948/1989

Given i Helsingfors den 3 november 1989

Förordning om försök med samarbete mellan yrkesläroanstalter och högskolor

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 36 § lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter, sådant det lyder i lag av den 10 februari 1989 (146/89), och 3 § lagen den 16 juni 1978 om utvecklande av utbildningen på mellanstadiet (474/78):

1 §

Denna förordning tillämpas på sådana försök med samarbete mellan yrkesläroanstalter och högskolor som görs i syfte att öka möjligheterna för dem som studerar vid en yrkesläroanstalt eller som avlagt examen vid en dylik att bedriva högskolestudier samt att främja annat utbildnings- och forskningssamarbete mellan yrkesläroanstalter och högskolor.

En yrkesläroanstalt kan i försökssyfte, utan hinder av lagen om yrkesläroanstalter (487/87) eller förordningar som har utfärdats med stöd av den, i samarbete med en högskola delta i anordnandet av undervisning i anslutning till en grundexamen eller annan utbildning vid högskolan enligt vad som stadgas i denna förordning.

2 §

Syftet med samarbetsförsöket är att genom samarbete mellan yrkesläroanstalter och högskolor

1) utveckla utbildningen, serviceverksamheten och forskningen vid yrkesläroanstalter och högskolor,

2) med gemensamma undervisningsarrangemang göra försök som gäller nya metoder för sammankoppling av yrkes- och högskolestudier samt utvidgade och mångsidigare utbildningsmöjligheter över läroinrättningsgränserna,

3) genom kombination av yrkes- och högskolestudier öka studerandenas möjligheter att räkna sig dem till godo när de avlägger examen, samt

4) effektivera utnyttjandet av yrkesläroanstalternas och högskolornas resurser genom en gemensam användning av dem.

3 §

En yrkesläroanstalt kan med yrkesutbildningsstyrelsens tillstånd delta i samarbetsförsöket. Avtal om försöksarrangemangen ingås mellan yrkesläroanstalten och högskolan.

4 §

När utbildning anordnas i anslutning till en grundexamen vid en högskola skall följande principer iakttas:

1) högskolan godkänner ett utbildningsprogram eller en särskild undervisningsplan för någon studieprestation,

2) högskolan antar studerandena,

3) högskolan antar de lärare som sköter undervisningen, och

4) högskolan ger betyg över en examen enligt utbildningsprogrammet eller en delprestation för examen.

5 §

Den som högskolan har antagit för avläggande av en grundexamen skall intas som extra studerande vid yrkesläroanstalten för den termin under vilken studierna i huvudsak anordnas vid denna. Under denna tid gäller i fråga om studiestöd och studiesociala förmåner vad som stadgas eller föreskrivs om högskolestuderande.

6 §

På en lärare tillämpas stadgandena och bestämmelserna om lärarna vid den inrättning där han har en tjänst eller befattning eller hos vilken han anställs i enlighet med samarbetsavtalet, om inte något annat överenskoms genom tjänste- eller funktionärskollektivavtal.

7 §

I det avtal som gäller samarbetsförsöket skall anges

1) syftena med försöket,

2) arbetsfördelningen mellan yrkesläroanstalten och högskolan,

3) kostnadsförslag och finansieringsplan, samt

4) övriga arrangemang i samband med försöket.

8 §

De kostnader för samarbetsförsöket som inte hör till utgifterna för anordnandet av grund- eller tilläggsutbildning vid yrkesläroanstalten kan betalas ur högskolans anslag eller av medel som har donerats för detta försök eller ur anslag som inte har beviljats för undervisningsministeriets förvaltningsområde eller, med yrkesutbildningsstyrelsens tillstånd, ur anslag som statsbudgeten anvisar för försöket.

9 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av undervisningsministeriet.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 3 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.