mom., 2 § 6 och 10 punkten samt 5 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag av den 22 december 1983 (1022/83), 2 § 6 punkten i lag av den 13 december 1985 (965/85), 2 § 10 punkten i lag av den 19 december 1986 (971/86) och 5 § 2 mom. i lag av den 23 december 1988 (1195/88), som följer:

1 §

Lån beviljas av andelsbanker, sparbanker, affärsbanker, Postbanken, hypoteksbanker, kreditaktiebolagen Teollistamisrahasto Oy och Finlands Exportkredit Ab, försäkringsbolag eller arbetspensionsanstalter, vilka i denna lag kallas kreditanstalter.


2 §

Räntestödslån kan beviljas:


6) för anskaffning och grundreparation av lastfartyg som används för sjötransporter inom den finska utrikeshandeln och av annan sjötransportmateriel som är avsedd endast för transport av last samt för anskaffning av lastfartyg vilkas bruttodräktighet understiger 1 600 registerton och som köps begagnade i utlandet;


10) för byggande av överföringsnät för naturgas, gaslager med tillhörande anläggningar, distributionsnät för naturgas och inrättningar som använder naturgas;


5 §

Av de lån som avses i 2 § 2 punkten godkänner miljöministeriet lånen för vattenvårdsinvesteringar såsom räntestödslån samt jord- och skogsbruksministeriet övriga lån. Räntegottgörelsen för lånen betalas av vatten- och miljöstyrelsen. Lån som nämns i 2 § 5 punkten godkänns som räntestödslån av miljöministeriet och lån som nämns i 6 punkten av trafikministeriet samt lån som nämns i 7-11 punkten av handels- och industriministeriet. Räntegottgörelsen för dem betalas av statskontoret. Andra lån godkänns som räntestödslån av respektive centrala ämbetsverk, som även betalar räntegottgörelsen för dem. Ministerierna kan även bemyndiga ett centralt ämbetsverk eller en distriktsförvaltningsmyndighet som lyder under ministeriet att såsom räntestödslån till högst 1 000 000 mark godkänna lån som avses i 2 § 2 och 5-11 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Räntestödslån som avses i 2 § 6 punkten kan dock beviljas för anskaffning av lastfartyg som har beställts den 1 juni 1989 eller därefter.

Regeringens proposition 162/89
Statsutsk. bet. 60/89
Stora utsk. bet. 144/89

Helsingfors den 1 december 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.