971/1989

Given i Helsingfors den 10 november 1989

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 39-41 §§,

ändras 1 och 2 §§, rubriken för 3 kap., 31-38 och 43 §§, 47 § 1 mom. och 48 § 2 mom.,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 14 juni 1985 (460/85), rubriken för 3 kap. sådan den lyder i lag av den 26 juni 1987 (584/87), 31 § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 29 december 1988 (1241/88), 32-35 §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 26 juni 1987, 37 och 38 §§ sådana de lyder i lag av den 31 december 1985 (1083/85), 43 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 11 augusti 1978 (612/78) samt 47 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

För uppbörden av den skatt som enligt beskattningslagen (482/58) skall debiteras till staten, en kommun, en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet och av folkpensionspremien verkställs under skatteåret förskottsuppbörd i enlighet med denna lag.

2 §

Förskottsuppbörden verkställs i form av förskottsinnehållning eller förskottsbetalning. Förskottsinnehållning verkställs inte på inkomst som enligt lag inte är skattepliktig.

3 kap.

Förskottsinnehållning på ränta, fondandel och vinstandel

31 §

Skyldiga att innehålla förskott är

1) en placeringsfond, på vinstandel som den betalar ut,

2) en penninginrättning, på ränta som den betalar på mottagen deposition eller förbindelse utställd på innehavaren,

3) en personalfond, på fondandel som den betalar ut,

4) ett andelslags sparkassa, på ränta som den betalar på mottagen deposition,

5) en arbetsgivare, på ränta som betalas ut på deposition i intressekontor som han har grundat,

6) ett i 18 a § lagen om andelslag nämnt andelslag som idkar lånerörelse, på ränta som det betalar ut på mottagen deposition, och

7) den som emitterar obligationslån, debenturlån och annat masskuldebrevslån, på ränta på lånet.

Storleken av förskottsinnehållningen på ränta, fondandel och vinstandel bestäms genom förordning.

32 §

Förskottsinnehållning verkställs inte på ränta, fondandel eller vinstandel som betalas till

1) staten eller en statlig inrättning,

2) en kommun, en sammanslutning av kommuner eller en församling,

3) ett inhemskt aktiebolag eller andelslag,

4) en penninginrättning, en försäkringsanstalt eller en pensionsanstalt,

5) ett annat samfund eller en annan sammanslutning som införts i handelsregistret och som avses i 4 och 5 §§ lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

6) ett allmännyttigt samfund som avses i 21 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

7) ett annat samfund eller en person, om vederbörande visar att skattskyldighet för ränta, fondandel eller vinstandel inte föreligger enligt lag.

Är det uppenbart att en ränte-, fondandels- eller vinstandelstagares inkomst under skatteåret inte uppgår till ett belopp, för vilket han vore skyldig att betala stats- eller kommunalskatt, bestämmer skattebyrån i det skattedistrikt, till vilket ränte-, fondandels- eller vinstandelstagarens hemkommun hör, på anhållan av denne att förskottsinnehållning inte skall verkställas. Om förskottsinnehållningen vore alltför stor jämfört med det belopp som skall betalas slutligt, kan skattebyrån bestämma att innehållning skall verkställas till ett lägre belopp.

Skattestyrelsen kan av särskild orsak bestämma att förskottsinnehållning inte skall verkställas på ränta, fondandel eller vinstandel.

Utan hinder av vad som stadgas ovan skall förskottsinnehållning verkställas, om inte den utredning som behövs för utbetalning av ränta, fondandel eller vinstandel utan förskottsinnehållning lämnas till den som utbetalar räntan, fondandelen eller vinstandelen, förrän förskottsinnehållning skall verkställas enligt 32 a §.

32 a §

Förskottsinnehållning på ränta, fondandel eller vinstandel skall verkställas vid utbetalningen eller gottskrivningen.

