918/1989

Given i Helsingfors den 20 oktober 1989

Lag om ändring av lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1969 om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers affärstid (435/69) 1 § 1 mom., 2 § 2 mom., 3 §, 5 § 2 mom. samt 6 § 5 och 6 punkten,

av dessa lagrum 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 17 december 1971 (919/71), 2 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 8 mars 1974 (214/74) och 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt

fogas till 6 § nya 7-10 punkter samt ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Yrkesmässig minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse får, om inte något annat stadgas i denna lag, idkas vardagar mellan klockan åtta och tjugo, utom lördagar, dagen före självständighetsdagen samt nyårs-, påsk- och valborgsmässoaftonen, då sådan handel och rörelse får idkas mellan klockan åtta och aderton.


2 §

På jul- och midsommaraftonen får minuthandel samt rak- och frisersalongsrörelse inte idkas efter klockan tretton.

3 §

I en livsmedelslokal får minuthandel med där för försäljning tillåtna produkter idkas under fyra timmar mellan klockan åtta och aderton under den sista av de dagar som nämns i 2 § 1 mom. och som följer på varandra.

5 §

För beredning av ärenden som nämns i 1 mom. tillsätter handels- och industriministeriet för tre år i sänder en delegation som, utom ordföranden som representerar handels- och industriministeriet, har högst åtta andra medlemmar av vilka en skall företräda arbetsministeriet och de övriga handeln, de anställda inom handeln och konsumenterna. För delegationens medlemmar förordnas personliga suppleanter. På delegationen tillämpas bestämmelserna om statens kommittéer.

6 §

Denna lag gäller icke:


5) försäljning i härbärgerings- eller förplägnadsrörelser;

6) handel med bränsle och smörjmedel för motorer, kondenserad brännbar gas samt reservdelar och utrustning för fordon, då handeln sker utomhus, på bensin- eller servicestationer, i bilverkstäder eller på försäljningsställen som kan jämföras med dessa;

7) försäljning av konst i samband med en utställning som anordnas i en konsthandel eller offentlig lokal;

8) försäljning av blommor eller försäljning av blommor, plantor, mylla, trädgårdsredskap och andra motsvarande produkter i trädgårdsaffärer;

9) försäljning av hemslöjds- och hantverksprodukter i samband med en utställning; eller

10) försäljning i butiker eller butiksbilar i glesbygder enligt vad som stadgas genom förordning.

Genom förordning kan stadgas att handels- och industriministeriet kan meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av den förordning som avses i 1 mom. 10 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 97/89
Ekonomiutsk. bet. 5/89
Stora utsk. bet. 112/89

Helsingfors den 20 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.