890/1989

Utfärdat i Helsingfors den 5 oktober 1989

Statsrådets beslut om fraktstöd för ägg

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 8 § lagen om kontroll av ägg och äggprodukter (1009/84, ändrad 1307/88) beslutat:

1 §

Av de anslag som anvisats för annat prispolitiskt stöd betalas fraktstöd för ägg till producenterna av hönsägg enligt vad som förordnas i detta beslut.

Fraktstöd betalas för ägg som transporteras direkt från gårdsbruksenheterna till handelsrörelser. Med handelsrörelser avses i detta beslut detaljhandelsrörelser, förplägnadsrörelser, bagerier, inrättningar, skolor och annat därmed jämförbart.

2 §

Fraktstöd betalas till producenter vars produktionskvot enligt statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg (889/89) är högst 10 000 kilogram.

3 §

Fraktstöd betalas på basis av den äggmängd som levererats till handelsrörelserna för vilken lantbruksnämnden till producenten betalar ett tilläggspris enligt det statsrådsbeslut som avses i 2 §. I fraktstöd betalas 25 penni per kilogram.

4 §

Vid ansökan om och betalning av fraktstöd iakttas bestämmelserna i det statsrådsbeslut som avses i 2 §, dock så, att fraktstödet betalas årligen i en rat i samband med den utanordning av tilläggspriset för hönsägg som sker i januari följande år. I fraktstöd betalas inte mindre belopp än 100 mark.

5 §

Jordbruksstyrelsen utfärdar närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 11 oktober 1989 och det tillämpas räknat från den 1 september 1989.

Helsingfors den 5 oktober 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Vik. föredragande
Terttu Romanoff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.