954/1989

Utfärdat i Helsingfors den 19 oktober 1989

Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 20 § 2 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lagen den 26 juni 1981 (482/81), och med stöd av 105 § 1 och 3 mom. beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lagen den 30 april 1982 (313/82), bestämt:

1 §

Innehållningsbeviset skall inte utges:

1) för pension eller livränta, skattepliktig sytning icke medräknad, som utbetalats i pengar;

2) för dag-, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt för annan ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst, som grundar sig på sjukförsäkringslagen, folkpensionslagen eller patientskadelagen;

3) för dagpenning som utbetalats med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd, ej heller för annan ersättning för bortfall av inkomst eller försörjning;

4) för dagpenning eller ersättning för förlorad förvärvsinkomst som utbetalats med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86);

5) för belopp som erhållits för försäkringsprestation på grund av personförsäkring, premieåterbäring och återköp, som avses i 58 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet;

6) för dagpenning som utbetalats med stöd av annan försäkring än den som avses i 2, 3 och 5 punkten eller för annan motsvarande ersättning för bortfall av inkomst eller försörjning;

7) för ersättning för bortfall av inkomst eller försörjning som utbetalats med stöd av lagen om ersättning för brotsskador av statsmedel (935/73);

8) för förmåner som utbetalats med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) eller för utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76);

9) för sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalats till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare, till en arbetslös arbetssökande som genomgår träning för arbetslivet eller till en person med handikapp och motsvarande understöd som med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60) utbetalats till person som är med i yrkesvägledningen;

10) för stöd för vård av barn i hemmet;

11) för ersättning för förlorad förvärvsinkomst som avses i 10 a § lagen om studiestöd (95/87) och som utbetalats i form av vuxenstudiepenning;

12) för periodisk ersättning som betalas med stöd av statstjänstemannalagen (755/86);

13) för sjöarbetsinkomst som avses i 93 § och 94 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet;

14) för sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar), som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat i Postbanken på arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto.

2 §

Förskottsinnehållningar på de i 1 § nämnda, i Finland erhållna inkomsterna räknas den skattskyldige till godo på grund av uppgifter som givits i prestationsutbetalarens årsanmälan med stöd av 34 § förordningen om förskottsuppbörd eller i det inbetalningskort för oregistrerad arbetsgivare, som avses i 31 § förordningen om förskottsuppbörd.

3 §

Förskottsinnehållning på annan än i 1 § nämnd inkomst kan vid beskattningen räknas till godo på grund av uppgifter som givits i årsanmälan med stöd av 34 § förordningen om förskottsuppbörd eller i det inbetalningskort för oregistrerad arbetsgivare som avses i 31 § förordningen om förskottsuppbörd, om innehållningsbeviset förtappats eller om skattskyldig av någon annan orsak inte kunnat foga innehållningsbevis till sin skattedeklaration.

4 §

I 103 § 1 mom. beskattningslagen avsett förskott, som med stöd av internationellt avtal överförts från en främmande stat till Finland, räknas den skattskyldige till godo på basen av den utredning som behörig skattemyndighet i den andra avtalsslutande staten givit.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1989. Beslutet tillämpas första gången på prestationer som utbetalas under år 1989 och vid beskattningen för år 1989.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 22 september 1988 om begränsning av skyldigheten att utge innehållningsbevis och om tillgodoräknande av förskottsinnehållning (845/88).

Helsingfors den 19 oktober 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.