946/1989

Given i Helsingfors den 3 november 1989

Förordning om ändring av förordningen om finansministeriet

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 23 december 1987 om finansministeriet (1141/87) 4 § 3 punkten, 5 § 1, 2, 6 och 10 punkten, 20 § 1 mom., 33 § 1 punkten samt >37 § 2 punkten, av dessa lagrum 33 § 1 punkten sådan den lyder i förordning av den 23 september 1988 (810/88), samt

fogas till 5 § en ny 1 a punkt som följer:

4 §

Vid allmänna avdelningen finns


3) en byrå för låneärenden och internationella frågor.

5 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) banker, hypoteksföreningar, kreditaktiebolag, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet och fondbolag samt inspektionen av dem;

1 a) fondbörsverksamhet, optionsföretagsverksamhet, värdepappersförmedlingsföretag och pantlåneinrättningar samt inspektionen av dem;

2) bankinspektionen;


6) Internationella Valutafonden, Internationella Återuppbyggnadsbanken och därtill anslutna organisationer, Nordiska Investeringsbanken och Nordiska utvecklingsfonden för Västnorden samt följande av verksamheten vid regionala internationella utvecklingsbanker och utvecklingsfonder;


10) tullbeskattning, utjämningsskatt, säkerhetsupplagsavgift, exportdeposition och exportavgift, importavgifter samt andra specialskatter eller avgifter som uppbärs i samband med import och export;


20 §

Den allmänna byrån och byrån för låneärenden och internationella frågor vid allmänna avdelningen har som chefer regeringsråd som byråchefer samt penninginrättningsbyrån som chef ett regeringsråd som biträdande avdelningschef.


33 §

Statssekreteraren avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande vid sådan finansbehandling i finansministeriet som avses i 47 § 1 mom. reglementet för statsrådet;


37 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör, utöver vad som stadgas i 35 §, ärenden som gäller


2) fastställande av bolagsordning och stadgar för banker, kreditaktiebolag, hypoteksföreningar, sparkassor, fondbolag, värdepappersförmedlingsföretag och pantlåneinrättningar samt indrivning av kostnaderna för bankinspektionens verksamhet;Denna förordning träder i kraft den 15 november 1989.

Helsingfors den 3 november 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.