955/1989

Given i Helsingfors den 10 november 1989

Lag om ombildning av Finlands Arbetarsparbank till affärsbank

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Finlands Arbetarsparbank, nedan STS-banken, kan i den ordning som stadgas i denna lag ombildas till en affärsbank som avses i lagen om affärsbanker (540/69).

Då STS-banken ombildas till en affärsbank skall dessutom de föreskrifter iakttas som finansministeriet meddelar.

2 §

Beslut om ombildning av STS-banken till en affärsbank skall fattas vid principalernas sammanträde i den ordning som anges i 7 § lagen om sparbanker (541/69). I principalernas beslut skall bestämmas att det träder i kraft vid ingången av det följande kalenderåret.

3 §

Då STS-banken ombildas till en affärsbank överförs bankens tillgångar, skulder och reserveringar samt andra rättigheter och förbindelser till den affärsbank som fortsätter bankens verksamhet, så att affärsbanken svarar för alla STS-bankens skulder och andra förbindelser. Värdet av de överförda tillgångarna, skulderna och reserveringarna fastställs i enlighet med bokföringsvärdet i bokslutet för STS-bankens sista verksamhetsår. Av reservfonden enligt bokslutet bildas ett aktiekapital om 250 000 000 mark för affärsbanken.

Utan hinder av 8 § lagen om affärsbanker överlåts de aktier som motsvarar aktiekapitalet utan vederlag till den i 4 § nämnda stiftelsen. Stiftelsen får inte överlåta dessa aktier utan finansministeriets tillstånd.

4 §

Ändamålet med den stiftelse som grundas för att inneha de i 3 § nämnda aktierna i den affärsbank som fortsätter STS-bankens rörelse skall vara att främja sparandet och löntagarnas ekonomiska insikter samt att vårda STS-bankens traditioner. STS-bankens principaler skall godkänna stiftelsens stiftelseurkund och stadgar samt bestämma vem som skall sköta om grundandet av stiftelsen. Utan hinder av 6 § 2 mom. 2 punkten lagen om stiftelser får stiftelsen registreras innan aktierna har mottagits.

Stiftelsens ändamål får inte ändras och stiftelsen får inte fusioneras med någon annan stiftelse eller upplösas utan finansministeriets tillstånd. Innan stiftelsens stadgar och ändringar i dem fastställs skall utlåtande av finansministeriet begäras.

5 §

Då principalerna beslutar att STS-banken skall ombildas till en affärsbank skall de

1) godkänna en bolagsordning för den affärsbank som skall fortsätta STS-bankens verksamhet,

2) utse medlemmarna i förvaltningsrådet samt revisorer och revisorssuppleanter för affärsbanken samt

3) besluta om att STS-bankens tillgångar och skulder samt dess övriga rättigheter och förbindelser skall överföras till affärsbanken, att reservfonden skall ombildas till aktiekapital och att de aktier som motsvarar aktiekapitalet skall överlåtas till den stiftelse som avses i 3 § 2 mom.

6 §

Med avvikelse från 6 § 1 mom. lagen om affärsbanker behöver koncession inte sökas för den affärsbank som skall fortsätta STS-bankens verksamhet. Ansökan om fastställande av affärsbankens bolagsordning skall dock göras hos finansministeriet.

7 §

Den direktion som har utsetts för affärsbanken skall till handelsregistret anmäla att banken har ombildats till en affärsbank. Härvid skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om anmälan av en affärsbanks bildande till handelsregistret.

8 §

I samband med att bolagsformen ändras skall den affärsbank som fortsätter STS-bankens verksamhet i extra garantiavgift av engångsnatur till affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond betala ett belopp som är lika många delar av balansomslutningen för affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfonds senaste verksamhetsår som balansomslutningen i bokslutet för STS-bankens sista verksamhetsår är av de sammanlagda balansomslutningarna för de banker som hör till affärsbankernas och Postbanken Ab:s säkerhetsfond.

9 §

Vid inkomst- och förmögenhetsbeskattningen anses den affärsbank som fortsätter STS-bankens affärsverksamhet i denna sin egenskap fortsätta den rörelse som STS-banken har bedrivit. Utan hinder av 6 § 1 mom. lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen (362/68) har affärsbanken rätt att i enlighet med 4 § i den nämnda lagen dra av de förluster som har fastställts vid STS-bankens beskattning. För överföringen av STS-bankens egendom till affärsbanken uppbärs inte stämpelskatt.

För de aktier som den i 3 § 2 mom. nämnda stiftelsen får med stöd av denna lag uppbärs inte gåvoskatt. Aktiernas värde betraktas inte som skattepliktig inkomst vid kommunalbeskattningen.

För beslut om fastställande av affärsbankens bolagsordning skall uppbäras stämpelskatt i enlighet med vad som stadgas om beslut som gäller bildande av en affärsbank.

10 §

Då STS-banken ombildas till en affärsbank övergår STS-bankens hela personal med alla rättigheter och skyldigheter i affärsbankens tjänst.

11 §

Bokslutet för STS-bankens sista räkenskapsperiod uppgörs och undertecknas av STS-bankens styrelse tillsammans med verkställande direktören, och revisionen utförs av bankens revisorer. STS-bankens principaler fastställer bankens bokslut och beslutar om ansvarsfrihet.

12 §

Denna lag träder i kraft den 15 november 1989.

De beslut av STS-bankens principaler som avses i 2 och 4 §§ kan fattas innan lagen träder i kraft.

Bolagsordningen för den affärsbank som fortsätter STS-bankens verksamhet kan fastställas och affärsbanken införas i handelsregistret redan innan denna lag träder i kraft. Affärsbanken skall lämna de utredningar som nämns i 11 § 1 mom. lagen om affärsbanker till bankinspektionen efter att bolaget har registrerats, dock senast inom sex månader efter ombildningen till affärsbank.

Tillstånd att grunda den i 3 § 2 mom. nämnda stiftelsen kan sökas, stiftelsens stadgar fastställas och stiftelsen registreras redan innan denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 101/89
Bankutsk. bet. 3/89
Stora utsk. bet. 136/89

Helsingfors den 10 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.