932/1989

Given i Helsingfors den 30 oktober 1989

Förordning om bankinspektionen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 20 § lagen den 29 augusti 1969 om tillsyn över bank (548/69):

Bankinspektionens uppgifter
1 §

Bankinspektionen utför de uppgifter som enligt lagen om tillsyn över bank (548/69) och andra stadganden eller bestämmelser ankommer på den.

Bankinspektionens organisation
2 §

Bankinspektionens verksamhetsenheter är en allmän avdelning, en redovisningsavdelning, en rättsavdelning, en värdepappersmarknadsavdelning, en utvecklingsenhet och en administrativ enhet.

3 §

Om bankinspektionens interna arbetsfördelning och organiseringen av förvaltningen bestäms i arbetsordningen, som fastställs av överdirektören.

Bankinspektionens personal och personalens uppgifter
4 §

Chef för bankinspektionen är en överdirektör. Chef för varje avdelning är en avdelningschef med titeln bankinspektionsråd. Chef för utvecklingsenheten är en planeringschef och chef för administrativa enheten en administrativ chef.

Ställföreträdare för överdirektören är en av finansministeriet förordnad avdelningschef. Ställföreträdare för en avdelningschef, planeringschefen och administrativa chefen förordnas av överdirektören.

Vid bankinspektionen finns dessutom banköverinspektörer, bankinspektörer och andra tjänstemän.

5 §

Överdirektören leder bankinspektionen och svarar för att de uppgifter som ankommer på ämbetsverket sköts ekonomiskt, ändamålsenligt och effektivt. Avdelningscheferna och enhetscheferna bistår överdirektören i ledningen av ämbetsverket.

Därtill skall den som har ledningsuppgifter

1) leda och utveckla verksamheten inom sitt område samt följa utvecklingen inom området,

2) svara för planeringen av sin enhets verksamhet och ekonomi,

3) svara för en ändamålsenlig användning av enhetens personal och övriga resurser,

4) svara för de kontakter och den information som uppgiften förutsätter,

5) svara för utvecklandet av enhetens personal och personalens arbetsförhållanden samt

6) främja personalens samarbete.

Avgörande av ärenden
6 §

De ärenden som ankommer på bankinspektionen avgörs av överdirektören eller, i enlighet med hur sådan beslutanderätt har getts i arbetsordningen, av en avdelningschef, planeringschefen, administrativa chefen eller någon annan tjänsteman vid ämbetsverket på föredragning av en behörig tjänsteman.

Överdirektören kan, om ärendet det kräver, i enskilda fall förbehålla sig avgörandet av ett ärende som annars skall avgöras av någon annan tjänsteman. Samma rätt har avdelningscheferna, planeringschefen och administrativa chefen beträffande ett ärende som hör till deras enheters verksamhetsområde. I arbetsordningen kan bestämmas att ett ärende skall avgöras utan föredragning.

7 §

Innan ett ärende som skall avgöras av överdirektören föredras för honom skall det behandlas i ledningsgruppen, om det gäller

1) de allmänna riktlinjerna för ämbetsverkets verksamhet och dess utveckling,

2) frågor som är av principiell och vittbärande betydelse,

3) budgetförslaget, verksamhets- och ekonomiplanen och verksamhetsberättelsen,

4) arbetsordningen eller

5) ett sådant avtal som avses i 15 § 1 mom. lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88).

Överdirektören, avdelningscheferna, planeringschefen och administrativa chefen bildar ämbetsverkets ledningsgrupp.

8 §

I överdirektörens, den berörda avdelningschefens, planeringschefens eller administrativa chefens frånvaro får inte utan vägande skäl beslutas om sådana åtgärder som kan avvika från de principer som tidigare har följts i ett ärende. I överdirektörens frånvaro får inte tjänster besättas utan hans samtycke, om inte ärendets brådskande natur kräver det.

Behörighetsvillkor för tjänsterna
9 §

Ett allmänt behörighetsvillkor för tjänster vid bankinspektionen är sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom krävs

1) av överdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med bankinspektions- eller bankverksamhet samt kännedom om det ekonomiska livet och verksamhet i ansvarig ställning inom bankbranschen eller den offentliga förvaltningen,

2) av avdelningschefen vid redovisningsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med bankinspektionsverksamhet eller bankverksamhet samt med redovisning,

3) av chefen vid rättsavdelningen juris kandidatexamen och god förtrogenhet med bankinspektions- eller bankverksamhet,

4) av avdelningschefen vid allmänna avdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med bankinspektions- eller bankverksamhet,

5) av avdelningschefen vid värdepappersmarknadsavdelningen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och god förtrogenhet med värdepappersmarknaden,

6) av planeringschefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, forsknings- och planeringsförmåga samt god förtrogenhet med verksamheten inom finansieringsmarknaden och med automatisk databehandling,

7) av administrativa chefen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med administrativa uppgifter,

8) av en banköverinspektör och en bankinspektör för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och av banköverinspektörer och bankinspektörer som sköter ADB-uppgifter någon annan lämplig högskole- eller institutsutbildning.

En ekonomexamen som har avlagts i enlighet med de stadganden och bestämmelser som gällde innan förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper (402/77) trädde i kraft medför behörighet för de i 2 mom. nämnda tjänster för vilka krävs högre högskoleexamen.

Besättandet av tjänster
10 §

Överdirektören utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten ledigförklaras.

En avdelningschef utnämns av finansministeriet sedan överdirektören har avgett utlåtande i saken.

Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Särskilda stadganden
11 §

Överdirektören och avdelningscheferna vid bankinspektionen åtalas för tjänstefel vid Helsingfors hovrätt.

Ikraftträdande
12 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 8 februari 1985 om bankinspektionen (169/85) jämte senare ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om ansökningstiden för en tjänst upphör innan denna förordning träder i kraft, tillämpas de behörighetsvillkor som gäller vid ansökningstidens utgång.

Helsingfors den 30 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.