889/1989

Utfärdat i Helsingfors den 5 oktober 1989

Statsrådets beslut om tilläggspris för hönsägg

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet i fråga om användningen av det i statsbudgeten för lantbrukets övriga prispolitiska stöd anvisade anslaget till utbetalning av tilläggspris för hönsägg beslutat följande:

1 §

Till producent av hönsägg kan av statens medel inom ramen för statsbudgeten betalas tilläggspris för ägg, som sålts för konsumtionsändamål, på det sätt som bestäms i detta beslut.

Tilläggspris för hönsägg betalas inte om producenten har fyllt 65 år före ingången av det år under vilket de hönsägg har sålts som det är fråga om. Tilläggspris kan dock betalas till en producent, som fyllt 65 år, om maken eller en i 2 a § 2 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (608/75) avsedd person, som lever med honom i äktenskapsliknande förhållanden, inte har fyllt 65 år före tidpunkten i fråga.

Till ett dödsbo eller en sammanslutning, som fysiska personer bildat för produktion av hönsägg, kan betalas tilläggspris för hönsägg, då åtminstone en av de delägare i dödsboet eller sammanslutningen som bor på lägenheten är under 65 år före ingången av det år under vilket de hönsägg har sålts som det är fråga om.

Tilläggspris betalas inte till öppet bolag, kommanditbolag, aktiebolag, andelslag, registrerad förening, stiftelse eller offentligrättsligt samfund, som idkar produktion av hönsägg. Tilläggspris betalas dock till förädlingshönseri som bedriver inhemsk hönsförädling.

2 §

Förutsättning för att tilläggspris för hönsägg skall betalas är att det lantbruksdistrikt, på vars område vederbörande hönsgård är belägen, på ansökan för producenten av hönsägg fastställt en basproduktionsmängd för hönsägg, vilken nedan kallas produktionskvot. Ansökan skall tillställas lantbruksnämnden i berörda kommun, som utan dröjsmål skall översända den jämte sitt eget utlåtande till ovan nämnda lantbruksdistrikt. Produktionskvoten skall fastställas så, att såsom produktionskvot fastställs den produktionsmängd hönsägg, som producenten av hönsägg enligt till ansökan fogad skattedeklaration eller annan tillförlitlig utredning sålt för konsumtionsändamål under något av kalenderåren 1982, 1983 eller 1984.

Produktionskvoten kan fastställas med avvikelse från stadgandena i 1 mom. i följande fall:

1. Om en producent visar att den mängd hönsägg som han sålt till en handelsrörelse under åren 1982, 1983 och 1984 varit väsentligt mindre än den mängd som han sålt under år 1980 eller 1981 på grund av att produktionsbyggnaden skadats eller av annat särskilt tungt vägande skäl som försvårat produktionen, kan jordbruksstyrelsen fastställa produktionskvoten på grundvalen av produktionsmängderna år 1980 eller 1981.

2. För en producent, som beviljats sådant tillstånd att bedriva eller utvidga hönshushållningsföretag som avses i lagen om styrning av svin- och hönshushållningsproduktionen i vissa fall (302/75) och beträffande vilken gäller, att den produktionskvot som annars fastställs för honom måste anses vara orimligt liten i förhållande till de ekonomiska uppoffringar som han gjort före den 1 januari 1986 för bedrivande av hönshushållning i laglig utsträckning, kan jordbruksstyrelsen fastställa produktionskvoten i motsvarighet till uppoffringarna.

3. För jordbrukare, som i enlighet med lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) ingått produktionsändringsavtal rörande hönsäggsproduktionen, kan kvoten även fastställas enligt det antal hönor som utgör grundvalen för avtalet eller det antal hönor som beräknats på basis av de inkomster som enligt avtalet influtit av hönshushållningen. Vid beräknandet av antalet hönor beaktas av ifrågavarande inkomster härvid endast de inkomster som erhållits av hönsägg som sålts för konsumtionsändamål. Produktionskvoten för ovan nämnda antal hönor skall fastställas så, att en hönas årsproduktion beräknas vara 15 kg.

4. För odlare som har ingått avtal i enlighet med statsrådets beslut angående avtal om avbrytande av hönsäggsproduktion (1001/80 och 253/82), kan kvoten fastställas enligt det antal hönor som utgör grundvalen för avtalet. Produktionskvoten för ovan nämnda antal hönor skall fastställas så, att en hönas årsproduktion beräknas vara 15 kg.

5. För en producent som beviljats tillstånd att driva eller utvidga hönshushållningsföretag enligt lagarna om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (996/79, 1080/81 och 1011/84), kan fastställas en produktionskvot motsvarande antalet hönor enligt tillståndet, varvid en hönas årsproduktion beräknas vara 15 kg.

6. För en hönsäggsproducent, som beviljats tillstånd att utöva fjäderfäavel eller som producerar hönsägg för uppfödning av gödkycklingar i enlighet med lagen om fjäderfäavel samt kläckning, uppfödning, försäljning och förmedling av ungar av fjäderfä (302/77, ändr. 531/80), fastställs produktionskvoten dock på grundval av de produktionsmängder som avses i tredje meningen i 1 mom.

