928/1989

Given i Helsingfors den 20 oktober 1989

Förordning om Post- och televerket

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av 4 § 2 mom., 8 § 2 mom. och 10 § lagen den 14 augusti 1989 om Post- och televerket (748/89):

1 §
Styrelsen

Post- och televerkets styrelse, som utses av statsrådet, består av en ordförande, en vice ordförande och fem andra medlemmar.

Medlemmarna i styrelsen skall ha sakkunskap om post- och telekommunikationsbranschen eller om företagsledning och de får inte vara beroende av konkurrensförhållanden.

Två av medlemmarna i styrelsen skall utses bland personer som Post- och televerkets mest representativa personalorganisationer föreslår.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som stadgas i 13 § lagen om statens affärsverk (627/87) skall styrelsen inom ramen för affärsverkets befogenhet

1) bestämma principerna för prissättning och hur beslutanderätten i fråga om prissättningen skall utövas,

2) besluta om upplåning och förfarandet i frågan,

3) besluta om inledande av viktig ny affärsverksamhet,

4) besluta om förvärv och överlåtelse av betydelsefulla delägarskap och om utövande av rättigheter i samband därmed,

5) anställa vice verkställande direktörer och bestämma i vilken ordning de är ställföreträdare för verkställande direktören,

6) godkänna arbetskollektivavtal och tjänstekollektivavtal, samt

7) bestämma om inrättande och indragning av tjänster och om ändring av tjänstebenämningar samt besluta om indragning av en sådan tjänst som sköts av en ordinarie tjänsteman.

3 §
Beslutfattande i styrelsen

Styrelsen är beslutför när mötesordföranden och minst tre andra medlemmar är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den åsikt som majoriteten har understött eller, om rösterna faller lika, den åsikt som mötesordföranden har biträtt.

4 §
Arvoden

Trafikministeriet bestämmer styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden.

5 §
Verkställande direktören och direkt underlydande tjänstemän

Post- och televerkets verkställande direktör har titeln generaldirektör.

Direkt underställda verkställande direktören är vice verkställande direktörerna, vilkas tjänster inrättas och dras in av statsrådet.

Av verkställande direktören och en vice verkställande direktör fordras att vederbörande genom tidigare verksamhet visat sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Av en vice verkställande direktör fordras därutöver en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen.

6 §
Besättande av tjänster

Tjänsterna vid Post- och televerket besätts utan att de ledigförklaras.

7 §
Priser som statsrådet bestämmer

Statsrådet bestämmer priserna eller den allmänna prisnivån på följande av Post- och televerkets tjänster:

1) 1 klass brev,

2) transport och utdelning av tidningar i den normala postutbärningen,

3) fjärrsamtal och

4) lokaltelefonanslutning.

8 §
Förbud mot konkurrerande verksamhet

En tjänsteman som är anställd vid Post- och televerket får inte utan lov ta emot ett avlönat uppdrag som har anknytning till hans eget uppgiftsområde vid ett sådant företag som sköter om postning, transport eller distribution av försändelser som kan jämföras med postförsändelser eller som sköter marknadsföring, installering eller service av teleutrustning eller som sköter teletrafik, och han får inte heller annars inleda någon motsvarande konkurrerande verksamhet eller åta sig något sådant uppdrag eller börja med sådan verksamhet där postförsändelser, samtal, telegram eller annan information som han under sin anställningstid vid verket har fått kännedom om kan vara till nytta och inte heller befatta sig med något sådant affärsföretag som är leverantör eller entreprenör hos Post- och televerket eller annars står i affärsförhållande till detta så att han på grund av sin ställning direkt eller indirekt kan bereda sig ekonomisk nytta.

9 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadgande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Statsrådet kan vid behov bestämma om tillfällig skötsel av verkställande direktörens och vice verkställande direktörernas uppgifter, tills tjänsterna har besatts.

Verkställande direktören kan vid behov utfärda bestämmelser om förvaltning, ekonomi och skötsel av den löpande verksamheten, tills styrelsen inleder sin verksamhet.

Helsingfors den 20 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Raimo Vistbacka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.