887/1989

Utfärdat i Helsingfors den 5 oktober 1989

Statsrådets beslut om stabilisering av prisnivån för matpotatis

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Det anslag som i statsbudgeten anvisats för stabilisering av prisnivån beträffande matpotatis får användas i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.

2 §

Anslaget får användas då producentpriset på oförpackad matpotatis av I klass har understigit det nedan i 2 mom. bestämda säsongpriset med 25 penni.

Det säsongvis avtrappade producentpriset på oförpackad matpotatis av I klass är utan förpacknings- och sorteringskostnader

i oktober 1989 123 p/kg
i november 1989 128 ,,
i december 1989 133 ,,
i januari 1990 138 ,,
i februari 1990 143 ,,
i mars 1990 148 ,,
i april 1990 153 ,,
i maj 1990 158 ,,
i juni 1990 163 ,,

Vid tillämpningen av detta beslut är sorteringskostnaderna för matpotatis av I klass som säljs i lösvikt 23 penni per kilogram och sorterings- och förpackningskostnaderna för potatis i förpackningar om 2,5 kilogram 65 penni per kilogram samt för potatis i förpackningar om 25 kilogram 41 penni per kilogram.

3 §

Har producentpriset på matpotatis utvecklats på det sätt som avses i 2 § 1 mom. och antas prisutvecklingen bero på tillfälligt överutbud, kan ersättning betalas för lagring av matpotatis.

Har producentpriset på matpotatis utvecklats på det sätt som avses i 2 § 1 mom. och antas prisutvecklingen bero på att den totala skörden av matpotatis överstiger den totala konsumtionen under skördeperioden, kan åtgärder vidtagas för avlägsnande av extra matpotatis från marknaden genom att matpotatis används för annat ändamål, såsom för tillverkning av stärkelse, för export eller på annat ändamålsenligt sätt.

4 §

Anslaget får användas för finansiering av de särskilda utredningar som behövs i uppföljningen av lagersituationen för matpotatis och i syfte att stabilisera prisnivån också för finansiering av åtgärder, avsedda att främja marknadsföringen av och förbättra kvaliteten hos matpotatis.

5 §

Har producentpriset på matpotatis överstigit det i 2 § 2 mom. bestämda priset med 25 penni och antas prisutvecklingen bero på att den totala potatisskörden understiger den totala konsumtionen under skördeperioden, skall licensverket beakta detta i beslut som gäller licensiering för matpotatis.

6 §

Beslut om åtgärder som avses i 3 § fattas av jord- och skogsbruksministeriet. I beslutet skall jämte annat bestämmas till vilket pris potatis köps och på vilket sätt köparen och lagerhållaren ersätts för eventuella kostnader till följd av användningen av överskottspotatis, samt hur rese- och provtagningskostnader till följd av den utredning av potatisens kvalitetsnivå som förutsätts av åtgärderna skall ersättas. I beslutet bör beaktas att målet är att odlingen av matpotatis skall stabiliseras.

Bedömningen av marknadssituationen för matpotatis och beredningen av erforderliga åtgärder utförs av en marknadsöversiktsarbetsgrupp som tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 11 oktober 1989 och det tillämpas på matpotatis som säljs under tiden 1.10.1989-30.6.1990.

Helsingfors den 5 oktober 1989

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Överinspektör
Kari Liskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.