897/1989

Given i Helsingfors den 6 oktober 1989

Förordning om ändring av länsstyrelseförordningen

På föredragning av inrikesministern

upphävs i länsstyrelseförordningen av den 4 mars 1988 (202/88) 2 §, 15 § 2 mom. 42 punkten och 29 § 3 mom.,

ändras 1 § 3 mom., 5 § 6 punkten, 13 § 2 och 6 mom., 15 § 2 mom. 8, 16, 24, 25, 31, 32 och 37 punkten, det inledande stycket i 23 § 1 mom., 24 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., 25 § 2 mom. samt 35 a §,

av dessa lagrum 35 a § sådan den lyder i förordning av den 8 april 1988 (311/88), samt

fogas till 24 § 1 mom. en ny 4 a-punkt som följer:

1 §

Vid länsstyrelsen kan finnas en allmän byrå, en räddningsbyrå, en justitieförvaltningsbyrå, en planläggnings- och bostadsbyrå, en miljövårdsbyrå och en polisbyrå i enlighet med vad som därom bestäms i länsstyrelsens arbetsordning.

5 §

Allmänna avdelningen behandlar ärenden som angår


6) näringsverksamhet samt konkurrens- och konsumentfrågor,


13 §

Vid länsstyrelsen kan finnas följande tjänstemän: länsråd som kanslichef, avdelningschef vid skolavdelningen, avdelningschef vid social- och hälsovårdsavdelningen, avdelningschef vid justitieförvaltningsavdelningen, avdelningschef vid miljöavdelningen, biträdande avdelningschef, byråchef, polisinspektör, biträdande polisinspektör, räddningsinspektör, biträdande räddningsinspektör, planeringschef, chef för informationsförvaltningen, förvaltningschef, landskamrer, äldre landssekreterare, yngre landssekreterare, generalsekreterare, överinspektör, inspektör, skolinspektör, yrkesutbildningsinspektör, länsskolpsykolog, länsskolkurator, länsläkare, rättsläkare, biträdande rättsläkare, länsveterinär, biträdande länsveterinär, länssocialinspektör, biträdande länssocialinspektör, länssocialinstruktör, länshälsoinspektör, länslivsmedelsinspektör, hälsovårdsinspektör, trafikplanerare, specialplanerare, planerare, planeringssekreterare, specialforskare, utredningssekreterare, forskare, bostadssekreterare, kanslisekreterare, ekonomisekreterare, föredragande, informationssekreterare, informatör, utbildningssekreterare, utbildningsplanerare, utbildnings- och informationssekreterare, translator, länskommissarie, biträdande inspektör, sekreterare för länskonstkommissionen, idrottsinspektör, notarie, kamrer, länsbokhållare, länsregistrator, länsarkivarie och avdelningssekreterare.


Avdelningschefen och biträdande avdelningschefen vid länsstyrelsens skolavdelning har titeln länsskolråd. Avdelningschefen vid länsstyrelsens social- och hälsovårdsavdelning har titeln länssocialråd. Byråchefen vid länsstyrelsens planläggnings- och bostadsbyrå har titeln inspektör för planläggnings- och byggnadsväsendet.

15 §

Dessutom krävs


8) av byråchef: lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med de ärenden som hör till byråns verksamhetsområde och administrativ erfarenhet,


16) av rättsläkare och biträdande rättsläkare: rättigheter såsom legitimerad läkare och såsom specialläkare i rättsmedicin,


24) av överinspektör vid planläggnings- och bostadsbyrån: arkitektexamen eller för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen eller juris kandidatexamen,

25) av överinspektör: lämplig högre högskoleexamen,


31) av chef för informationsförvaltningen och specialplanerare med informationsförvaltningsuppgifter: lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med tillämpning av datateknik inom förvaltningen,

32) av inspektör, ekonomisekreterare, planerare, utredningssekreterare, forskare, informationssekreterare, informatör, utbildningssekreterare, utbildningsplanerare, utbildnings- och informationssekreterare samt av translator: lämplig högskoleexamen,


37) av inspektör vid planläggnings- och bostadsbyrån: lämplig examen vid tekniskt läroverk,


23 §

Ärenden som ankommer på länsstyrelsen skall på föredragning avgöras av


24 §

Landshövdingen avgör, om inte annat stadgas, på länsstyrelsen ankommande viktiga och vittbärande ärenden som angår bland annat


4) räkenskapsverkets verksamhets- och ekonomiplan och budgetförslag samt länsstyrelsens årsplan, verksamhetsberättelse och bokslut,

4 a) arbetsordningen,


I arbetsordningen och räkenskapsstadgan kan det bestämmas att landshövdingen skall avgöra även andra än i 1 mom. nämnda ärenden som ankommer på länsstyrelsen.


25 §

I arbetsordningen och räkenskapsstadgan kan bestämmas att ärenden som ankommer på kanslichefen skall avgöras av någon annan tjänsteman som är föredragande vid länsstyrelsen.

35 a §

Landshövdingen, länsrådet som kanslichef och de tjänstemän som utnämns av statsrådet samt biträdande polisinspektören åtalas för tjänstefel i hovrätten. Övriga tjänstemän i länsstyrelsen åtalas för tjänstefel vid behörig underrätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Helsingfors den 6 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.