885/1989

Given i Helsingfors den 9 oktober 1989

Förordning angående ändring av förordningen om statens husbyggnadsprojekt

På föredragning av finansministern ändras i förordningen den 4 februari 1977 om statens husbyggnadsprojekt (137/77) 3 § 1 mom. samt 5, 8 och 9 §§, sådana de lyder i förordning av den 14 februari 1986 (145/86), som följer:

3 §

Ämbetsverk eller inrättning skall för husbyggnadsprojekt uppgöra anläggningsplan, såframt de beräknade byggnadskostnaderna överstiger 16 000 000 mark. För reparationsarbete kan likväl vid behov uppgöras nedan i 5 § avsedd kombinerad anläggnings- och utbyggnadsplan.


5 §

Rörande husbyggnadsprojekt, vars kalkylerade byggnadskostnader icke överstiger 16 000 000 mark, skall ämbetsverk eller inrättning uppgöra kombinerad anläggnings- och utbyggnadsplan, som i tillämpliga delar skall innehålla ovan i 3 och 4 §§ nämnda utredningar. Ankommer förverkligandet av projektet på byggnadsstyrelsen, skall planen uppgöras i samarbete med byggnadsstyrelsen.

Uppgörande av kombinerad anläggnings- och utbyggnadsplan erfordras likväl icke i fråga om reparationsarbete, vars kalkylerade byggnadskostnader icke överstiger 3 000 000 mark.

Fastställandet av kombinerad anläggnings- och utbyggnadsplan ankommer på ministeriet.

8 §

Då förverkligandet av husbyggnadsprojekt icke ankommer på byggnadsstyrelsen och de beräknade byggnadskostnaderna för projektet överstiger 16 000 000 mark, skall planen för projektet på skisstadiet jämte rumsprogram, ritningar, kostnadsförslag och byggnadsbeskrivningar underställas byggnadsstyrelsen för granskning.

9 §

Det förfarande för införskaffande av utlåtande, varom stadgats i 3 § 3 mom. och 8 § denna förordning, skall iakttagas i en omfattning som bestämmes av finansministeriet, då avsikten är, att staten deltagar i anläggningskostnaderna för offentligt eller allmännyttigt samfunds eller stiftelses husbyggnadsprojekt och de kalkylerade byggnadskostnaderna för projektet överstiger 16 000 000 mark samt statsandelen, -understödet eller räntestödslånet för dessa kostnader sammanlagt överstiger 8 000 000 mark.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1989.

Helsingfors den 9 oktober 1989

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.