7. För en hönsäggsproducent, som har högst 100 värphönor i produktiv ålder och som har inlett produktionen under år 1984, skall som produktionskvot fastställas det antal kilogram som fås, då det antal hönor som i slutet av nämnda år anses vara stabiliserat multipliceras med talet 15.

För en hönsäggsproducent, som har högst 100 värphönor i produktiv ålder och som har inlett hönsäggsproduktionen efter år 1984, fastställs ingen produktionskvot.

En produktionskvot får inte fastställas så, att den blir större än den mängd som hönsäggsproducenten enligt lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1080/81) har haft rätt att producera.

3 §

Då ägande- eller besittningsrätten till ett hönshushållningsföretag efter fastställandet av produktionskvoten övergår till en ny ägare eller innehavare, som fortsätter med hönsäggsproduktionen på lägenheten, överförs nämnda kvot på ansökan till den nya ägaren eller innehavaren, förutsatt att den nya ägaren eller innehavaren har fått tillstånd att bedriva hönsäggsproduktion.

Ingår en odlare avtal i enlighet med statsrådets beslut angående avtal om avbrytande av hönsäggsproduktion (1001/80 och 253/82) eller produktionsändringsavtal rörande hönsäggsproduktionen i enlighet med lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83) och övergår hans företag innan produktionskvoten har fastställts till en ny ägare eller innehavare, fastställs kvoten för denne enligt det antal hönor som utgör grundvalen för avtalet så, att en hönas årsproduktion beräknas vara 15 kg.

Kvoten kan med stöd av 1 och 2 mom. överföras eller fastställas så, att den motsvarar högst den rätt som enligt lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1011/84) gäller för producenten i fråga om bedrivandet av hönsäggsproduktion.

Om överföring och fastställande av en produktionskvot enligt 1 och 2 mom. beslutar i 2 § 1 mom. avsett lantbruksdistrikt. Även på ansökningsförfarande tillämpas vad som bestäms om detta i sistnämnda moment.

4 §

Om en producent har förbundit sig med stöd av 4 § 1 mom. statsrådets beslut om avtal om minskad hönsäggsproduktion, vilka ingås år 1987 (538/87) att avstå från rätten till tilläggspris, skall lantbruksdistriktet förordna att produktionskvoten upphör räknat från ingången av den månad som följer efter den månad då hönorna uteslutits ur produktionen. Om ett avtal om minskad hönsäggsproduktion sägs upp av producenten eller lantbruksmyndigheten mitt under en avtalsperiod, fastställs för producenten en kvot av tidigare storlek, förutsatt att han återbetalt tilläggsersättningen enligt avtalet.

Om en producent i enlighet med 4 § 1 mom. statsrådets beslut om avtal om delvis minskad hönsäggsproduktion, vilka ingås år 1987 (809/87), beträffande de hönor som på grundval av avtalet skall uteslutas ur produktionen har förbundit sig att avstå från rätten till tilläggspris för hönsägg, skall lantbruksdistriktet förordna att produktionskvoten skall minskas med den mängd kilogram som fås då antalet hönor, som skall uteslutas ur produktionen, multipliceras med talet 15.

Om en producent har förbundit sig att med stöd av 2 § 1 mom. statsrådets beslut om avtal om minskad hönsäggsproduktion, vilka ingås år 1989 (412/89) varaktigt avstå från rätten till tilläggspris för hönsägg, skall lantbruksdistriktet förordna att produktionskvoten upphört räknat från ingången av den månad som följer efter den månad då hönorna uteslutits ur produktionen. Om ett avtal om minskad hönsäggsproduktion sägs upp av producenten eller lantbruksmyndigheten mitt under en avtalsperiod, fastställs för producenten en kvot av tidigare storlek, förutsatt att han återbetalt den ersättning som betalts på basen av avtalet jämte av årlig ränta om 16 procent och att annat inte föranleds av producentens rätt att bedriva hönsäggsproduktion.

5 §

Om en producents tillstånd att driva hönshushållningsföretag har återkallats med stöd av lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall (1011/84) eller om producenten har avbrutit sin verksamhet så, att han enligt 13 § 3 mom. nämnda lag kan anses ha upphört med sin verksamhet slutligt, skall lantbruksdistriktet förordna att produktionskvoten upphör. Likaså skall förordnas att kvoten upphör om producenten har meddelat lantbruksdistriktet att han upphört med att bedriva hönsäggsproduktion.

6 §

Tilläggspris för hönsägg, som avses i detta beslut, kan betalas enligt den äggmängd som producenten enligt sin bokföring har sålt till en handelsrörelse, varmed avses hönsäggspackeri, partiaffär, minuthandelsrörelse, förplägnadsrörelse, bageri, inrättning, skola eller annan härmed jämförbar. Om producenten av hönsägg för försäljningen av hönsägg beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruket (543/67), betraktas likväl såsom försäljningsmängd det antal kilogram, för vilket producenten hos ovan avsedda köpare uppburit betalningen i penningar eller penningars värde.

