934/1989

Given i Helsingfors den 30 oktober 1989

Förordning om ändring av förordningen om konstindustriella högskolan

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 22 juli 1983 om konstindustriella högskolan (638/83) 4 § 1 mom., 5 § 1 mom., 7 § 1 mom., 27 §, 29 § 2 mom., 30 §, 34 § 1 mom., 38 § 1 mom. och 41 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 1 mom., 27 och 30 §§, 34 § 1 mom. och 38 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 19 april 1985 (338/85) samt 7 § 1 mom. sådant det lyder delvis ändrat genom sistnämnda förordning, som följer:

4 §

Till högskolans personal anses höra

1) den som är ordinarie tjänsteman vid högskolan,

2) den som har anställts att sköta mer än hälften av de uppgifter som hör till en tjänst,

3) den som står i arbetsavtalsförhållande till högskolan på heltid,

4) tillfälliga tjänstemän med tjänsten som huvudsyssla, av timlärarna likväl endast de som undervisar minst 128 timmar per läsår,

5) de docenter som regelbundet undervisar vid högskolan på det sätt som fastställs i en instruktion samt

6) den som med högskolans samtycke i huvudsyssla utför konstnärligt arbete eller bedriver forskning vid högskolan eller biträder därvid.


5 §

Till styrelsen hör rektor såsom ordförande och prorektor såsom vice ordförande samt avdelningsföreståndarna såsom medlemmar. Utöver dessa utses till styrelsen för tre läsår i sänder nio andra medlemmar och lika många suppleanter. Av styrelsens andra medlemmar utser gruppvis bland sig genom direkta, proportionella och hemliga val de ordinarie och tjänstförrättande professorerna, biträdande professorerna, överassistenterna och lektorerna tre medlemmar, de övriga lärarna och forskarna samt den övriga personalen tre medlemmar och studerandena tre medlemmar samt lika många suppleanter.


7 §

Valberättigade vid val av styrelsen är

1) i första gruppen högskolans ordinarie och tjänstförrättande professorer, biträdande professorer, överassistenter och lektorer, tjänstförrättande dock endast om de har förordnats att sköta mer än hälften av de uppgifter som hör till tjänsten,

2) i andra gruppen de lärare och forskare som inte nämns i 1 punkten och högskolans övriga personal samt

3) i tredje gruppen de studerande som senast den 30 september under valåret har anmält sig som närvarande och som har rätt att avlägga högskoleexamen och inte hör till första eller andra gruppen.


27 §

Till forskningsrådet hör prorektor såsom ordförande och högskolans ordinarie och tjänstförrättande professorer såsom medlemmar samt högst tolv andra medlemmar som högskolans styrelse förordnar för sin mandattid. För de av styrelsen förordnade medlemmarna utses samtidigt personliga suppleanter. De medlemmar och suppleanter som förordnas av styrelsen skall vara ordinarie eller tjänstförrättande biträdande professorer, överassistenter, lektorer eller timlärare med huvudsyssla i ett sådant läroämne för vilket inte finns någon professur.

29 §

Vid högskolan finns en avdelning för visuell kommunikation, en för konstfostran, en för produkt- och miljöplanering samt en för allmän undervisning.


30 §

Till varje avdelningsråd utses för tre läsår i sänder i enlighet med styrelsens beslut sex, nio eller tolv medlemmar och lika många suppleanter. Avdelningens lärare, forskare och övrig personal utser gruppvis bland sig två tredjedelar samt studerandena inom avdelningen på samma sätt bland sig en tredjedel av medlemmarna genom proportionella och hemliga val. I avdelningsrådet skall likväl finnas minst en ordinarie eller tjänstförrättande professor, biträdande professor, överassistent, lektor eller timlärare med huvudsyssla från varje utbildningsprogram eller inriktningsalternativ.

34 §

Till föreståndare för en avdelning förordnar styrelsen på framställning av avdelningsrådet för tre läsår i sänder en till avdelningen hörande ordinarie eller tjänstförrättande professor, biträdande professor, överassistent eller lektor.


38 §

Till föreståndare för en institution och till ställföreträdare för föreståndaren förordnar styrelsen på framställning av avdelningsrådet för tre läsår i sänder en till institutionen hörande ordinarie eller tjänstförrättande professor, biträdande professor, överassistent eller lektor.


41 §

Fristående inrättningar vid högskolan är biblioteket och utbildningscentralen.Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Högskolans styrelse och avdelningsråden utses och föreståndarna för avdelningarna och institutionerna förordnas första gången i enlighet med denna förordning för en mandattid som börjar den 1 januari 1990 och upphör den 31 juli 1992.

Helsingfors den 30 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Kasurinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.