1031/1989

Given i Helsingfors den 24 november 1989

Förordning om skyddat belopp vid utmätning av lön

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 4 kap. 6 § 3 mom. utsökningslagen, sådant det lyder i lag av den 18 maj 1973 (394/73):

1 §

Vid utmätning av lön anses gäldenären fram till nästa löneutbetalningsdag behöva till underhåll för sig själv och sin make samt egna och makens barn och adoptivbarn, om dessa försörjs av honom, för egen del 81,00 mark och för varje nämnd anhörig 22,00 mark om dagen (skyddat belopp).

2 §

På grund av en förändring av levnadskostnaderna som har skett efter den 1 november 1989 skall de skyddade belopp som nämns i 1 § ändras i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex (oktober 1951 = 100).

3 §

Om det konstateras att levnadskostnadsindexets indextal för oktober har förändrats minst fem procent i förhållande till det indextal som har motsvarat den senaste ändringen av de skyddade beloppen skall dessa ändras räknat från ingången av följande kalenderår.

Ändringens storlek är lika många gånger fem procent av de gällande skyddade beloppen som indextalet för levnadskostnadsindex så som avses i 1 mom. har förändrats med fulla femprocenttal. Ett belopp skall avrundas till närmaste belopp av fulla markbelopp.

4 §

De enligt i 2 och 3 §§ justerade skyddade beloppen skall tillkännages genom beslut av justitieministeriet som publiceras i författningssamlingen i november varje år. Beslutet skall även på något annat lämpligt sätt delges utsökningsmyndigheterna.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 20 november 1981 om skyddat belopp av lön vid utmätning (767/81).

Helsingfors den 24 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.