994/1989

Given i Helsingfors den 17 november 1989

Lag om ändring av 5 § lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 4 och 5 mom. lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal, sådana de lyder i lag av den 24 oktober 1986 (764/86), samt

fogas till 5 §, sådan den lyder i sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., varvid de ändrade 4 och 5 mom. blir 5 och 6 mom. som följer:

5 §

I 3 mom. åsyftade beslut som inte är av avsevärd betydelse och som gäller tjänstemän vid affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) fattas av affärsverket, med undantag av beslut om tillstånd att utge förmåner eller kostnadsersättningar på grundval av tjänsteförhållandet också i andra fall än de som nämns i tjänstekollektivavtalet. Affärsverket kan dock med iakttagande av de allmänna grunder som finansministeriet fastställer för affärsverket besluta att resultatbaserad lön skall betalas till en tjänsteman.

Staten får inte i andra fall än de som avses i 2-4 mom. inom tillämpningsområdet för ett tjänstekollektivavtal bestämma eller avtala att anställningsvillkoren för en tjänsteman, som står utanför tjänstekollektivavtalet men utför arbete som avses i avtalet, skall vara sådana att de strider mot kollektivavtalet.

Vad som stadgas i 1 och 5 mom. skall iakttas endast om staten, föreningen eller tjänstemannen inte är bunden av ett tidigare, på andra villkor ingånget tjänstekollektivavtal eller om den kategori som avtalet binder inte är begränsad i själva avtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 1/89
Andra lagutsk. bet. 9/89
Stora utsk. bet. 139/89

Helsingfors den 17 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.