986/1989

Given i Helsingfors den 17 november 1989

Lag om ändring av lagen om bil- och motorcykelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 november 1967 om bil- och motorcykelskatt (482/67) 5 a §, 7, 8 och 12 §§, 13 § 1 mom., 13 a § 1 mom., 17 § 1 och 2 mom. samt 19 § 2 mom.,

av dessa lagrum 5 a § sådan den lyder temporärt fogad till lagen genom lag av den 9 december 1988 (1051/88), 7 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 29 december 1976 och den 18 november 1988 (1095/76 och 960/88), 8 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 11 maj 1971 och den 4 december 1981 (352/71 och 822/81), 12 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 29 december 1976 och den 4 december 1981, 13 § 1 mom. och 13 a § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 18 juni 1980 (444/80) samt 17 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 12 december 1986 (906/86), samt

fogas till lagen en ny 6 a § som följer:

5 a §

För en med ottomotor försedd personbil med låga halter av utsläpp avdras 4 500 mark från det till beskattningsvärdet hänförda tullvärdet eller från tillverkningskostnaderna. Avdraget gäller inte terränggående personbilar. Avdraget beviljas för en bil som inte har tagits i bruk utomlands.

6 a §

Har en såsom skattepliktig importerad bil före den första registreringen ändrats så att den med stöd av 6 § 1 mom. vore skattefri vid import, har ägaren eller innehavaren, om inte det i 6 § 4 mom. stadgade förfarandet har tillämpats, rätt att av Helsingfors distriktstullkammare på ansökan återfå hela det belopp som han vid importen har erlagt i bilskatt för bilen. Återbäring skall sökas inom 6 månader från det sökanden antecknades i bilregistret som bilens ägare. Till innehavaren av en bil återbetalas skatten först efter att han har blivit införd i registret som bilens ägare.

Vad som stadgas i 1 mom. skall tillämpas även då det är fråga om en i landet tillverkad, vid förvärvet skattepliktig bil, likväl så att återbäringen då skall sökas hos länsskatteverket.

7 §

För en bil som vid första registreringen registreras för yrkesmässig trafik och som ägaren i huvudsak använder i sådan trafik debiteras bilskatt endast till det belopp med vilket skatten överstiger 57 000 mark.

En bil som importeras för det ändamål som nämns i 1 mom. kan vid förtullningen utlämnas med nedsatt skatt endast till en registrerad importör som avses i 8 § tullagen (573/78). Beträffande skattenedsättning för en bil som importeras för nämnda ändamål iakttas i övriga fall vad tullagen stadgar om tullrättelse och ändringssökande.

Då skatt betalas för en i landet fabriksmässigt tillverkad bil eller då skatt debiteras för en i landet tillverkad bil skall 1 mom. iakttas i tillämpliga delar.

Vad tullagen och lagen angående omsättningsskatt stadgar om ändringssökande och rättelse skall tillämpas även då en bil, för vilken skatten redan har betalts, tas i bruk så som nämns i 1 mom.

Vid utredande av förutsättningarna för användningen av ett fordon i yrkesmässig trafik och andra i 1 mom. stadgade förutsättningar för nedsatt skatt skall iakttas vad som stadgas genom förordning.

8 §

Har konstruktionen hos ett fordon som är skattefritt eller berättigar till nedsatt skatt enligt denna lag, med beaktande av 1 § 2 mom., ändrats eller har användningen av det ändrats så att fordonet inte längre kan anses vara skattefritt med stöd av denna lag eller berättiga till nedsatt skatt enligt 7 § 1 mom. eller 13 a §, är den som ägde fordonet då konstruktionen eller användningsändamålet ändrades skyldig att inom en månad göra anmälan om detta hos bilregistercentralen. Också fordon som avses i 6 § 4 mom. skall anmälas.

Som en i 1 mom. nämnd ändring av en paketbils konstruktion anses även att bilens lastutrymme förses med sitsar eller med anordningar som är avsedda för inmontering av sitsar.

Har anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf försummats, skall polismyndigheten förhindra fordonets användning tills skyldigheten har fullgjorts eller skatten debiterats.

12 §

Anmäls ett fordon för vilket enligt denna lag inte skall betalas skatt, eller borde fordonet anmälas för registrering som annat än enligt denna lag skattefritt fordon, skall bil- eller motorcykelskatten av bilregistercentralen påföras den som är anmälningsskyldig enligt 8 § 1 mom. eller, om en i 8 § angiven ändring av konstruktionen har gjorts före registreringen, den som vid den första registreringen har antecknats som fordonets ägare.

Om ett fordon som berättigar till nedsatt skatt med stöd av 7 § 1 mom. eller 13 a § anmäls eller borde anmälas till fordonsregistret för annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt enligt nämnda lagrum, skall bilskatten av bilregistercentralen påföras den ägare som har använt fordonet eller hans rättsinnehavare i enlighet med 7 § 1 mom.