I fråga om produktionsmängder som överstiger 10 000 kilogram hönsägg betalas tilläggspris för högst 80 procent av den för producenten fastställda produktionskvoten, om den överstiger 10 000 kilogram.

I fråga om produktionsmängder, som överstiger 100 000 kilogram, betalas inte tilläggspris.

Om i samma hönsgård hålls hönor, vilka ägs av två eller flera producenter, betalas tilläggspriset per hönsgård.

Tilläggspris för hönsägg per kilogram ägg betalas som följer:

Produktionsmängder I Lapplands och Uleåborgs län I det övriga landet
Genom packeri Genom lantbruksnämnden Genom packeri Genom lantbruksnämnden
0-10 000 kg till samtliga producenter av hönsägg 3,35 mk 3,35 mk 2,95 mk 2,95 mk
10 001-100 000 kg 2,50 mk 2,05 mk 2,50 mk 2,05 mk
7 §

Lantbruksnämnden i den kommun där hönsgården är belägen beslutar på ansökan om beviljande av tilläggspris och betalar tilläggspriset. Ansökan om tilläggspris skall inom den termin, som jordbruksstyrelsen fastställt, tillställas lantbruksnämnden. Till ansökan skall fogas kvitton över försäljningen av hönsägg eller kopior av dessa eller annan tillförlitlig utredning. För betalningen skall användas av jordbruksstyrelsen bestämt postgirokonto. Tilläggspriset betalas fyra gånger om året på basis av en tre månaders period i efterskott.

I fråga om det tilläggspris på hönsägg som lantbruksnämnden betalar beräknas tilläggspriset per hela kilogram hönsägg och dess belopp avrundas nedåt till hela mark. Lantbruksnämnden betalar inte tilläggspris, om dess belopp skulle bli mindre än 50 mark per utbetalningsgång.

8 §

Har en producent av hönsägg med ett packeri, som avses i 1 § förordningen om kontroll av hönsägg och hönsäggsprodukter (866/89), i enlighet med ett av jordbruksstyrelsen fastställt formulär ingått ett avtal om leverans av hönsägg till packeriet, betalar packeriet tilläggspriset till producenten av de medel som anvisats av jordbruksstyrelsen. Tilläggspriset kan betalas per redovisningsperiod. En producent, som ingått avtal, är berättigad till tilläggspris endast via ett packeri i sänder.

Jordbruksstyrelsen betalar på ansökan tilläggspriset till packeriet. Ansökan skall tillställas jordbruksstyrelsen inom den tid som styrelsen bestämmer. En förutsättning för att tilläggspriset skall betalas är att packeriet för de hönsägg som det köper obehandlade direkt av producenten betalar samma pris till alla inom varje kvalitetsklass och att det följer den kvalitetsprissättning för hönsägg som jord- och skogsbruksministeriet fastställt.

Packeriet skall föra bok över inköp och försäljning av hönsägg så, att det av inköpsbokföringen för varje månad och varje producent framgår hur de köpta hönsäggen indelats i de kvalitetsklasser som har fastställts i jord- och skogsbruksministeriets beslut angående kvalitetsprissättning av hönsägg samt av försäljningsbokföringen de sammanlagda mängder hönsägg som inom nämnda kvalitetsklasser har sålts under en månad.

En förutsättning för att tilläggspris skall betalas är dessutom att packeriets produktionsutrymmen och verksamhet fyller de krav som ställs i lagen om kontroll av ägg och äggprodukter (1307/88).

9 §

Har tilläggspris betalts utan grund eller till högre belopp än enligt detta beslut skulle ha kunnat beviljas, iakttas i fråga om återindrivning av det överbetalda beloppet vad som stadgas i lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

Har en producent av hönsägg via ett packeri erhållit tilläggspris till ett större belopp än vad som motsvarar hans produktionskvot, kan jordbruksstyrelsen hos packeriet återindriva det överbetalda tilläggspriset.

Jordbruksstyrelsen kan förordna att utanordningen av tilläggspris till packeriet upphör om packeriet inte följer bestämmelserna i detta beslut.

10 §

Har ansökan tillställts lantbruksnämnden efter det att den fastställda terminen utgått och kan förseningen anses ha berott på godtagbart skäl kan lantbruksdistriktet ge lantbruksnämnden tillstånd att betala tilläggspris utan hinder av att ansökningen blivit försenad.

11 §

De uppgifter som ovan i detta beslut har ålagts lantbruksdistriktet och lantbruksnämnden sköts i landskapet Åland av länsstyrelsen och kommunstyrelsen eller av kommunala nämnder, som tillsatts för att sköta dem. Den som är missnöjd med kommunstyrelsens eller nämndens beslut får söka ändring i det hos Ålands länsstyrelse inom trettio dagar efter det att han fått del av beslutet.

12 §

Närmare bestämmelser om verkställighet av detta beslut utfärdas av jordbruksstyrelsen.

13 §

Detta beslut träder i kraft den 11 oktober 1989 och det tillämpas från och med den 1 oktober 1989. Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 17 december 1987 om tilläggspris för hönsägg (1034/87) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 5 oktober 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Vik. föredragande
Terttu Romanoff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.