900/1989

Given i Helsingfors den 6 oktober 1989

Förordning om ändring av förordningen om folkhälsoinstitutet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i förordningen den 5 februari 1982 om folkhälsoinstitutet (116/82) 5 och 14 §§, 23 § 4-6 punkten samt 29 och 35 §§,

av dessa lagrum 14 § sådan den lyder i förordning av den 20 februari 1987 (197/87) och 23 § 4 och 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 23 december 1987 (1179/87), samt

ändras 2 § 2 och 3 mom., 4 och 8 §§, 15 § 2 mom., i 23 § det inledande stycket samt 7 och 11 punkten, 24 § 2 mom., 28 § 2 mom. och 34 §,

av dessa lagrum 2 § 2 och 3 mom. samt 4 § sådana de lyder i nämnda förordning av den 20 februari 1987, 8 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 28 december 1984 (1006/84) samt nämnda förordningar av den 20 februari 1987 och den 23 december 1987, 15 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 28 december 1984 samt det inledande stycket och 7 punkten i 23 §, 24 § 2 mom. ävensom 28 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda förordning av den 23 december 1987, som följer:

2 §

Avdelningar är bakteriologiska, biokemiska, epidemiologiska, immunobiologiska och virologiska avdelningen, avdelningen för miljöhygien och toxikologi samt allmänna avdelningen. Vid folkhälsoinstitutet kan dessutom finnas fristående verksamhetsenheter vilkas uppgifter bestäms i arbetsordningen. Oberoende av indelningen i avdelningar kan uppgifter som hör till institutet fullgöras såsom särskilda projekt i enlighet med vad som närmare bestäms i arbetsordningen.

Avdelningarna och regionalinstituten kan efter uppgifternas art vara indelade i laboratorier, byråer, enheter och sektioner i enlighet med vad som närmare bestäms i arbetsordningen.


4 §

Allmänna avdelningen har särskilt till uppgift att handlägga ärenden som hör till folkhälsoinstitutets personaladministration och ekonomiförvaltning samt de ärenden som gäller institutets interna tjänster, materialförvaltning och förvaltning, om inte ärendet hör till någon annan avdelning eller till regionalinstituten.

8 §

Chef för folkhälsoinstitutet är en överdirektör. Förutom överdirektören har institutet en direktör.

Chef för varje avdelning är en avdelningschef och chef för varje regionalinstitut en överläkare. Chef för en byrå är en byråchef. Chef för varje laboratorium är en laboratorieföreståndare.

Vid folkhälsoinstitutet kan finnas forskningsprofessorer utanför indelningen i enheter.

Vidare finns vid folkhälsoinstitutet annan personal som är anställd i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande.

Överdirektören, direktören och chefen för någon annan avdelning än allmänna avdelningen har professors titel. En överläkare som är chef för ett regionalinstitut har professors titel, om han har docentkompetens som konstaterats av någon högskola.

15 §

En tjänsteman vid folkhälsoinstitutet är skyldig att på uppdrag av överdirektören eller direktören utföra även sådana uppgifter som enligt arbetsordningen inte hör till honom. Likaså är en tjänsteman vid en avdelning på uppdrag av avdelningschefen samt en tjänsteman vid ett regionalinstitut på uppdrag av den överläkare som är chef för institutet skyldig att utföra även sådana uppgifter som enligt arbetsordningen inte hör till honom.

23 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna vid folkhälsoinstitutet är sådan förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Dessutom fordras


7) av byråchef, laboratorieföreståndare, kemist, specialforskare, specialplanerare, bibliotekarie, ADB-chef, ADB-planerare, planerare, forskare, biolog och kamrer en för tjänstens verksamhetsområde högre högskoleexamen;


11) av läkare och assistentläkare att han är medicine licentiat eller har avlagt någon annan motsvarande examen.

24 §

Direktören utnämns av statsrådet. Avdelningscheferna, överläkarna, forskningsprofessorerna, laboratorieföreståndarna och byråcheferna utnämns av direktionen. Andra tjänster besätts av överdirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

28 §

Arbetsordningen fastställs av överdirektören.

34 §

I sin verksamhet skall folkhälsoinstitutet följa en verksamhetsplan som har fastställts av direktionen.

Folkhälsoinstitutet skall för varje kalenderår före utgången av maj följande år till social- och hälsovårdsministeriet avge en berättelse om sin verksamhet.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter kan vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 6 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.