1004/1989

Given i Helsingfors den 24 november 1989

Lag om ändring av 3 och 4 §§ lagen om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 1 mom. samt 4 § 1 och 3 mom. lagen den 19 december 1980 om avvikelser från lagen angående omsättningsskatt i fråga om vissa produktiva investeringar,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 § 1 mom. i lag av den 11 juli 1986 (546/86) samt 4 § 1 och 3 mom. i lag av den 23 december 1988 (1111/88), som följer:

3 §

Såsom industribyggnad betraktas en byggnad eller bestående konstruktion, som används såsom fabrik eller verkstad eller såsom sådant drifts-, forsknings- eller utvecklingslaboratorium, lager eller byggnad eller konstruktion för luftrening, rening av avloppsvatten eller avfallsbehandling som direkt hör samman med sådan verksamhet, samt kontors-, social- eller andra dylika lokaliteter, vilka ansluter sig till en byggnad eller konstruktion av nämnda slag och huvudsakligen tjänar den verksamhet som bedrivs i denna. Såsom industribyggnad betraktas också en byggnad eller bestående konstruktion där skrot eller avfall behandlas för återanvändning. Ovan nämnda byggnader eller bestående konstruktioner betraktas dock inte såsom industribyggnader, om de används vid produktion av elektricitet, värmeenergi och stadsgas samt andra därmed jämförbara energinyttigheter.


4 §

En skattskyldig som bedriver varutillverkning får dra av 90 procent av inköpspriserna för maskiner, anläggningar och arbetsredskap samt delar till dem, vilka han har anskaffat eller själv importerat för huvudsaklig användning direkt vid nämnda tillverkning eller därtill ansluten forskning och utvecklingsverksamhet, luftrening, rening av avloppsvatten eller avfallsbehandling, samt av inköpspriserna för skattebelagda monteringsarbeten, som utförs i samband med anskaffningen av nämnda varor, eller, om den skattskyldige själv tillverkat dessa, 90 procent av det belopp som enligt 17 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt skall hänföras till försäljningens beskattningsvärde. Som varutillverkning betraktas också behandling av skrot eller avfall för återanvändning.


Om en skattskyldig säljer en vara, för vilken han har gjort ett sådant avdrag som avses i 1 mom. eller i 18 b §, som temporärt har fogats till lagen angående omsättningsskatt, hänförs 90 procent av varans försäljningspris till försäljningens beskattningsvärde. Tar den skattskyldige nämnda vara i bruk vid någon annan verksamhet än den som avses i 1 mom., eller upphör han med nämnda verksamhet, räknas till försäljningens beskattningsvärde 90 procent av varans inköpspris eller av det belopp som i enlighet med 17 § 1 mom. lagen angående omsättningsskatt har hänförts till beskattningsvärdet av den skattskyldiges försäljning eller, om varans gängse försäljningspris understiger dessa belopp, 90 procent av det gängse försäljningspriset.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1989.

Stadgandet i 3 § 1 mom. tillämpas på sådana byggnader och bestående konstruktioner som har börjat byggas den 1 november 1989 eller senare.

Stadgandet i 4 § 1 mom. tillämpas på sådana varor som den 1 november 1989 eller senare har levererats eller utlämnats från tullkontroll till en skattskyldig som har rätt att göra avdrag eller som denne har tagit i bruk för något annat ändamål än försäljning nämnda dag eller senare.

Stadgandet i 4 § 3 mom. tillämpas när en såld vara den 1 november 1989 eller senare har levererats eller tagits i bruk vid någon annan verksamhet än sådan som nämns i 4 § 1 mom. eller när verksamheten har lagts ner nämnda dag eller senare.

Regeringens proposition 117/89
Statsutsk. bet. 57/89
Stora utsk. bet. 142/89

Helsingfors den 24 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.