903/1989

Given i Helsingfors den 13 oktober 1989

Förordning om ikraftträdande och tillämpning av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 4 § lagen den 14 februari 1925 om upptagande av bevisning i brottmål inför utländsk myndighet samt handräckning åt utländsk myndighet i dylika mål (52/25):

1 §

Den i Wien den 26 oktober 1979 ingångna konventionen om fysiskt skydd av kärnämne, som republikens president har godkänt den 8 september 1989 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Internationella atomenergiorganets generaldirektör den 22 september 1989, träder i kraft den 22 oktober 1989 så som därom har avtalats.

2 §

I Finland är handels- och industriministeriet den centrala myndighet som avses i artikel 5 i konventionen, och kontaktorganet enligt samma atrikel är strålsäkerhetscentralen.

3 §

På finskt territorium får sådan bevakning av kärnämne som avses i konventionen utföras endast av finsk myndighet eller bevakningsföretag som har upprättats enligt lagen om bevakningsföretag (237/83).

4 §

Om rättshälp som en utländsk judiciell myndighet har begärt enligt artikel 13 skall lämnas av domstol, och lagen angående godkännande av vissa bestämmelser i den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt om finsk och utländsk myndighets inbördes rättshjälp i brottmål i vissa fall (284/81) inte är tillämplig, iakttas i tillämpliga delar stadgandena i lagen om samverkan mellan finska och utländska myndigheter vid rättegång samt om verkställighet i vissa fall av utländsk domstols beslut (171/21).

5 §

Denna förordning träder i kraft den 22 oktober 1989.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 72/89)

Helsingfors den 13 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Utrikesminister
Pertti Paasio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.