936/1989

Given i Helsingfors den 30 oktober 1989

Förordning om Statsjärnvägarna

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av lagen den 14 augusti 1989 om Statsjärnvägarna (747/89):

1 §
Styrelsen

Statsjärnvägarnas styrelse, som utses av statsrådet, består av en ordförande, en vice ordförande och fem andra medlemmar samt en suppleant.

Medlemmarna i styrelsen skall ha sakkunskap om trafik eller om företagsledning och de får inte vara bundna av konkurrensförhållanden.

Två av medlemmarna i styrelsen och suppleanten, som är suppleant för de medlemmarna som företräder personalen, skall utses bland personer som Statsjärnvägarnas mest representativa personalorganisationer föreslår.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som stadgas i 13 § lagen om statens affärsverk (627/87) skall styrelsen inom ramen för affärsverkets befogenhet

1) bestämma principerna för prissättning och hur beslutanderätten i fråga om prissättningen skall utövas,

2) besluta om upplåning och förfarandet i frågan,

3) besluta om inledande av viktig ny affärsverksamhet,

4) besluta om betydelsefulla förbindelser eller förvärv och överlåtelse av betydelsefulla delägarskap samt om utövande av rättigheter i samband därmed,

5) anställa vice verkställande direktörer och bestämma om ställföreträdare för verkställande direktören,

6) godkänna arbetskollektivavtal och tjänstekollektivavtal,

7) bestämma om inrättande och indragning av tjänster och om ändring av tjänstebenämningar samt besluta om indragning av en sådan tjänst som sköts av en ordinarie tjänsteman, samt

8) bestämma om hur beslutanderätten utövas i fråga om anskaffning, försäljning och hyra av markegendom.

3 §
Beslutfattande i styrelsen

Styrelsen är beslutför när mötesordföranden och minst tre medlemmar är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt som majoriteten har understött eller, om rösterna faller lika, den åsikt som mötets ordförande har biträtt.

4 §
Arvoden

Trafikministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Verkställande direktören och direkt underlydande tjänstemän

Direkt underställda verkställande direktören är vice verkställande direktörerna och de direktörer som är chefer för avdelningarna, vilkas tjänster inrättas och dras in av statsrådet.

Statsjärnvägarnas verkställande direktör har titeln generaldirektör och vice verkställande direktörerna titeln vice generaldirektör.

Av verkställande direktören och en vice verkställande direktör fordras för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och att vederbörande genom tidigare verksamhet visat sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

6 §
Besättande av tjänster

Tjänsterna vid Statsjärnvägarna besätts utan att de lediganslås.

7 §
Beslut om prissättningen för person>trafiken

Statsrådet bestämmer, med iakttagande av de anslag för ersättningar som riksdagen beviljat i statsbudgeten,

1) den allmänna prisnivån på biljetter inom persontrafiken samt

2) de rabatter på persontrafikens biljettpriser, som beviljas på samhällspolitiska eller socialpolitiska grunder.

8 §
Beslut om ersättningar för transportrabatter inom godstrafiken

Trafikministeriet bestämmer, med iakttagande av de anslag för ersättningar som riksdagen har beviljat i statsbudgeten, rabatterna på transportpriserna inom godstrafiken.

9 §
Banhållningen

Till den banhållning som finansieras via statsbudgeten hör banan med nödvändiga markområden, konstruktionerna och anläggningarna för elektrifiering, styr- och säkerhetsanläggningarna samt byggnaderna, maskinerna och materielen inom banhållningen.

Trafikministeriet ger vid behov närmare anvisningar för vilken egendom och verksamhet som skall räknas till banhållningen.

10 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Statsrådet kan vid behov bestämma om tillfällig skötsel av verkställande direktörens och vice verkställande direktörernas uppgifter, tills tjänsterna har besatts.

Verkställande direktören kan vid behov utfärda bestämmelser om förvaltning, ekonomi och skötsel av den löpande verksamheten, tills styrelsen inleder sin verksamhet.

11 §
Stadganden som upphävs

Genom denna förordning upphävs följande förordningar:

1) förordningen den 13 mars 1987 om Statsjärnvägarnas förvaltning (273/87), jämte ändringar,

2) förordningen den 21 juni 1945 innefattande tariffstadga för statsjärnvägarna (596/45), jämte ändringar,

3) förordningen den 11 januari 1952 om fastställande av avgifter för järnvägstransporter för försvarsväsendets räkning (23/52), samt

4) förordningen den 3 november 1972 om statsjärnvägarnas fribiljetter (730/72), jämte ändringar.

Helsingfors den 30 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.