952/1989

Utfärdat i Tammerfors den 5 oktober 1989

Arbetarskyddsstyrelsens beslut om beredskap för asbestarbete på fartyg

Arbetarskyddsstyrelsen har med stöd av 23 § statsrådets beslut den 26 november 1987 om asbestarbete (886/87), efter att ha behandlat ärendet i sin session, beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller fartyg där besättningen i sitt arbete kan bli utsatt för asbestfibrer eller asbestdamm i luften på arbetsplatsen.

2 §
Asbestarbete som överstiger en timme och kortvarigt asbestarbete

Asbestarbete som överstiger en timme förutsätter arbetarskyddsstyrelsens bemyndigande enligt 8 § statsrådets beslut om asbestarbete (886/87).

Med kortvarigt asbestarbete avses i detta beslut behandling av själva asbest eller av asbesthaltig produkt under högst en timme.

Personalen på fartyg kan låtas utföra kortvarigt asbestarbete ombord om asbesten på fartyg har inventerats, om arbetsledningen och arbetstagarna har tillräcklig utbildning, om vederbörlig plan för asbestarbete har utarbetats, om arbetstagarna har tillgång till behövliga anordningar och behövlig utrustning samt andningsskydd och skyddskläder.

3 §
Asbestinventering

Konstruktioner ombord som innehåller asbest, såsom värme-, brand- och ljudisoleringar samt isoleringar på avgasrör och heta rör, skall märkas med varningsetikett enligt bilaga 1. Över konstruktioner och produkter som innehåller asbest skall utarbetas ett protokoll, som förvaras ombord och vars kopia tillställs arbetarskyddsdistriktet på hemorten. Den som utför asbestinventeringen skall känna till fartygets konstruktioner och de material som använts i dem.

4 §
Utbildning

Den besättning som utför kortvarigt asbestarbete skall få tillräcklig utbildning. Utbildningen skall omfatta frågor gällande egenskaper hos asbest och dess inverkningar på hälsan, behövliga skyddsåtgärder samt arbetsteknik.

5 §
Plan för asbestarbete

Då reparations- och underhållsarbeten ombord gäller anordningar eller konstruktioner, där det på grund av asbestinventeringen har konstaterats förekomma asbest, skall en skriftlig arbetsplan för arbete utarbetas.

De arbetstagare som skall utföra arbetet eller representanter för dem skall konsulteras om planen.

Arbetsplanen skall förvaras bland fartygets handlingar och på begäran förevisas för arbetarskyddsmyndighetens representant.

Av arbetsplanen skall framgå var rivningsobjektet ligger, av vilken kvalitet och omfattning det är, av vilken typ och mängd asbesten är, samt vilken arbetsmetod som väljs. Därtill skall man i arbetsplanen klarlägga hur rivarna och miljön skyddas och hur asbestavfallet behandlas.

6 §
Godkända arbetsmetoder vid kortvarigt asbestarbete

Arbetarskyddsstyrelsen har godkänt följande metoder att användas vid kortvarigt asbestarbete: användning av saneringspåse, punktutsugningsmetod, rivning av asbestkonstruktion i dess helhet utan att isolera konstruktionen lufttätt från omgivningen, samt doppningsmetod.

Även andra metoder kan godkännas om man därmed når minst samma arbetarskyddsnivå som med de metoder som nämnts i föregående moment.

7 §
Anordningar och utrustning som behövs i kortvarigt asbestarbete

Besättningen skall ha tillgång till en punktutsugningsmaskin för kortvarigt asbestarbete. Dess sugeffekt och dammavskiljningssystem skall fylla arbetarskyddsstyrelsens krav.

Verktygen i asbestrivning skall vara sådana att de orsakar så litet damm som möjligt. Så vitt möjligt skall de förses med lokal dammavledanordning, vars uppfångningsförmåga är så bra som möjligt.

På fartyg skall finnas tillräckligt med saneringspåsar vars fogar är täta och som är tillräckligt starka.

8 §
Andningsskydd och skyddskläder som behövs i kortvarigt asbestarbete

I kortvarigt asbestarbete skall varje arbetstagare ha som andningsskydd åtminstone en halvmask med filter av klass P2.

I kortvarigt asbestarbete skall arbetstagaren bära ändamålsenlig skyddsklädsel av dammtätt och dammavstötande material och klädseln skall inte ha fickor eller veck som samlar upp damm. Skyddsklädseln kan vara gjord för engångsbruk.

9 §
Asbestarbeten som utförts på utländskt varv

Om på fartyget har gjorts asbestarbeten på utländskt varv, skall redaren eller befälhavaren se till att de utrymmen där ovan nämnda arbeten har gjorts samt utrymmen i nära samband med dessa, dit asbestdamm kan ha spridit sig, rengörs och konstaterats vara rena.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1990.

Sådan asbestinventering som avses i 3 § detta beslut skall utföras inom sex månader räknat från den tidpunkt då detta beslut träder i kraft.

På ett fartyg som inköpts till Finland från utlandet skall ovan nämnd asbestinventering utföras inom sex månader räknat från den tidpunkt då fartyget har inköpts.

Tammerfors de 5 oktober 1989

Generaldirektör
Jaakko Riikonen

Överinspektör
Sepu Rautiainen

Bilaga 1

Varningsetikett

1) är till storleken minst 5 cm (höjd, H) x 2,5 cm (bredd).

2) är delad i två sektioner så att

- överdelen (h1 = 40 % H) består av en vit bokstav 'a' på svart backgrund;

- underdelen (h2 = 60 % H) består av en tydligt läsbar, vit eller svart standardtext 'VARNING INNEHÅLLER ASBEST Inandning av damm innehållande asbest kan ge kancer Följ skyddsanvisningar'. Texten skall stå på röd backgrund.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.