953/1989

Utfärdat i Helsingfors den 19 oktober 1989

Skattestyrelsens beslut om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration

Skattestyrelsen har med stöd av 33 § 5 mom. och 35 § 5 mom. beskattningslagen den 12 december 1958 (482/58), sådana de lyder i lagen den 30 april 1982 (313/82), förordnat som följer:

1 §

I skattedeklarationen anmäls inte följande inkomster som erhållits från Finland:

1) pension eller livränta som utbetalas i pengar, förutom om pensionen eller livräntan utgör skattepliktiga tillgångar med stöd av 119 § 2 punkten och 120 § 3 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet eller om det är fråga om skattepliktig sytning i enlighet med 63 och 164 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet,

2) dag-, moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning som erhållits med stöd av sjukförsäkringslagen eller andra i nämnda lag, i folkpensionslagen eller patientskadelagen avsedda ersättningar för minskade inkomster eller försämrad utkomst,

3) ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalas med stöd av obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd,

4) försäkringsprestation som erhållits med stöd av personförsäkring som avses i 58 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet, belopp som erhållits genom premieåterbäring eller återköp,

5) dagpenning eller annan motsvarande ersättning för minskade inkomster eller försämrad utkomst som utbetalas med stöd av annan än i punkt 2, 3 eller 4 avsedd försäkring,

6) dagpenning eller ersättning för förlorad inkomst som fåtts med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86),

7) med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetald ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle,

8) förmån som utbetalas på grundval av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) ej heller utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76),

9) sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare, till en arbetslös arbetssökande som genomgår träning för arbetslivet eller till en person med handikapp och motsvarande understöd som med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60) utbetalas till person som är med i yrkesvägledningen,

10) ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepenning som avses i 10 a § lagen om ändring av lagen om studiestöd (95/87),

11) stöd för vård av barn i hemmet,

12) periodisk ersättning som betalats med stöd av statstjänstemannalagen (755/86),

13) för sjöarbetsinkomst som avses i 93 § och 94 § 1 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (1240/88), ej heller

14) sådana inom byggnadsbranschen utbetalda semesterlöner, semesterersättningar och semesterpremier (semesterpenningar), som arbetsgivaren enligt riksomfattande kollektivavtal redovisat i Postbanken på arbetsgivarorganisations särskilda postgirokonto.

2 §

Skattskyldig, som inte haft skattepliktiga tillgångar eller andra än i 1 § nämnda inkomster som befriats från anmälningsskyldigheten, behöver inte utan anmaning avgiva skattedeklaration.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1989. Beslutet tillämpas första gången vid beskattningen för år 1989.

Genom beslutet upphävs skattestyrelsens beslut den 22 september 1988 (844/88) om begränsning av skyldigheten att avge skattedeklaration.

Helsingfors den 19 oktober 1989

Generaldirektör
Lauri Honkavaara

Vik. överinspektör
Eila Närhi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.