33 §

Det belopp som innehållits på ränta, fondandel eller vinstandel skall betalas in på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto senast den tionde dagen i den kalendermånad som följer efter den kalendermånad under vilken förskottsinnehållningen skall verkställas enligt 32 a §. För utbetalda räntor, fondandelar och vinstandelar skall inges redovisning enligt förordning till det länsskatteverk inom vars område utbetalaren har sin hemort.

34 §

Över förskottsinnehållning på ränta, fondandel eller vinstandel skall till mottagaren därav utfärdas bevis i enlighet med formulär som fastställs av skattestyrelsen.

35 §

Vad som stadgas i 17, 22-27, 29, 29 b, 29 c och 29 d §§ tillämpas också på förskottsinnehållning på ränta, fondandel eller vinstandel.

4 kap.

Förskottsbetalning

36 §

Skattestyrelsen fastställer grunderna för beräkning av förskott.

Skattestyrelsen bestämmer också om förfarandet enligt 37 § 2 mom. och 38 § 1 mom.

37 §

Vid förskottsbetalning skall den skattskyldige debiteras ett belopp som så noggrant som möjligt motsvarar det sammanlagda beloppet av de skatter och avgifter som den skattskyldige enligt de skattegrunder som skall tillämpas under skatteåret skall betala för sina inkomster och sin förmögenhet, minskat med det belopp som beräknas inflyta i form av förskottsinnehållning och gottgörelse för bolagsskatt.

Om den skattskyldige inte med stöd av 42 § åläggs att betala det belopp som avses i 1 mom., kan beloppet i stället för att fastställas som förskott beaktas i förskottsinnehållningen på den skattskyldiges inkomster som är underkastade förskottsinnehållning.

38 §

Förskott fastställs av skattebyrån i det skattedistrikt där den skattskyldiges skatter enligt beskattningslagen skall debiteras. En fysisk persons förskott kan fastställas av skattebyrån i hemkommunen.

Över påförda förskott uppgörs en förskottsskattelängd och förskottsdebetsedlar.

43 §

Den tid inom vilken debitering av förskott skall slutföras fastställs genom förordning.

Har förskott inte påförts under den tid som avses i 1 mom. eller har det uppenbarligen fastställts till alltför lågt belopp, skall skattebyrån skyndsamt och senast före utgången av november under skatteåret verkställa debiteringen samt uppgöra tilläggslängd och förskottsdebetsedlar.

Har någon som inte på grund av sin bonings- eller hemort är skattskyldig i Finland, här tillfälligt inkomster som är underkastade förskottsuppbörd, kan han påföras förskott oberoende av de tider som nämns i 1 och 2 mom.

47 §

Förskott fastställs inte på nytt enligt 46 § 1 mom., om inte detta har yrkats före skatteårets slut, ej heller om förskottsbeloppet inte borde nedsättas med minst 10 procent och åtminstone 100 mark. Yrkande på att förskott skall fastställas på nytt i de fall som avses i 43 § 2 och 3 mom. får dock framställas inom två veckor efter det att den skattskyldige fick veta att förskott har fastställts.


48 §

I de fall som avses i 43 § 2 och 3 mom. samt 46 § uppbärs förskottet på det sätt som stadgas genom förordning. Om förskott med stöd av 46 § sänks till ett lägre belopp än vad som redan har betalts, skall skattebyrån bestämma att det överskjutande beloppet utan dröjsmål skall återbäras.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Den tillämpas på förskottsinnehållning och förskottsbetalning som verkställs nämnda dag eller därefter.

De stadganden i 3 kap. lagen om förskottsuppbörd (418/59) som gäller när denna lag träder i kraft tillämpas dock på dividend, ränta på andelskapital och ränta som betalts på placeringar i tillskottsfonder, om de betalas för en räkenskapsperiod som löper ut före den 1 januari 1990.

Regeringens proposition 90/89
Statsutsk. bet. 43/89
Stora utsk. bet. 109/89

Helsingfors den 10 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.