Vad 1 och 2 mom. stadgar om debitering av skatt skall iakttas även i andra fall då ett fordon som inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet, skatteåterbäring eller skattenedsättning används i trafik. Om ett fordon registreras i en sådan persons ägo som har rätt att få befrielse från skatt, använda ett fordon som omfattas av nedsatt skatt eller få skatteåterbäring, senast inom en månad från det fordonets till nämnda förmåner berättigade ägare har överlåtit fordonet, verkställs debiteringen dock inte. Denna paragraf tillämpas även på förvärvaren.

Innan skatt debiteras skall bilregistercentralen bereda den betalningsskyldige tillfälle att avge förklaring. Om den betalningsskyldige inte inom utsatt skälig tid har avgivit förklaring, skall bilregistercentralen påföra honom skatten.

13 §

Då i fall som avses i 12 §, när en bil överlåts eller när förutsättningarna för skattefrihet, skattenedsättning eller skatteåterbäring för en bil annars upphör att gälla, mindre än en månad har förflutit från bilens registrering, är den skatt som skall debiteras för en skattefri bil och för en bil, för vilken skatten har nedsatts eller återburits, det belopp som vid förtullning eller leverans hade bort uppbäras i full skatt för bilen. För en bil, för vilken skatten har sänkts med stöd av 7 eller 13 a §, är skatten det belopp som inte har påförts eller debiterats, ökat med en femtedel. Har en bil i nämnda fall varit registrerad en månad eller längre, nedsätts den skatt som debiteras med en trettiosjättedel för varje full månad som bilen varit registrerad.


13 a §

Har en bil, som är fri från skatt, före den första registreringen till typen omändrats till personbil och vid den första registreringen registrerats för användning i yrkesmässig trafik, och använder den som i registret antecknats som bilens ägare bilen huvudsakligen i sådan trafik, skall bilregistercentralen på ansökan av bilens ägare i samband med debiteringen i enlighet med 12 § 1 mom. som avdrag beakta ett belopp som motsvarar den skatt som inte har debiterats enligt 7 § 1 mom., minskat med den omsättningsskatt som med beaktande av 7 § dessutom skulle ha uppburits om bilen hade importerats eller levererats som skattepliktig.


17 §

Har vid första registreringen av en såsom skattepliktig importerad bil som ägare eller innehavare registrerats en invalid, vars av rörelse- eller synskada orsakade varaktiga invaliditetsgrad är minst 80 procent och i vars personliga bruk bilen kommer, eller en invalid, vars varaktiga invaliditetsgrad utgör minst 60 procent och för vilken anskaffningen av en bil fyller ett väsentligt behov för att han skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan på de villkor som den ställer bestämma att av statens medel skall återbetalas den skatt som erlagts i samband med importen av bilen eller som ingår i bilens pris, dock högst 22 400 mark. Om sökanden genom anteckning i körkortet eller på något annat sätt tillförlitligt styrker att han bör använda bil med automatväxel, återbetalas i skatt, under ovan nämnda förutsättningar, högst 29 600 mark. Har bilen varit i innehavarens bruk, återbetalas skatten först sedan denne har blivit registrerad som bilens ägare. Ansökan kan göras innan sökanden blivit registrerad som bilens ägare, men den skall göras inom 6 månader från det sökanden antecknades i registret som bilens ägare. I annat fall har rätten till återbäring förverkats.

När vid första registreringen av en såsom skattepliktig importerad bil som ägare eller innehavare har registrerats en invalid, vars rörelseförmåga på grund av att han saknar det ena eller båda benen eller på grund av deras bristande funktion är så nedsatt att hans varaktiga invaliditetsgrad är minst 40 procent, skall Helsingfors distriktstullkammare på ansökan och på de i 1 mom. stadgade villkoren bestämma att av statens medel skall återbetalas 60 procent av den i samband med importen erlagda eller i bilens pris ingående skatten, dock högst 14 600 mark. Återbäring beviljas endast för en bil vars anskaffning fyller ett väsentligt behov för invaliden för att han skall kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier. Ansökan kan göras innan sökanden blivit registrerad som bilens ägare, men den skall göras senast inom den tid som nämns i 1 mom.


19 §

Har för en bil uppburen skatt återbetalats med stöd av 6 a, 17 eller 18 §, skall för fordonet betald omsättningsskatt inte sänkas med anledning därav.


Denna lag träder i kraft den 22 november 1989. Lagen tillämpas på fordon som utlämnas från tullkontroll eller levereras den dag då lagen träder i kraft eller därefter, dock så att 7, 8, 12, 13, 13 a, 17 och 19 §§ tillämpas på fordon som utlämnas från tullkontroll eller levereras den 1 januari 1990 eller därefter. Lagens 7, 8, 12, 13 och 13 a §§ tillämpas, sådana de lyder innan denna lag träder i kraft, på fordon som har utlämnats från tullkontroll eller levererats före den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 128/89
Statsutsk. bet. 59/89
Stora utsk. bet. 143/89

Helsingfors den 17 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.