891/1989

Utfärdat i Helsingfors den 2 oktober 1989

Trafikministeriets beslut om telegramtrafik

Trafikministeriet har med stöd av 17 § teleförordningen (374/87) av den 3 april 1987 beslutat:

1 §

Telegramtrafiken sköts av post- och televerket.

2 §

Var och en har rätt att mot en särskilt fastställd avgift sända telegram, om inte annat stadgas i 8 §. Post- och televerket skall sörja för att telegram kan lämnas in för avsändande vid de post- och televerkets anstalter som har telegramservice samt per telefon.

3 §

Angående tystnadsplikt för post- och televerkets personal samt telehemlighet gäller vad som särskilt stadgats därom. Telegram eller annat dokument av vilket meddelandets innehåll kan framgå får överlåtas endast till dem som sänder eller tar emot telegram eller till deras ombud.

4 §

Post- och televerket skall ordna mottagningen av telegram så, att i hela Finland telegram kan sändas per telefon under alla tider på dygnet. Post- och televerket skall hålla den anstalt i Helsingfors som har telegramservice öppen hela tiden.

5 §

Telegrammen delas in i två klasser.

Statstelegram sänds i tjänsteärenden av:

republikens president

statsrådets medlemmar

ministerierna och statsrådets kansli

riksdagens talman, vicetalmän och riksdagens kansli

försvarsmaktens kommendör och huvudstaben

kommendörerna och staberna för militärlänen och försvarsgrenarna

chefen och staben för gränsbevakningsväsendet samt cheferna och staberna för gräns- och sjöbevakningssektionerna

i riket befintliga främmande staters diplomatiska representanter och konsulära myndigheter.

Även svaren på de telegram som avses i 2 mom. är statstelegram.

Privattelegram är antingen vanliga telegram eller iltelegram.

6 §

Statstelegram, som avsändaren försett med beteckningen "med företrädesrätt", avsänds och avlämnas efter telegram som rör tryggande av människoliv i sjö- eller luftfart.

Rätten att sända svar skall påvisas genom att det statstelegram som anlänt visas upp.

Då statstelegram sänds i internationell trafik skall bestämmelserna i det internationella telegrafreglementet följas.

7 §

I Finlands inre telegramtrafik avsänds och avlämnas sådana Meteorologiska institutets och havsforskningsinstitutets samt deras observationsstationers telegram som innehåller väder- eller isuppgifter i samma ordning som prioriterade statstelegram.

8 §

Ett privattelegram skall inte tas emot om det finns skäl att misstänka att det är farligt för statens säkerhet eller om dess innehåll står i strid med lag eller allmän ordning. Om ett sådant telegram ändå har tagits emot skall avsändandet och avlämnandet av det stoppas.

9 §

Den som sänder ett telegram har rätt i sitt telegram få infört avsändaranstaltens intyg om att hans namnteckning är riktig.

10 §

Post- och televerket ger närmare anvisningar om telegramservicen.

11 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1989 och genom det upphävs trafikministeriets beslut den 28 april 1987 om telegramtrafik, med undantag av dess 11 punkt.

Helsingfors den 2 oktober 1989

Avdelningschef, överdirektör
Kai Törnblom

Äldre regeringssekreterare
Harri Pursiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.