905/1989

Given i Helsingfors den 13 oktober 1989

Förordning om ändring av förordningen om fångvårdsväsendet

På föredragning av justitieministern ändras i förordningen den 14 februari 1986 om fångvårdsväsendet 3 b, 4, 4 a, 5 och 43 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 3 b § ändrad genom förordning av den 13 februari 1987 och förordning av den 31 december 1987 (135/87 och 1230/87), 4 § i nämnda förordning av den 13 februari 1987, 5 § delvis ändrad genom sistnämnda förordning, 4 a § i förordning av den 12 december 1986 (918/86) samt 43 § i förordning av den 17 februari 1989 (173/89), som följer:

3 b §

Biträdande avdelningschefen avgör för fångvårdsväsendets vidkommande de ärenden som ankommer på justitieministeriets fångvårdsavdelning och som gäller

1) tjänstledighet för personalen samt interimistisk skötsel av en tjänst,

2) avlöning för tjänster,

3) semester för direktörerna vid anstalter som lyder under fångvårdsavdelningen samt direktörernas tjänsteresor och godkännande av reseräkningar som föranleds av dessa resor, och

4) tillämpning av tjänstekollektivavtal.

4 §

Chefen för förvaltningsbyrån avgör de ärenden som gäller

1) tillstånd för annan än till fängelse på livstid dömd fånge att för en kort tid avlägsna sig från straffanstalten samt inräknande av denna tid i strafftiden,

2) inräknande i en fånges strafftid av den tid som verkställigheten av straffet utan att det beror på fången har fördröjts eller verkställigheten varit avbruten,

3) fråga om strafftidsberäkningen är riktig i enskilda fall, och

4) avfattande av framställning om rättelse av straffdom.

4 a §

Chefen för verkställighetsbyrån avgör de ärenden som gäller uppskov med verkställighet av fängelsestraff.

Chefen för verkställighetsbyrån och av justitieministern förordnade andra föredragande vid byrån avgör utan föredragning de ärenden som gäller befordran av frihetsstraff för verkställighet.

5 §

Chefen för tillsyns- och utbildningsbyrån avgör de ärenden som gäller förordnande av andra än till fängelse på livstid dömda fångar till öppen anstalt och tillåtelse för fångar som har kallats att höras inför någon annan myndighet än domstol att avlägsna sig från straffanstalten.

Chefen för tillsyns- och utbildningsbyrån och av justitieministern förordnade andra föredragande vid byrån avgör utan föredragning de ärenden som gäller placering av fångar i straffanstalt i enlighet med fastställda placeringsanvisningar.

43 §

Avgångsåldern för en fängelsedirektör och överläkaren vid sinnessjukhuset för fångar samt de tjänstemän, som förordnats att vara första vikarie för dessa, är 63 år.

Avgångsåldern för en i 35 § 1 mom. 5-10 och 12-14 punkten nämnd tjänsteman vid anstaltsförvaltningen är 63 år. Avgångsåldern för en tjänsteman som enbart utför kansliarbete är dock 67 år.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

På en tjänsteman som innan förordningen träder i kraft har fyllt 63 år eller som fyller 63 år före den 1 mars 1990 tillämpas 43 § 1 mom. först från och med nämnda datum.

Helsingfors den 13 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.