901/1989

Given i Helsingfors den 6 oktober 1989

Förordning om statliga avfallshanteringsarbeten

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 31 a § lagen den 31 augusti 1978 om avfallshantering, sådant detta lagrum lyder i lag av den 13 januari 1989 (48/89):

1 §

Under de förutsättningar som nämns i 31 a § lagen om avfallshantering kan i form av statligt avfallshanteringsarbete en avstjälpningsplats, någon annan avfallsbehandlingsplats eller ett nedsmutsat jordområde iståndsättas eller avfall, ämnen eller föremål avlägsnas ur miljön eller andra i nämnda lagrum avsedda avfallshanteringsarbeten utföras eller ges någon i uppdrag.

2 §

En framställning om att utföra eller låta utföra ett arbete som statligt avfallshanteringsarbete görs av kommunen hos vatten- och miljödistriktet, som efter att ha rådgjort om saken med länsstyrelsen skall sända framställningen till vatten- och miljöstyrelsen.

Beslut om att ett arbete skall godkännas som statligt avfallshanteringsarbete fattas av vatten- och miljöstyrelsen, som även ingår avtal i ärendet på statens vägnar.

3 §

Ett avtal om statligt avfallshanteringsarbete som ingås mellan staten och en kommun skall innehålla bestämmelser om arbetets syfte och genomförandet av det, kostnaderna och fördelningen av dessa, övervakningen och slutförandet av arbetet, biläggandet av meningsskiljaktigheter och eventuellt återkrav av kostnaderna samt andra behövliga uppgifter.

4 §

Statens andel av kostnaderna för ett statligt avfallshanteringsarbete kan uppgå till högst 50 procent av de uppskattade kostnaderna, om inte särskilda skäl föranleder något annat.

5 §

Ett statligt avfallshanteringsarbete kan påbörjas så snart det föreligger ett av myndighet förelagt, verkställbart hot om tvångsutförande eller då den som är skyldig att ta hand om avfallet eller äger föremålet eller ämnet har samtyckt till att avfallshanteringsarbetet utförs och, om avsikten inte är att kostnaderna i enlighet med 6 § skall lämnas oindrivna, förbundit sig att ersätta kostnaderna för avfallshanteringsarbetet.

6 §

Kostnaderna för ett statligt avfallshanteringsarbete skall återkrävas, om inte detta är oskäligt, om det är sannolikt att medlen inte kan återfås eller om det av andra härmed jämförbara orsaker inte är ändamålsenligt att återkräva dem.

7 §

Miljöministeriet meddelar vid behov anvisningar om statliga avfallshanteringsarbeten.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1989.

Helsingfors den 6 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.