920/1989

Given i Helsingfors den 20 oktober 1989

Förordning om regionalpolitik

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 15 § 2 mom. och 16 § lagen den 23 december 1988 om regionalpolitik (1168/88):

1 §
Regionalpolitiskt utlåtande

Innan ett ärende avgörs i statsrådet eller behandlas i finansutskottet skall ministerierna begära utlåtande av inrikesministeriet när de bereder grunderna för användning av anslag som väsentligt inverkar på den regionala utvecklingen.

2 §
Länens målsättningsplaner

Målsättningsplanerna är långsiktsplaner för koordinering och inriktning av den verksamhet som bedrivs av olika instanser vilka utövar inflytande på länets utveckling.

Medan planerna görs upp skall länsstyrelserna skapa förutsättningar för en offentlig diskussion om utvecklandet av området.

3 §
Befolknings- och arbetsplatsplaneringstal

För inriktande av de statliga åtgärder som påverkar den regionala utvecklingen bereder inrikesministeriet länsvis befolknings- och arbetsplatsplaneringstal och länsstyrelsen på basis av dessa kommunvis befolknings- och arbetsplatsplaneringstal.

Regionplansförbunden uppgör för sitt eget område ett förslag till länsstyrelsen angående kommunvis uppgjorda befolknings- och arbetsplatsplaneringstal vilka grundar sig på de länsvis uppgjorda planeringstalen. Inrikesministeriet meddelar anvisningar om de planeringstal som skall uppgöras kommunvis. Länsstyrelsen godkänner de kommunvis uppgjorda befolknings- och arbetsplatsplaneringstalen.

4 §
Länens åtgärdsplaner

I syfte att nå målen för länets utveckling och att koordinera och inrikta de olika förvaltningsområdenas verksamhet utarbetar länsstyrelserna periodiskt en verksamhetsplan för länet samt länets ställningstagande till statsbudgeten. Vid behov kan också andra åtgärdsplaner göras upp.

5 §
Utvecklingsprogram för specialområden

Målen för utvecklande av specialområdena samt de åtgärder som behövs för att de skall kunna nås och finansieringen av åtgärderna definieras i specialområdets utvecklingsprogram.

De statliga distrikts- och lokalförvaltningsmyndigheterna skall beträffande de åtgärder som angår dem delta i beredningen och fullföljandet av utvecklingsprogrammen. När utvecklingsprogrammen görs upp skall länsstyrelsen vid behov samarbeta med organisationer som företräder näringslivet och de fackliga organisationerna.

6 §
Övriga regionala utvecklingsprogram

För utvecklande av strukturomvandlingsorter, huvudstadsregionen och övriga centralorter samt landsbygdsområden och skärgården kan behöriga statliga myndigheter och kommuner tillsammans göra upp regionala utvecklingsprogram. För beredning av dessa program kan arbetsgrupper tillsättas.

Inrikesministeriet utfärdar anvisningar om uppgörandet av utvecklingsprogram och tillsättandet av arbetsgrupper.

7 §
Behandling av regionala utvecklingsplaner i länsstyrelsen

Då länsstyrelsen bereder de planer, planeringstal och program som nämns i 2-6 §§ skall den begära länsdelegationens utlåtande om dessa.

8 §
Regionalpolitiska delegationen

I regionalpolitiska delegationen finns en ordförande och två viceordförande samt högst 14 andra medlemmar, vilka var och en har en personlig suppleant.

Delegationen skall tillsättas så att riksdagens styrkeförhållanden beaktas och varje län är företrätt samt minst två tredjedelar av medlemmarna kan anses företräda utvecklingsområdenas befolkning.

Regionalpolitiska delegationen tillsätts för riksdagens mandattid. Delegationen arbetar tills en ny delegation har tillsatts.

Delegationen är beslutför när ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Inrikesministeriet bereder de ärenden som skall behandlas i delegationen.

9 §
Regionalpolitiska delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) göra upp förslag som angår regionalpolitiska mål och åtgärder,

2) ta initiativ för utvecklande av regionalpolitisk forskning och planering,

3) följa och bedöma hur målen för regionalpolitiken nås och verkningarna av de regionalpolitiska åtgärderna,

4) ge utlåtanden om andra ärenden som är viktiga med tanke på regionalpolitiken.

10 §
Regionalpolitiska delegationens sektioner

Delegationen kan tillsätta sektioner för beredning av ärenden och, med inrikesministeriets tillstånd, till medlemmar i dessa kalla personer som inte hör till delegationen.

11 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av inrikesministeriet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989 och gäller till och med den 31 december 1993.

Helsingfors den 20 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.